Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng để trường tồn 1

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 4539 lần   |   Lượt tải: 10 lần
XÂY DỰNG ĐỂ TRƯỜNG TỒN
JIM COLLINS
JERRY I. PORRAS
Nguyễn Dương Hiếu dịch


BUILT TO LAST. Copyright © 1994, 1997 by Jim Collins và Jerry I. Porras. All
rights reserved.
Bản tiếng Việt do NXB Trẻ xuất bản theo hợp đồng nhượng quyền với
James C. Collins and Jerry I. Porras Associates, qua Curtis Brown, Ltd.

Dành tặng Joanne và Charlene

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. 7
LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................................. 12
LỜI GIỚI THIỆU ......................................................................................................... 15

CHƯƠNG MỘT
CÁI TỐT NHẤT TRONG NHỮNG CÁI TỐT NHẤT .............................................. 33
CHƯƠNG 2
KHÔNG CHỈ LÀ “NGƯỜI BÁO GIỜ”, MÀ PHẢI “TẠO RA ĐỒNG HỒ“ ............ 68
CHƯƠNG 3
HƠN CẢ LỢI NHUẬN ............................................................................................. 109
CHƯƠNG 4
GÌN GIỮ CÁI CỐT LÕI - THÚC ĐẨY SỰ TIẾN BỘ ............................................ 166
CHƯƠNG 5
CÁC MỤC TIÊU ĐẦY THAM VỌNG VÀ THÁCH THỨC (BHAG) ..................... 184
CHƯƠNG 6
NềN VĂN HÓA CÔNG TY MANG TÍNH NGHI THỨC CAO ............................. 226
CHƯƠNG 7
THỬ NHIỀU CÁCH VÀ GIỮ LẠI NHỮNG GÌ PHÙ HỢP ..................................... 271
CHƯƠNG 8
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ TỪ NỘI BỘ ................................................... 321
CHƯƠNG 9
KHÔNG BAO GIỜ HÀI LÒNG VỚI THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ....................... 349

XÂY DỰNG ĐỂ TRƯỜNG TỒN

LỜI NÓI ĐẦU

4

5

CHƯƠNG 10
KẾT THÚC CỦA KHỞI ĐẦU .................................................................................. 376
CHƯƠNG 11
XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ HOÀI BÃO CỦA DOANH NGHIÊåP ...................... 407

LỜI CẢM ƠN

PHẦN KÊ...
XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TÖÌN
JIM COLLINS
JERRY I. PORRAS
Nguyïîn Dûúng Hiïëu dõch
Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Ts. Quaùch Thu Nguyeät
Bieân taäp: Thaønh Nam
Bìa: Thuøy Trinh
Söûa baûn in: Phaïm Nguyeãn
Kyõ thuaät vi tính: Thanh Haø
NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ
161B Lyù Chính Thaéng - Quaän 3 - Thaønh phoá Hoà Chí Minh
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn
Website: http://www.nxbtre.com.vn
CHI NHAÙNH NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI
20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi
ÑT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn
BUILT TO LAST. Copyright © 1994, 1997 by Jim Collins vaâ Jerry I. Porras. All
rights reserved.
Baãn tiïëng Viïåt do NXB Treã xuêët baãn theo húåp àöìng nhûúång quyïìn vúái
James C. Collins and Jerry I. Porras Associates, qua Curtis Brown, Ltd.
Xây dựng để trường tồn 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng để trường tồn 1 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Xây dựng để trường tồn 1 9 10 75