Ktl-icon-tai-lieu

trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi Hoàn Lazy
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình
Trí tuệ nhân tạo

Lưu hành nội bộ

1

Lời nói đầu
Trí tuệ nhân tạo (hay AI: Artificial Intelligence), là nỗ lực tìm hiểu những yếu tố trí
tuệ. Lý do khác để nghiên cứu lĩnh vực này là cách để ta tự tìm hiểu bản thân chúng
ta. Không giống triết học và tâm lý học, hai khoa học liên quan đến trí tuệ, còn AI cố
gắng thiết lập các các yếu tố trí tuệ cũng như tìm biết về chúng. Lý do khác để nghiên
cứu AI là để tạo ra các thực thể thông minh giúp ích cho chúng ta. AI có nhiều sản
phẩm quan trọng và đáng lưu ý, thậm chí ngay từ lúc sản phẩm mới được hình thành.
Mặc dù không dự báo được tương lai, nhưng rõ ràng máy tính điện tử với độ thông
minh nhất định đã có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống ngày nay và tương lai phát triển
của văn minh nhân loại.
Tài liệu gồm các phần sau:
- Phần 1 : Tri thức và lập luận
- Phần 2 : Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm
- Phần 3 : Tiếp cận ký hiệu
Còn nhiều vấn đề khác chưa đề cập được trong phạm vi tài liệu này. Đề nghị các bạn
đọc tìm hiểu thêm sau khi đã có những kiến thức cơ bản này.

2

Môc lôc
PhÇn I............................................................................................................................. 6
Tri thøc vμ lËp luËn............................................................................................ 6
Ch−¬ng I .................................................................................................................... 7
Logic mÖnh ®Ò ..................................................................................................... 7
I. BiÓu diÔn tri thøc ............................................................................................... 7
II. Có ph¸p vμ ng÷ nghÜa cña logic mÖnh ®Ò ...................................................... 8
II.1 Có ph¸p........................................................................................................ 8
II.2 Ng÷ nghÜa .................................................................................................... 9
III. D¹ng chuÈn t¾c .............................................................................................11
IV. LuËt suy diÔn .................................................................................................13
V. LuËt gi¶i, chøng minh b¸c bá b»ng luËt gi¶i ...............................................16
VI. Bμi tËp ............................................................................................................18
Ch−¬ng II...........................................
1
Giáo trình
Trí tu nhân to
Lưu hành ni b
trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trí tuệ nhân tạo - Người đăng: Hoàn Lazy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
trí tuệ nhân tạo 9 10 895