Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng kỹ năng quản lý - Kỷ luật không cần trừng phạt

Được đăng lên bởi lich-pham
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3037 lần   |   Lượt tải: 10 lần
XÂY D NG K NĂNG QU N LÝ
Khóa t p hu n k năng qu n lý nh m th c hi n h th ng qu n
lý k lu t không c n tr ng ph t thư ng k t thúc b ng vi c các h c
viên có kh năng lư ng trư c ư c nh ng khó khăn khi h tr
nơi làm vi c và h

s

gi i thích v

h

theo cách nào khi

ư c h i. Khi làm vi c theo nhóm, h

l i

th ng m i cho nhân viên
s

xác

nh âu là nh ng câu h i hóc búa, r c r i nh t mà h cho r ng s
ph i tr l i cho nhân viên khi h tr

l i nơi công tác. M t vài câu

h i mà h lư ng trư c s ph i tr l i liên quan

n cơ ch th t c

c a h th ng qu n lý k lu t không c n tr ng ph t (Tôi có th nh n
t i a bao nhiêu l i nh c nh
trong ngày ra quy t
h t m i quan tâm
h i h

nh
u

l n 2? hay, S th nào n u tôi b

m

ình ch vi c t m th i?) Tuy nhiên, h u

nt

các v n

vĩ mô hơn. Ph n l n câu

ưa ra thư ng cho th y chính b n thân h cũng chưa gi i

quy t ư c hoàn toàn v n

.

- Trong khi công ty ang th o lu n v nhu c u c t gi m chi phí,
t i sao chúng ta l i ph i
chương trình như v y?

u tư m t kho n l n ti n b c vào m t

- Li u ây có ph i là cách th c nhanh chóng

gi i quy t v n

con ngư i?
- Tôi chưa bao gi vi ph m b t c
h th ng m i này có tác

quy

nh nào v k lu t. V y

ng gì t i tôi?

- Tôi ã ch ng ki n nhi u chương trình ra
ây có ph i là m t ý tư ng t t v i kh i

u sôi

i r i th t b i. Li u
ng nhưng sau ó

chìm d n và cu i cùng rơi vào quên lãng (như nh ng chương trình
trư c ó)?
- T i sao chúng ta l i c n ph i có m t h th ng v k lu t?
- Nh ng bư c qu n lý m i này cũng gi ng như các h th ng
trư c nhưng v i tên g i khác.

ây không có cái gì là m i m c

úng ch ?
- Tôi thích i u anh nói v vi c ghi nh n óng góp c a nh ng
ngư i hoàn thành su t s c công vi c c a mình, nhưng anh có th c
s tin r ng nó s
-

i u gì s

ư c th c hi n?
x y ra v i ngư i qu n lý không th c hi n theo

chương trình này mà ti p t c hành

ng như anh ta v n làm? Và

ngư i qu n lý th y nhân viên c a mình hành

ng sai trái nhưng

làm ngơ và không nh c nh gì v vi c ó thì s ph i ch u hình th c
k lu t nào?
Sau ó m i nhóm s ph i tr l i nh ng câu h i ư c chuy n
n t

nhóm khác. Khi các h c viên nh n th y h

ã có

năng tr l i b t kỳ câu h i nào ư c yêu c u m t cách
ph c và qu quy t thì cũng là lúc h phát hi n ra r ng h

kh
y thuy t
ã tr

thành b ph n thi t y u c a phương th c k lu t không c n tr ng

ph t. H có th không bi t ư c t t c các bư c c a quy trình và
h cũng có th nhanh chóng quên m t nhi u chi ti t c th . Nhưng
c p dư i c a h thư ng không quan tâm t i vi c ki m tra li u c p
trên c a mình có nh
hay không.

rõ m i th
...
XÂY DNG K NĂNG QUN
Ka tp hun k năng qun lý nhm thc hin h thng qun
k lut không cn trng pht thưng kết thúc bng vic các hc
viên có kh năng lưng trưc được nhng khó khăn khi h tr li
nơi m vic h s gii thích v h thng mi cho nn viên
theo cách o khi đưc hi. Khi m vic theo nhóm, h s c
định đâu là nhng câu hi hóc búa, rc ri nht mà h cho rng s
phi tr li cho nn vn khi h tr li nơi công c. Mt i câu
hi h lường trưc s phi tr li liên quan đến cơ chế th tc
ca h thng qun lý k lut không cn trng pht (Tôi có th nhn
ti đa bao nhu li nhc nh ln 2? hay, S thế nào nếu i b m
trong ny ra quyết định đình ch vic tm thi?) Tuy nhiên, hu
hết mi quan m đều đến t các vn đ vĩ hơn. Phn ln u
hi h đưa ra thường cho thy chính bn thân h cũng chưa gii
quyết đưc hoàn toàn vn đ.
- Trong khi công ty đang tho lun v nhu cu ct gim chi phí,
ti sao chúng ta li phi đầu tư mt khon ln tin bc vào mt
chương trình như vy?
Xây dựng kỹ năng quản lý - Kỷ luật không cần trừng phạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng kỹ năng quản lý - Kỷ luật không cần trừng phạt - Người đăng: lich-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Xây dựng kỹ năng quản lý - Kỷ luật không cần trừng phạt 9 10 745