Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp điểm tuyển sinh liên thông năm 2010

Được đăng lên bởi uycuong889
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng hợp điểm tuyển sinh liên thông năm 2010
Điểm thi: Trường Đại học Điện lực
STT Họ

Tên

Ngày sinh

Huyện

Tỉnh

Mã
ngành

Ngành

SBD

Điểm Điểm Tổng TĐ
Điểm Tổng TĐ
Toán Lý
CSN CN điểm tròn
CSN điểm tròn

1

Nguyễn Việt

Anh

7/2/1984 Hiệp Hoà

Bắc Giang

201 Hệ thống điện

1229 6.50

9.00 15.50 15.50

2

Nguyễn Thế

Anh

1238 4.75

5.25 10.00 10.00

Phạm Thị Vân

Anh

Hà
TháiTĩnh
Nguyên

201 Hệ thống điện

3

5/20/1985 Nghi
Xuân
TP Thái
12/8/1988 Nguyên

201 Hệ thống điện

1389 4.00

5.50

9.50

9.50

4

Vũ Hải

Anh

7/16/1989 TP Nam Định Nam Định

201 Hệ thống điện

6.75

2.25

9.00

9.00

5

Nguyễn Vân

Anh

5/27/1988 TX Hà Giang Hà Giang

201 Hệ thống điện

1386 2.00

6.50

8.50

8.50

6

Lê Tuấn

Anh

10/12/1988 Từ Liêm

Hà Nội

201 Hệ thống điện

1.50

1.50

7

Nguyễn Tuấn

Anh

7/6/1988 Thanh Oai

Hà Nội

8

Hoàng Như Ý

Anh

7/2/1985 Chí Linh

Hải Dương

9

Vũ Quỳnh

Anh

8/16/1989 Cầu Giấy

Hà Nội

10 Kiều Thị Vân

Anh

4/23/1989 Việt Trì

11 Phạm Thị Vân

Anh

12 Nguyễn Tuấn

2
1

0.75

0.75

202 Nhiệt điện

348

9.00

7.75 16.75 17.00

347

5.00

7.00 12.00 12.00

402

6.00

6.75 12.75 13.00

Phú Thọ

202 Nhiệt
Quả điện
ý ă g
203 lượng
Cô g g ệ t ô g
205 tin

478

6.50

6.25 12.75 13.00

8/21/1989 Ý Yên

Nam Định

206 Công nghệ tự động 541

8.00

5.50 13.50 13.50

Anh

10/3/1987 Phù Ninh

Phú Thọ

206 Công nghệ tự động 540

7.00

4.50 11.50 11.50

13 Phan Đức

Anh

8/17/1988 Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc

206 Công nghệ tự động 543

4.50

5.00

9.50

9.50

14 Phạm Tuấn

Anh

6/10/1988 Đống Đa

Hà Nội

206 Công nghệ tự động 542

5.50

1.50

7.00

7.00

15 Nguyễn Xuân

Anh

9/22/1988 Chí Linh

Hải Dương

209 CNCĐT

914

2.00

3.00

5.00

5.00

16 Lê Đức

Anh

3/29/1989 TP Lào Cai

Lào Cai

C65 Hệ thống điện

1351

6.00 4.00 5.75 15.75 16.00

17 Lưu Hoàng

Anh

4/3/1988 Chí Linh

Hải Dương C65 Hệ thống điện

1329

4.00 3.00 7.75 14.75 15.00

18 Nguyễn Ngọc

Anh

7/10/1988 Thọ Xuân

Thanh Hoá C65 Hệ thống điện

1019

4.00 5.00 5.00 14.00 14.00

19 Trần Thế

Anh

8/24/1988 Ba Đình

Hà Nội

C65 Hệ thống điện

1022

3.50 6.75 3.50 13.75 14.00

20 Nguyễn Tuấn

Anh

2/12/1987 TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

C65 Hệ thống điện

1323

5.50 2.00 6.25 13.75 14.00

21 Trần Hải

Anh

7/5/1989 Ba Vì

Hà Nội

C65 Hệ thống điện

1021

3.50 5.00 4.25 12.75 13.00

22 Nông Việt

Anh

Yên Bái

C65 Hệ thống điện

1321

4.50 2.00 4.25 10.75 11.00

23 Nguyễn Viết

Anh

4/3/1987 Hoằng Hoá

Thanh Hoá C65 Hệ thống điện

1020

3.50 5.00 2.00 10.50 10.50

24 Lê Thế

Anh

