Ktl-icon-tai-lieu

xây dựng quy chế lương theo 3 P

Được đăng lên bởi cen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 5786 lần   |   Lượt tải: 75 lần
ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN SƠN THEO MÔ HÌNH 3P

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG…………………………..………………………………i
DANH MỤC CÁC HÌNH…………………………..………………………………ii
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài

1

2. Mục đích nghiên cứu

1

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

2

4. Phƣơng pháp nghiên cứu

2

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƢƠNG THEO
MÔ HÌNH 3P .............................................................................................................3
1.1. Khái niệm về KPI

3

1.1.1.

Khái niệm KPI ............................................................................................3

1.1.2.

Phương pháp xây dựng các chỉ số KPI ......................................................3

1.2. Khái niệm về quy chế trả lƣơng, thƣởng theo mô hình 3P

4

1.2.1.

Khái niệm mô hình 3P................................................................................4

1.2.2.

Nội dung .....................................................................................................4

1.2.3.

Các yếu tố chi phối mô hình 3P .................................................................4

1.3. Mô hình hóa phƣơng pháp xây dựng quy chế lƣơng, thƣởng theo mô hình
3P

5

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH LƢƠNG, THƢỞNG TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN VÂN SƠN .........................................................................................6
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Vân Sơn

6

2.2. Thực trạng chính sách lƣơng, thƣởng tại công ty cổ phần Vân Sơn

7

2.2.1.

Hình thức trả lương ....................................................................................7

2.2.2.

Cách tính lương ..........................................................................................7

2.2.3.

Điều kiện xét nâng lương ...........................................................................7

2.2.4.

Chế độ thưởng ............................................................................................7

Copyright by UTPShops!
Nick yahoo: utpshops.business01
Hotline: 0166.570.8339

UTPShops Online
Website: www.utpshops.vn

Page 1 of 3

ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN SƠN THEO MÔ HÌNH 3P

2.3. Một số hạn chế trong việc thực hiện chính sách lƣơng, thƣởng tại công ty
cổ phần Vân Sơn

8

2.3.1.

Hạn chế ..............................
xây dựng quy chế lương theo 3 P - Người đăng: cen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
xây dựng quy chế lương theo 3 P 9 10 224