Ktl-icon-tai-lieu

tư duy tích cực cho người thành công

Được đăng lên bởi tuongnguyenpk
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tư duy tích cực là gì?
Chào các bạn,
Tư duy tích cực là gì? Tư duy tích cực khác với một vài loại tư duy khác như thế nào?
Tại sao ta lại cần tư duy tích cực?
“Tư duy” thường có nghĩa là suy nghĩ, và nói đến suy nghĩ là ta thường có ấn tượng
rằng đó là một hoạt động của não bộ một lúc nào đó. Thực ra, từ “tư duy” ở đây rông
rãi hơn, và có nghĩa là một thái độ sống, một cái nhìn về cuộc đời và sự sống, tương
tự như tư duy trong cụm từ “thay đổi tư duy.” Tư duy tích cực chính là “sống tích cực”
hay “thái độ tích cực.”
“Tích cực” có nghĩa là … không tiêu cực

, là

(1) khi nhìn mọi sự, mọi vật, mọi vấn đề ta luôn luôn thấy cái hay, cái đẹp, cái tốt;
(2) nếu thấy cái xấu ta có khả năng biến cái xấu thành cái tốt; và
(3) luôn luôn hướng đến hành động để làm mọi sự tốt hơn.
Ví dụ: (1) Bạn A. của mình thật năng động và có lòng tốt với mọi người, (2) chỉ hơi
keo kiệt một tí, nhưng như vậy thì, nếu bạn làm thủ quỹ cho nhóm mình, chắc chắn là
quỹ chẳng bao giờ thiếu hụt, và (3) cứ làm từ thiện hoài thì chắc chắn là bạn sẽ từ từ
biết cách “phung phí” tiền cho người nghèo khổ.
Đặc điểm của tư duy tích cực là
(1) tập trung cái nhìn và tư tưởng vào cái tốt, nếu thấy cái xấu cũng phải tìm cho ra cái
tốt trong cái xấu để tập trung tư tưởng vào đó, và
(2) dùng cái tốt như là động lực thúc đẩy mình sống và làm việc, đi đến mục đích cuối
cùng là làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Cuộc đời đây là cuộc đời của chính mình, và là
cuộc đời của thế giới mình sống. Tức là, cái tốt vừa là động lực thúc đẩy mình sống,
vừa là mục tiêu tối hậu của cuộc sống.
Thông thường người ta thường phân chia thế giới thành hai nhóm người—tích cực và
tiêu cực. Nhưng đó chỉ là cách nói tắt cho thuận tiện; thực ra ai cũng vừa tích cực vừa
tiêu cực, chỉ là khuynh hướng nào mạnh hơn mà thôi. Hơn nữa, thông thường ta hay có
thói quen tích cực hay tiêu cực tùy theo… trời mưa nắng và tùy theo đối tượng suy
tưởng là người yêu hay… ông hàng xóm khó chịu.
Ta thực tập tư duy tích cực để ta luôn luôn tích cực–những ngày nắng đẹp cũng như
những ngày ngập lụt, khi dạo phố với người yêu cũng như khi bị đụng xe–đối với tất
cả mọi người–bạn thân hay địch thủ, thánh nhân hay đồ tể.

Bay!
Và ta cần “thực tập” vì tâm tính không dễ gì thay đổi được. Tâm tính của mỗi người là
một bộ máy tâm sinh lý đặc biệt, cứ như thế mà vui buồn yêu ghét. Không phải muốn
đổi tâm tính là có thể làm xong trong một ngày, một tuần. Nếu cơ thể cần được tập
luyện mỗi ngày, khá lên mỗi ngày một tí, vài ba năm mới được như vận động viên, thì
tâm ...
T duy tích c c là gì?ư
Chào các b n,
T duy tích c c là gì? T duy tích c c khác v i m t vài lo i t duy khác nh th nào?ư ư ư ư ế
T i sao ta l i c n t duy tích c c? ư
“T duy” th ng có nghĩa là suy nghĩ, và nói đ n suy nghĩ là ta th ng có n t ngư ườ ế ườ ượ
r ng đó là m t ho t đ ng c a não b m t lúc nào đó. Th c ra, t “t duy” đây rông ư
rãi h n, và có nghĩa là m t thái đ s ng, m t cái nhìn v cu c đ i và s s ng, t ngơ ự ố ươ
t nh t duy trong c m t “thay đ i t duy.” T duy tích c c chính là “s ng tích c c” ư ư ư ư
hay “thái đ tích c c.”
“Tích c c” có nghĩa là … không tiêu c c , là
(1) khi nhìn m i s , m i v t, m i v n đ ta luôn luôn th y cái hay, cái đ p, cái t t;
(2) n u th y cái x u ta có kh năng bi n cái x u thành cái t t; vàế ế
(3) luôn luôn h ng đ n hành đ ng đ làm m i s t t h n.ướ ế ơ
Ví d : (1) B n A. c a mình th t năng đ ng và có lòng t t v i m i ng i, (2) ch h i ườ ơ
keo ki t m t tí, nh ng nh v y thì, n u b n làm th qu cho nhóm mình, ch c ch n là ư ư ế
qu ch ng bao gi thi u h t, và (3) c làm t thi n hoài thì ch c ch n là b n s t t ế
bi t cách “phung phí” ti n cho ng i nghèo kh .ế ườ
Đ c đi m c a t duy tích c c là ư
(1) t p trung cái nhìn và t t ng vào cái t t, n u th y cái x u cũng ph i tìm cho ra cái ư ưở ế
t t trong cái x u đ t p trung t t ng vào đó, và ư ưở
(2) dùng cái t t nh là đ ng l c thúc đ y mình s ng và làm vi c, đi đ n m c đích cu i ư ế
cùng là làm cho cu c đ i t t đ p h n. Cu c đ i đây là cu c đ i c a chính mình, và là ơ
cu c đ i c a th gi i mình s ng. T c là, cái t t v a là ế đ ng l c thúc đ y mình s ng,
v a là m c tiêu t i h u c a cu c s ng.
Thông th ng ng i ta th ng phân chia th gi i thành hai nhóm ng i—tích c c vàườ ườ ườ ế ườ
tiêu c c. Nh ng đó ch là cách nói t t cho thu n ti n; th c ra ai cũng v a tích c c v a ư
tiêu c c, ch là khuynh h ng nào m nh h n mà thôi. H n n a, thông th ng ta hay có ướ ơ ơ ườ
thói quen tích c c hay tiêu c c tùy theo… tr i m a n ng và tùy theo đ i t ng suy ư ượ
t ng là ng i yêu hay… ông hàng xóm khó ch u.ưở ườ
Ta th c t p t duy tích c c đ ta luôn luôn tích c c–nh ng ngày n ng đ p cũng nh ư ư
nh ng ngày ng p l t, khi d o ph v i ng i yêu cũng nh khi b đ ng xe–đ i v i t t ườ ư
c m i ng i–b n thân hay đ ch th , thánh nhân hay đ t . ườ
tư duy tích cực cho người thành công - Trang 2
tư duy tích cực cho người thành công - Người đăng: tuongnguyenpk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tư duy tích cực cho người thành công 9 10 21