8/11/1989 Tây Hồ

Hà N...
STT H Tên Ngày sinh HuynTnh
ngành
Ngành SBD
Đim
CSN
Đim
CN
Tng
đim
TĐ
tròn
Toán
Đim
CSN
Tng
đim
TĐ
tròn
1 Nguyn Vit Anh 7/2/1984 Hip Hoà Bc Giang 201 H thng đin 1229 6.50 9.00 15.50 15.50
2 Nguyn Thế Anh 5/20/1985 Nghi Xuân Hà Tĩnh 201 H thng đin 1238 4.75 5.25 10.00 10.00
3Phm Th Vân Anh 12/8/1988
TP
Thái
Nguyên
Thái
Nguyên 201 H thng đin 1389 4.00 5.50 9.50 9.50
4Vũ Hi Anh 7/16/1989 TP Nam Định Nam Định 201 H thng đin 2 6.75 2.25 9.00 9.00
5 Nguyn Vân Anh 5/27/1988 TX Hà Giang Hà Giang 201 H thng đin 1386 2.00 6.50 8.50 8.50
6 Lê Tun Anh 10/12/1988 T Liêm Hà Ni 201 H thng đin 1 0.75 0.75 1.50 1.50
7 Nguyn Tun Anh 7/6/1988 Thanh Oai Hà Ni 202 Nhit đin 348 9.00 7.75 16.75 17.00
8 Hoàng Như Ý Anh 7/2/1985 Chí Linh Hi Dương 202 Nhit đin 347 5.00 7.00 12.00 12.00
9Vũ Qunh Anh 8/16/1989 Cu Giy Hà Ni 203
Qu
ý ă g
lượng 402 6.00 6.75 12.75 13.00
10 Kiu Th Vân Anh 4/23/1989 Vit Trì Phú Th 205
g g
tôg
tin 478 6.50 6.25 12.75 13.00
11 Phm Th Vân Anh 8/21/1989 Ý Yên Nam Định 206 Công ngh t động 541 8.00 5.50 13.50 13.50
12 Nguyn Tun Anh 10/3/1987 Phù Ninh Phú Th 206 Công ngh t động 540 7.00 4.50 11.50 11.50
13 Phan Đức Anh 8/17/1988 Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 206 Công ngh t động 543 4.50 5.00 9.50 9.50
14 Phm Tun Anh 6/10/1988 Đống Đa Hà Ni 206 Công ngh t động 542 5.50 1.50 7.00 7.00
15 Nguyn Xuân Anh 9/22/1988 Chí Linh Hi Dương 209 CNCĐT 914 2.00 3.00 5.00 5.00
16 Đức Anh 3/29/1989 TP Lào Cai Lào Cai C65 H thng đin 1351 6.00 4.00 5.75 15.75 16.00
17 Lưu Hoàng Anh 4/3/1988 Chí Linh Hi Dương C65 H thng đin 1329 4.00 3.00 7.75 14.75 15.00
18 Nguyn Ngc Anh 7/10/1988 Th Xuân Thanh Hoá C65 H th
ng đin 1019 4.00 5.00 5.00 14.00 14.00
19 Trn Thế Anh 8/24/1988 Ba Đình Hà Ni C65 H thng đin 1022 3.50 6.75 3.50 13.75 14.00
20 Nguyn Tun Anh 2/12/1987 TP Hà Tĩnh Hà Tĩnh C65 H thng đin 1323 5.50 2.00 6.25 13.75 14.00
21 Trn Hi Anh 7/5/1989 Ba Vì Hà Ni C65 H thng đin 1021 3.50 5.00 4.25 12.75 13.00
22 Nông Vit Anh 10/11/1988 Yên Bình Yên Bái C65 H thng đin 1321 4.50 2.00 4.25 10.75 11.00
23 Nguyn Viết Anh 4/3/1987 Hong Hoá Thanh Hoá C65 H thng đin 1020 3.50 5.00 2.00 10.50 10.50
24 Lê Thế Anh 8/11/1989 Tây H Hà Ni C65 H thng đin 1365 4.50 3.00 3.00 10.50 10.50
25 Bùi Nguyt Ánh 1/24/1989 Đống
Đa Hà Ni 207 Đin t vin thông 736 5.00 3.50 8.50 8.50
26 Lưu ViếtBc 9/2/1988 Thanh Trì Hà Ni 201 H thng đin 3 6.00 7.00 13.00 13.00
Tng hp đim tuyn sinh liên thông năm 2010
Đim thi: Trường Đại hc Đin lc
1
Tổng hợp điểm tuyển sinh liên thông năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp điểm tuyển sinh liên thông năm 2010 - Người đăng: uycuong889
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Tổng hợp điểm tuyển sinh liên thông năm 2010 9 10 252