Ktl-icon-tai-lieu

thói quen tốt

Được đăng lên bởi Kimvan Thien
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 682 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Gieo suy nghô, gùåt haânh àöång
Gieo haânh àöång, gùåt thoái quen
Gieo thoái quen, gùåt tñnh caách
Gieo tñnh caách, gùåt söë phêån

Original title: THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE TEENS
by Sean Covey
Copyright © FranklinCovey Company.
“FranklinCovey and the FC logo and trademarks are trademarks of
FranklinCovey Co. and their use is by permission.”

THE 7

HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE TEENS

- 7 THOÁI QUEN CUÃA BAÅN TREÃ THAÂNH ÀAÅT
Copyright © 2005 First News - Tri Viet.

Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën
baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn
quyïìn vúái Têåp àoaân xuêët baãn FranklinCovey, thaáng 04 nùm 2005.
Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First
News vaâ FranklinCovey àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët
Baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ Cöng ûúác Baão Höå Súã
Hûäu Baãn Quyïìn Súã Hûäu Trñ Tuïå Berne.

FIRST NEWS - TRI VIET PUBLISHING CO., LTD.
11HNguyen Thi Minh Khai St. - Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 84-822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: 84-822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Web: 

SEAN COVEY

Biïn dõch:
VUÄ THÕ THU NHI - NGUYÏÎN THAÂNH NHÊN

FIRST NEWS

NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

“Sean troâ chuyïån vúái caác baån treã bùçng möåt gioång

vùn vûâa thuá võ, vûâa kñch thñch khaã nùng tû duy saáng
taåo cuãa hoå. Thöng àiïåp cuãa öng gúåi múã nhûäng con
àûúâng ài àïën thaânh cöng. Töi xin trên troång giúái thiïåu
cuöën saách naây túái moåi ngûúâi, àïën têët caã nhûäng ai
àang êëp uã möåt ûúác mú”.
- John Gray

“Nhûäng giaá trõ vaâ nguyïn tùæc söëng maâ Sean àûa

ra trong cuöën saách naây rêët cêìn thiïët cho sûå trûúãng
thaânh vaâ traãi nghiïåm cuãa giúái treã ngaây nay. Baån caâng
súám xêy dûång nhûäng thoái quen töët thò baån caâng súám
thaânh àaåt. Chñnh nhûäng yá tûúãng trong cuöën saách naây
seä giuáp baån laâm àiïìu àoá”.
- Mick Shannon

- Giaám àöëc àiïìu haânh Children’s Miracle Network

“Baãy thoái quen cuãa baån treã thaânh àaåt” chûáa àûång
nhûäng lúâi chó dêîn rêët thûåc tïë vaâ hûäu ñch cho bêët kyâ ai,
khöng chó vúái caác baån treã. Àoá laâ àïì ra nhûäng muåc tiïu,
ghi taåc chuáng vaâo trñ nhúá cuãa baån àöìng thúâi têåp trung,
phaát triïín khaã nùng chõu àûång àïí vûúåt qua nhûäng
chùång àûúâng khoá khùn phña trûúác. Nïëu coá thïí laâm nhû
thïë, baån seä àaåt àûúåc bêët cûá muåc tiïu naâo”.
- Tara Lipinski - Vö àõch trûúåt bùng nghïå thuêåt,
Huy Chûúng Va...
Gieo suy nghô, gùåt haânh àöång
Gieo haânh àöång, gùåt thoái quen
Gieo thoái quen, gùåt tñnh caách
Gieo tñnh caách, gùåt söë phêån
thói quen tốt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thói quen tốt - Người đăng: Kimvan Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
thói quen tốt 9 10 86