Ktl-icon-tai-lieu

Thái độ quyết định thành công (Attitudes that attract success)

Được đăng lên bởi yeuquehuongvn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Wayne Cordeiro

THÁI

QUY T

NH THÀNH CÔNG

Attitudes that attract success

1

L i nói

u

Trong cu c s ng, có nh ng ngư i dù có tài và h c th c cao nhưng v n không thành
công. Ngư c l i, có nh ng ngư i tuy r t bình thư ng nhưng thành công v n luôn m m cư i
v i h . Chuy n thành – b i, hay ư c – m t ph thu c r t l n vào thái

s ng c a m i

chúng ta. Ai ó t ng nói r ng “tương lai thu c v ngư i bi t ón nh n và gi l y nó”. Th t
v y, không ít ngư i dù trong khó khăn v n luôn tìm th y cơ h i cho mình, nhưng cũng không
ít ngư i khi cơ h i
ng i b ng thái

n, h l i ch n ch , r i b qua vì ng i gian kh . Có ngư i vư t qua tr

l c quan, l i có ngư i chao

quá khi nói r ng thái

óng vai trò quy t

o b i nh ng ý nghĩ tiêu c c. B i v y, không

nh chuy n thành - b i c a m i ngư i.

Không ơn gi n là y u t thu c v c m xúc, cũng không ph i là k t qu c a b t kỳ tác
ng bên ngoài nào, thái
nh cách chúng ta hành

là y u t thu c v nhân sinh quan c a chúng ta. Thái
ng, quy t

quy t

nh s g n bó kh ng khít trong các m i quan h . Nó có

kh năng bi n tr ng i thành cơ h i, chuy n th t b i sang thành công.
M t thái
tràn

úng

n s m ra m t tương lai tươi sáng, khi n cho cu c s ng hi n t i

y s c s ng và tin yêu. ó ch c ch n không ph i là cái ích quá xa so v i kh năng c a

con ngư i. Ch c n m t vài i u ch nh nh , b n hoàn toàn có th xoay chuy n m i vi c theo
chi u hư ng t t

p. i u này cũng gi ng như khi m t chi c radio b l c sóng, b n ch c n rà

l i t n s là âm thanh s tr nên trong tr o hơn. Nh ng ti ng l o x o s b lo i b , thay vào ó
là nh ng tin t c m i nh t, ho c m t b n nh c êm d u, du dương.
Thái

c a b n cũng c n có s

i u ch nh chút ít như v y. Nhưng chính nh ng i u

ch nh nh này l i t o nên s khác bi t rõ r t gi a th t b i và thành công.
Khi vi t cu n sách này, tôi không có tham v ng l n lao r ng có th thay
cu c s ng c a b n. Nhưng, hy v ng nh ng gì tôi s p mang

i hoàn toàn

n s giúp b n ph n nào trong

cách c m nh n cu c s ng. Ch c n luôn gi cho mình ni m tin yêu và khát v ng, thành công
s luôn chào ón b n phía trư c.
Chúc các b n v ng tin trên con ư ng mình l a ch n!

- Wayne Cordeiro

2

BÀI H C T

TRƯ NG

I

Tôi có m t s thích là ư c quan sát t t c nh ng ngư i xung quanh,

c bi t là

nh ng ngư i thành công – thành công trong s nghi p cũng như trong các m i quan h xã
h i. Cùng vì th mà tôi nh n ra r ng, thành công không t
ch m vào thành công m t cách tình c , mà
m t s ti n

nh t

n và con ngư i cũng không

có ư c nó, m i ngư i c n chu n b cho mình

nh, thêm vào ó là nh ng ...
1
Wayne Cordeiro
THÁI ĐỘ QUYT ĐNH THÀNH CÔNG
Attitudes that attract success
Thái độ quyết định thành công (Attitudes that attract success) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thái độ quyết định thành công (Attitudes that attract success) - Người đăng: yeuquehuongvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thái độ quyết định thành công (Attitudes that attract success) 9 10 694