Ktl-icon-tai-lieu

Tạo ra thông điệp kết dính

Được đăng lên bởi thuthuy35a2
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 7 lần
01234567895
557255585
553455
375345355534531!5252"
012345#295
5345345!5$5%34553453
&345%785!$5!531!"50$345$5!72"

0

"#$%&'#$%
()*+)&,-)./#

%0+)&(1&2.3,&456-7

89/&:;</=&:>?/@A&BCD@E&@E<&FD&;G/H&H>I=A&2JK:&LM@>&N&LJO&>IJP9Q&LJO&@>FR&SGT&UCR&:GRU
V</@E&>IJ/9&W9GD&L?O@&VJK@&@>XY@E&:>GZ&V<PI&:;C@E&[9Z&@E>\&SGT&>GT@>&V</@EA&2]/C
-G^^C_]]@A&`GR9&@E9ZJ@&:abUc&`#%%d`[eA&2]D&f?K9c&'FTI&@E9ZJg@&U9DG&2IJK@&:>XRUA
'GT=&@EXFTI&ECY&@>hH&i><@E&LJO&U>9R:&@GTCA&`X/&[GR@E&:G/C&jab:&V?g9&:XT&@>XY@E&i>9<@
=?O9&Vh@>&[ak@A

%-l*6(&e

m*6&()0n6

"9/U&VMU>&U9DG&6EXFTI&U>o&>9ZA&-GT@E&i><@E&EIGR&;]DA&%><@&S9TI&=<KI&L?O@&U>M@>
SGT&2I=&:X/&:>GRH&@EXF/UA&%>XR@E&j?K:&^X/U&i><@E&:>JP&VXG&;G&W9ZJK:&Vh@>A&,>X/U&:?/H
^?=&[GT@Ec&p>FI&:;?g@&;G&LXFRI&@ab@EA&6>XY@E&UGRI&:J@Q&@>XY@E&UGRI&:J@Q&@>XY@E&UGRI
:J@A&mF@&EIGD@&N&U<K:&^CYI&q&U<&VC/@EA&%GRU&:>GT@>&@EXYA&"</U&jGD@&pG^=&pI^C:A&,?/@
L9/@E&@>XY@E&:>XR&[ak@&UCRA&(IGD@&V<g&pC=]^CrA&2>GRI&@IJ/=&UGC&U?KHc&-GT=&%GR&"?/Hs
:;J@&:GT9&S9Y&:;9/A&6>XY@E&H>]RH&[C&[GR@>&H>GRI&[I@>c&tLGT@&LIJO@&SIJ@u&U9DG&4I[@]ZA

23457642897

292
97
227
2292924245764297
28285742852!2!72897
27
6

10

12345678

9
7564

77777777777!"7"#79$%!7$&
&7$7'7'#71()7$&!77*(&77)77+$7'(),#7-7).7/
"707#7+5()$75'1$27.###,7+370$77'()7(754 7)$#,
(&7&075 7*677$&7')&7()7$78!7$!975(.77:!"7;
%#75(.7()74&7'70$#7<"7!"75/7%7!7=7$!7>"#7(&
&075 7*676"?8!".#75$7"7/7%6797!71!&7<$7751@@#
A1$77!$#75()$777'7B4&7'4#

1234567C

1DE72FG

57!#75(.78!77*$7$7%$7$#7H&"70207'(7)$7=7=7'(!
()&7)#7<717*70$7'!"7I#7<"7!"7>717725'7!
'=7)#7B4J7!K7 4J7:#73".7*(777*7:!#757L2'''$7$74 7
6$)$7H$*2"#75(.7&7 !7'4J#7B"7=74M7175&#7(&7&075 7*6
<$&!7007$707()74M7()7 $&#72 !'2'722502'77;1152>
; #

1234567N

O@P567Q5

57>7&7&7$$75257>7$7$#71!$74?R#7%78!"770
%78!"#7- 7<SS$K7()$7$&7!#75(.7$7$78!7'&#79$
%7777$77'47H...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tạo ra thông điệp kết dính - Người đăng: thuthuy35a2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Tạo ra thông điệp kết dính 9 10 36