Ktl-icon-tai-lieu

tính cấp phối bê tông

Được đăng lên bởi Linh Đặng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TÍNH TOAÙN THAØNH PHAÀN CAÁP PHOÁI BEÂ TOÂNG XI MAÊNG THEO
" CHÆ DAÃN KYÕ THUAÄT : CHOÏN THAØNH PHAÀN BEÂTOÂNG CAÙC LOAÏI "
I. CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT:
1.1. Yeâu caàu veà Beâ toâng:
- Cöôøng ñoä beâ toâng (Rn) :

30 MPa
1.15
5 cm

- Heä soá an toaøn :
- Ñoä suït beâ toâng (ÑS) :

1.2. Yeâu caàu veà vaät lieäu:
1.2.1. Xi maêng :
+ Loaïi xi maêng (Neáu XM Pooclaêng hoãn hôïp, XM xæ thì ñieàn vaøo oâ choïn sau soá "0";
neáu XM Pooclaêng Puzôlan thì ñieàn vaøo oâ choïn sau soá " 1"
neáu XM Pooclaêng thoâng thöôøng thì ñieàn vaøo oâ choïn sau soá " 2 ") =>
Choïn
+ Tính chaát cô lyù cuûa xi maêng
- Cöôøng ñoä thöïc teá cuûa Xi maêng (Rx) :
47 MPa
- Khoái löôïng rieâng cuûa Xi maêng (rx) :

2

3.1 g/cm3

1.2.2. Ñaù (hoaëc soûi)
1.2.2. Ñaù - ñieàn vaøo oâ sau laø soá "1" (hoaëc soûi - ñieàn vaøo oâ sau laø soá "0") : =>Choïn
- Khoái löôïng rieâng (r ñ) :
2.61 g/cm3
- Khoái löôïng theå tích xoáp (r vñ) :
- Ñöôøng kính haït lôùn nhaát :

1430 kg/m3
20 mm

- Khoái löôïng rieâng cuûa Caùt (r c) :

2.65 g/cm3

- Moâ ñun ñoä lôùn cuûa caùt (Mñl) :

2.50
0.00 %

1

1.2.3. Caùt :

- Haøm löôïng treân 5mm :
1.2.4. Phuï gia :
- Khoâng söû duïng
1.2.5. Heä soá chaát löôïng vaät lieäu A; A1 (Tra baûng)
Chaát
löôïng

CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ

TCVN6016 -1995

vaät

(1)

lieäu

Toát

Trung

TCVN4032 -1985
(PP vöõa nhanh)

-Xi maêng hoaït tính cao, khoâng
troän phuï gia thuyû
-Ñaù saïch, ñaëc chaéc cöôøng ñoä
cao caáp phoái haït toát
-Caùt saïch, Mñl = 2.4 - 2.7
-Xi maêng hoaït tính trung bình,
Pooc laêng hoãn hôïp,
chöùa 10 - 15% phuï gia thuyû

(PP nhanh)

(2)

(3)

A

A1

A

A1

A

A1

0.54

0.34

0.60

0.38

0.47

0.30

0.50

0.32

0.55

0.35

0.43

0.27

bình

Keùm

-Ñaù chaát löôïng phuø hôïp vôùi
TCVN 1771 : 1987
-Caùt chaát löôïng phuø hôïp vôùi
TCVN1771:1986, Mñl=2.0-3.4
-Xi maêng hoaït tính thaáp,
Pooc laêng hoãn hôïp, chöùa treân
15% phuï gia thuyû
-Ñaù coù 1 chæ tieâu chöa phuø
voùi TCVN 1772 : 1987
-Caùt mòn, Mñl < 2.0

