Ktl-icon-tai-lieu

tư duy thông minh

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
JOHN G. MILLER

QBQ!
TÖ DUY THOÂNG MINH
QBQ! THE QUESTION BEHIND THE QUESTION

1

Bìa 4

“Traùch nhieäm caù nhaân laø coâng cuï tuyeät vôøi ñeå khaùm phaù vaø môû ra
nhöõng caùnh cöûa bí maät treân haønh trình cuoäc ñôøi.”
QBQ! - Tö duy thoâng minh seõ giuùp baïn nhaän dieän giaù trò thöïc cuûa mình, daùm
nhìn thaúng vaøo traùch nhieäm cuûa baûn thaân töø trong suy nghó ñeå vaïch ra nhöõng phöông
höôùng haønh ñoäng thaät thoâng minh.
Baèng caùch thöïc haønh theo nhöõng gì QBQ höôùng daãn, cuoäc soáng cuûa baïn seõ
thay ñoåi ngaøy moät toát ñeïp hôn, vaø thaønh coâng baïn ñaït ñöôïc trong coâng vieäc seõ ngaøy
moät cao hôn.

2

LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Cuoäc soáng caøng phaùt trieån, caøng soâi ñoäng bao nhieâu thì con ngöôøi caøng bò cuoán
vaøo voøng xoaùy cuûa noù maïnh baáy nhieâu. Vaø trong voøng quay taát baät ñoù, chuùng ta deã
daøng laõng queân hay boû soùt nhöõng giaù trò toát ñeïp beân trong ñeå chaïy theo nhöõng ñieàu
mô töôûng beân ngoaøi. Chuùng ta laõng queân traùch nhieäm ñoái vôùi gia ñình, toå chöùc, xaõ hoäi,
thaäm chí ngay caû vôùi baûn thaân mình. Cuõng coù luùc chuùng ta chôït nhaän ra ñieàu ñoù,
nhöng roài sôï phaûi ñoái ñaàu vôùi nhöõng khoù khaên, ngaên trôû, sôï phaûi thay ñoåi chính mình
maø chuùng ta chaáp nhaän buoâng xuoâi...
Chuùng ta laàn löõa, chaàn chöø vaø luoân tìm caùch ñuøn ñaåy cho ngöôøi khaùc maø khoâng
daùm nhaän traùch nhieäm veà mình ñeå tìm caùch giaûi quyeát. Chuùng ta khoaùc leân mình
chieác ùo “caàu an” vaø töï nhuû raèng “Phaûi theá thoâi, baây giôø ai cuõng laøm vaäy caû…”. Nhöng
nhö vaäy, voâ tình chuùng ta seõ laøm maát daàn ñi giaù trò thöïc söï cuûa mình, chuùng ta thoaùi
lui tröôùc nhöõng cô hoäi ñeå phaùt trieån baûn thaân moät caùch toaøn dieän vaø khoâng phaùt huy
ñöôïc heát nhöõng khaû naêng tieàm aån cuûa mình.
QBQ!(1) - Tö duy thoâng minh laø moät coâng cuï giuùp baïn nhaän dieän giaù trò thöïc söï
cuûa mình, daùm nhìn thaúng vaøo traùch nhieäm cuûa baûn thaân töø trong suy nghó ñeå vaïch ra
nhöõng phöông höôùng haønh ñoäng thaät thoâng minh. Baïn seõ khoâng coøn phaûi lo aâu, boái roái
hay hoang mang vì nhöõng caâu hoûi khoâng lôøi giaûi ñaùp veà nhöõng vöôùng maéc maø mình
gaëp phaûi trong coâng vieäc vaø cuoäc soáng. Ngöôïc laïi, baïn seõ tìm thaáy nhöõng caâu traû lôøi
öng yù nhaát töø chính nhöõng caâu hoûi tích cöïc do tinh thaàn QBQ mang laïi. Baèng caùch
thöïc haønh theo nhöõng gì QBQ höôùng daãn, cuoäc soáng cuûa baïn seõ thay ñoåi ngaøy moät toát
ñeïp hôn, vaø hieäu quaû coâng vieäc cuûa baïn s...
1
JOHN G. MILLER
QBQ!
TÖ DUY THOÂNG MINH
QBQ! THE QUESTION BEHIND THE QUESTION
tư duy thông minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư duy thông minh - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
tư duy thông minh 9 10 153