Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh phỏng vấn xin việc

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ốn sách này đượ
Cu
Cuố
đượcc gửi tới bạn bởi VietLion.Com


Ti
Tiếếng Anh Ph
Phỏỏng Vấn Xin Vi
Việệc

Bài kh
khóóa Episode 1-1: Mi
Miêêu tả tính cách
Interviewer 1: Ha ha. You look totally nervous, take it easy kiddo! - Ha ha. Bạn trông lo
1

lắng quá đấy. Hãy bình tĩnh lại nào.
interviewee: Oh, thanks. - Cám ơn anh/chị.
Interviewer 1: You have a very relaxed demeanor.- Bạn trông có vẻ rất bình tĩnh đấy.
Interviewer 1: How would you describe your personality? - Bạn sẽ nói gì về tính cách của
mình nào?
interviewee:Well, it sounds like I’m bragging. - À, nói ra thì có vẻ như tôi đang quá tự đề
cao mình đấy.
interviewee:But, one of my strengths is that I am very sociable. - Nhưng một trong những
thế mạnh của tôi là tôi có khả năng ngoại giao tốt.
interviewee:That has helped me to develop good people skills. - Tính cách này giúp tôi phát
triển mối quan hệ tốt với mọi người.
interviewee:And I believe those strengths will benefit my work life as well. - Và tôi tin rằng
những thế mạnh này sẽ có thể có ích cho công việc sau này của mình.
Interviewer 2: Well, that, we don’t know yet. - À, chuyện đó thì chúng tôi cũng chưa nghĩ
đến.
interviewee:I think I'm thoughtful and serious most of the time.- Tôi nghĩ tôi là người cẩn
trọng và nghiêm túc trong mọi việc.
interviewee:So I tend to be very prudent at work. - Vì thế trong công việc tôi là người rất
thận trọng.
interviewee:This is particularly true when I develop personal relationships.- Điều này thực
sự phát huy tác dụng khi tôi phát triển các mối quan hệ cá nhân
interviewee:Thanks to that trait, people around me say I rarely make mistakes.- Nhờ có thế
mạnh này mà những người xung quanh tôi đều nói tôi hiếm khi mắc lỗi đấy.
2

Interviewer 3: But we don’t want someone taking hours to decide on lunch, right? - Thế
nhưng chúng tôi lại không muốn dùng một người mà dành hàng giờ để quyết định một việc
đơn giản
Interviewer 2: What’s a good balance between work and personal life? - Vậy bạn cân bằng
giữa công việc và cuộc sống riêng như thế nào?
interviewee:Of course my work life would weigh more. - Tất nhiên là công việc vẫn là ưu
tiên hàng đầu rồi.
interviewee:But I think it’s important to have a good rest on weekends. - Nhưng tôi nghĩ tốt
nhất là nên có một ngày nghỉ cuối tuần.
Interviewer 2: Do you mean you don’t like working on weekends? - Ý bạn là bạn không
thích làm việc vào ngày cuối tuần sao?interviewee:No, that’s not what I mean. I am just
saying…- Không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là…
Interview...
1
Cu
Cu
Cu
Cu
n
n
n
ns
s
s
sá
á
á
ách
ch
ch
chn
n
n
nà
à
à
ày
y
y
yđư
đư
đư
đưc
c
c
cg
g
g
g
i
i
i
it
t
t
t
i
i
i
ib
b
b
b
n
n
n
nb
b
b
b
i
i
i
iVietLion.Com
VietLion.Com
VietLion.Com
VietLion.Com
wWw.VietLion.Com
wWw.VietLion.Com
wWw.VietLion.Com
wWw.VietLion.Com
Ti
Ti
Ti
Tiế
ế
ế
ếng
ng
ng
ngAnh
Anh
Anh
AnhPh
Ph
Ph
Ph
ng
ng
ng
ngV
V
V
V
n
n
n
nXin
Xin
Xin
XinVi
Vi
Vi
Vi
c
c
c
c
B
B
B
B
à
à
à
ài
i
i
i
kh
kh
kh
khó
ó
ó
óa
a
a
aEpisode
Episode
Episode
Episode
1-1:
1-1:
1-1:
1-1:
Mi
Mi
Mi
Miê
ê
ê
ê
u
u
u
ut
t
t
t
t
t
t
tí
í
í
ính
nh
nh
nh
c
c
c
cá
á
á
ách
ch
ch
ch
Interviewer
1:Ha
ha.
You
looktotallynervous,
take
it
easykiddo!
-Ha
ha.
Bntr
ô
ng
lo
Tiếng Anh phỏng vấn xin việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh phỏng vấn xin việc - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiếng Anh phỏng vấn xin việc 9 10 96