0.45

0.29

0.50

0.32

0.40

0.25

+ Neáu chaát löôïng vaät lieäu Toát thì ñieàn vaøo oâ choïn sau chöõ " T" hoaëc "t";
+ Neáu chaát löôïng vaät lieäu Trung bình thì ñieàn vaøo oâ choïn sau chöõ "TB" hoaëc "tb";
+ Neáu chaát löôïng vaät lieäu Keùm thì ñieàn vaøo oâ choïn sau chöõ " K" hoaëc "k"
=>

Choïn

TB

+ Phöông phaùp thöû xi maêng :
- Neáu thöû baèng PP TCVN 6016 - 1995 thì ñieàn vaøo oâ choïn sau soá "1"
- Neáu thöû baèng PP TCVN 4032 - 1985 thì ñieàn vaøo oâ choïn sau soá "2"
- Neáu thöû baèng PP nhanh thì ñieàn vaøo oâ choïn sau soá "3"
=>
...
TÍNH TOAÙN THAØNH PHAÀN CAÁP PHOÁI BEÂ TOÂNG XI MAÊNG THEO
" CHÆ DAÃN KYÕ THUAÄT : CHOÏN THAØNH PHAÀN BEÂTOÂNG CAÙC LOAÏI "
I. CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT:
1.1. Yeâu caàu veà Beâ toâng:
30
MPa
- Heä soá an toaøn :
1.15
- Ñoä suït beâ toâng (ÑS) :
5
cm
1.2. Yeâu caàu veà vaät lieäu:
1.2.1. Xi maêng :
Choïn
2
+ Tính chaát cô lyù cuûa xi maêng
47 MPa
3.1
1.2.2. Ñaù (hoaëc soûi)
Choïn
1
2.61
1430
- Ñöôøng kính haït lôùn nhaát : 20 mm
1.2.3. Caùt :
2.65
2.50
- Haøm löôïng treân 5mm : 0.00 %
1.2.4. Phuï gia :
- Khoâng söû duïng
Chaát TCVN4032 -1985
löôïng CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ TCVN6016 -1995 (PP vöõa nhanh) (PP nhanh)
vaät (1) (2) (3)
lieäu A A1 A A1 A A1
-Xi maêng hoaït tính cao, khoâng
troän phuï gia thuyû
Toát -Ñaù saïch, ñaëc chaéc cöôøng ñoä 0.54 0.34 0.60 0.38 0.47 0.30
cao caáp phoái haït toát
-Caùt saïch, Mñl = 2.4 - 2.7
-Xi maêng hoaït tính trung bình,
Pooc laêng hoãn hôïp,
Trung chöùa 10 - 15% phuï gia thuyû 0.50 0.32 0.55 0.35 0.43 0.27
- Cöôøng ñoä beâ toâng (R
n
) :
+ Loaïi xi maêng (Neáu XM Pooclaêng hoãn hôïp, XM xæ thì ñieàn vaøo oâ choïn sau soá "0";
neáu XM Pooclaêng Puzôlan thì ñieàn vaøo oâ choïn sau soá " 1"
neáu XM Pooclaêng thoâng thöôøng thì ñieàn vaøo oâ choïn sau soá " 2 ") =>
- Cöôøng ñoä thöïc teá cuûa Xi maêng (R
x
) :
- Khoái löôïng rieâng cuûa Xi maêng (r
x
) :
g/cm
3
1.2.2. Ñaù - ñieàn vaøo oâ sau laø soá "1" (hoaëc soûi - ñieàn vaøo oâ sau laø soá "0") : =>
- Khoái löôïng rieâng (r
ñ
) :
g/cm
3
- Khoái löôïng theå tích xoáp (r
) :
kg/m
3
- Khoái löôïng rieâng cuûa Caùt (r
c
) :
g/cm
3
- Moâ ñun ñoä lôùn cuûa caùt (M
ñl
) :
1.2.5. Heä soá chaát löôïng vaät lieäu A; A
1
(Tra baûng)
tính cấp phối bê tông - Trang 2
tính cấp phối bê tông - Người đăng: Linh Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tính cấp phối bê tông 9 10 683