Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức điều hành công sở

Được đăng lên bởi pexuthong
Số trang: 172 trang   |   Lượt xem: 1425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Download Sach Mien Phi

Häc viÖn hµnh chÝnh quèc gia
Khoa v¨
v¨n b¶n vµ c«ng nghÖ hµnh chÝnh

 - Download Sach Mien Phi

HäC VIÖN HµNH CHÝNH QUèC GIA

Khoa v¨
v¨n b¶n vµ c«ng nghÖ hµnh chÝnh

Kü n¨
n¨ng tæ chøc vµ
®iÒu hµnh
c«ng së
hµnh chÝnh

1/11/2006

2

 - Download Sach Mien Phi

C¸c ĐỒ
ĐỒng
ng chÍ
chÍ HỌC VIÊN
líp båi d−ìng chuyªn viªn

tại
Bé C«ng nghiÖp

ThS. Vò V¨
V¨n ThµnhThµnh- Phã tr−ëng khoa V¨
V¨n b¶n vµ CNHC,
tr−ëng V¨
V¨n phßng ®¹i diÖn Häc viÖn
T¹i Thõa Thiªn HuÕ

1/11/2006

3

 - Download Sach Mien Phi

1/11/2006

4

 - Download Sach Mien Phi

Kü n¨
n¨ng tæ chøc vµ ®iÒu hµnh c«ng së hµnh chÝnh

Néi dung chuyªn ®Ò
I-Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, nhiÖm vô cña C«ng
së.

1. Kh¸i niÖm
2. C¸c ®Æc ®iÓm cña
c«ng së hµnh chÝnh
3.NhiÖm vô chñ yÕu cña
c«ng së hµnh chÝnh
1/11/2006

5

 - Download Sach Mien Phi

Néi dung chuyªn ®Ò
IIII-Tæ chøc ho¹t ®éng cña c¸c c«ng
së
1-Yªu cÇu cña tæ chøc ho¹t ®éng c«ng së
2- C¸c nguyªn t¾c tæ chøc ho¹t ®éng c«ng
së
III.Kü thuËt tæ chøc ®iÒu hµnh c«ng së
1-kh¸i niÖm chung vÒ kü thuËt hµnh chÝnh
2-nh
nh÷
÷ng kinh nghiÖm trong kü thuËt tæ chøc
®iÒu hµnh c«ng së
1/11/2006

6

 - Download Sach Mien Phi

Néi dung chuyªn ®Ò
Iv- kü thuËt ®iÒu hµnh c«ng së
Ivcña ng−êi thñ tr−ëng
1-§Æc ®iÓm lao ®éng cña ng−êi Thñ
tr−ëng
2-Néi dung c«ng viÖc qu¶n lý cña
ng−êi Thñ tr−ëng
V-Tæ chøc n¬i lµm viÖc trong
c«ng së theo ph−¬ng ph¸p khoa
häc
1/11/2006

7

 - Download Sach Mien Phi

I-Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, nhiÖm
vô cña C«ng së.

1. Kh¸i niÖm
Tæ chøc
C¬ quan
C«ng së

1/11/2006

8

 - Download Sach Mien Phi

Kh¸i niÖm
Tæ chøc
(x héi)

TËp hîp mét sè ng−êi hoÆc nhãm ng−êi
Cã cïng môc ®Ých
Cã quan hÖ víi nhau theo nh÷
nh÷ng nguyªn
t¾c nhÊt ®Þnh
Ho¹t ®éng trong c¸c ph¹m vi kh¸c nhau
1/11/2006

9

 - Download Sach Mien Phi

Kü thuËt ®iÒu hµnh c«ng së
C¬ quan
-Lµ mét tæ chøc, cã c¬ cÊu chÆt
chÏ vµ chøc n¨
n¨ng cô thÓ.
-Cã quy chÕ ho¹t ®éng
- Cã thø bËc trong qu¸ tr
tr××nh ho¹t
®éng

1/11/2006

10

 - Download Sach Mien Phi

C«ng së

-Lµ c¬ quan thuéc bé
m¸y nhµ n−íc thµnh lËp
theo luËt ®Þnh.
- Cã trô së,cã c«ng s¶n vµ
nh©n sù ®Ó ho¹t ®éng.
-§−îc sö dông quyÒn lùc
nhµ n−íc ®Ó thùc thi
c«ng vô.
-Lµ mét ph¸p nh©n

1/11/2006

11

 - Download Sach Mien Phi

Nh÷ng yÕu tè ®Ó nhËn biÕt mét c«ng së
Nh÷
theo c¸c nhµ LuËt häc Céng hoµ Ph¸p
VÒ tæ chøc: Cã c¬ cÊu tæ chøc vµ ph©n
c«ng chøc...
Häc viÖn hµnh chÝnh quèc giaHäc viÖn hµnh chÝnh quèc gia
Khoa vKhoa v¨¨n b¶n vµ c«ng nghÖ hµnh chÝnhn b¶n vµ c«ng nghÖ hµnh chÝnh
www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi
Tổ chức điều hành công sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức điều hành công sở - Người đăng: pexuthong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
172 Vietnamese
Tổ chức điều hành công sở 9 10 785