Ktl-icon-tai-lieu

tự tin khởi nghiệp

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2953 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T.Jason Smith, MHR/SPHR

T
KH

TIN

I NGHI P

Leaving Campus and Going to Work

1

2

BÌA 4:
Bư c chân vào môi trư ng làm vi c m i, ch c ch n b n s không tránh kh i nh ng b ng ,
thi u sót và ôi khi là th t v ng. T tin kh i nghi p là cu n sách ư c m t Chuyên gia Qu n lý
nhân s vi t ra t nh ng tr i nghi m c a chính mình trong su t 14 năm trong ngh . Cu n sách s
g i m cho b n nhi u kinh nghi m quý báu trên bư c ư ng kh i nghi p, giúp b n vư t qua
nh ng khó khăn ban

u

i

n thành công,

ng th i có ư c s cân b ng trong cu c s ng!

“ i u quan tr ng không ph i là chúng ta có ư c v trí nào trong cu c
n cu i cùng c a chúng ta

i, mà là ích

âu.”

– Oliver Wendell Holmes.

“B n bư c

t ư c thành công là: có k ho ch rõ ràng, bi t ư c mơ, hành

kiên trì theo u i m c tiêu

ng và

n cùng.”

– William A. Ward.

3

L IT A
M t cô gái tr v a r i kh i văn phòng c a tôi trong tâm tr ng b i r i,
ng .

ó cũng là tâm tr ng tôi thư ng th y

sĩ mà là Giám

n, pha chút t nh

nhi u sinh viên m i ra trư ng. Tôi không ph i là bác

c nhân s v i nhi m v qu n lý nhân viên trong công ty. Công vi c thư ng ngày

c a tôi là tuy n d ng nhân viên m i cho công ty, t o i u ki n cho h phát tri n, thư ng - ph t khi
c n thi t và theo dõi m t s v n

khác như vi c nh ng nhân viên này v hưu hay tìm ki m cơ h i

vi c làm m i. T t c nh ng công vi c này di n ra như m t chu kỳ không thay
dù tôi có chuy n công tác

i su t 14 năm qua,

n nh ng công ty khác chăng n a.

Quan sát nhi u sinh viên m i ra trư ng, tôi nh n th y trong năm

u tiên ti p xúc v i công

vi c, h thư ng b v m ng. Tôi không nói v s th t v ng chung chung, b i ây là i u khó tránh
kh i

i v i b t c ai t ng i làm, mà tôi mu n nói

ó, tôi cũng s

c p

n s th t v ng mang tính cá nhân. Bên c nh

n nh ng yêu c u c n thi t

i v i m t công vi c chuyên nghi p, cách

qu n lý ti n b c và n m ư c yêu c u c a c p trên. Trư c ây, khi quan sát m t nhân viên tr tu i
c g ng ương

u v i thách th c, tôi ch t nghĩ: “Mình có th làm gì

nhanh chóng hòa nh p vào môi trư ng công s ?”. Trăn tr

ó chính là

sinh viên m i ra trư ng
ng l c thôi thúc tôi vi t

nên cu n sách này.
Thông qua nh ng ch

trình bày trong quy n sách, tôi mu n giúp các b n ph n nào hòa

nh p t t hơn v i môi trư ng làm vi c. V i 14 năm kinh nghi m trong vai trò qu n lý nhân s , tôi
ã ch ng ki n nhi u b n tr m i vào ngh ph m ph i nh ng sai l m tư ng là nh nhưng r t áng
ti c. H u qu là h

l i n tư ng x u trong lòng c p trên, ho c cũng vì th mà h t

ánh m t

hoài bão ngh nghi p c a mình. Trong n...
1
T.Jason Smith, MHR/SPHR
T
TIN
KHI NGHIP
Leaving Campus and Going to Work
tự tin khởi nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tự tin khởi nghiệp - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
tự tin khởi nghiệp 9 10 775