Ktl-icon-tai-lieu

Untitled

Được đăng lên bởi truongxuanmao
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 11, SỐ 11 - 2008

GIẢI PHÁP XỬ LÝ ĐẤT YẾU BẰNG ĐẤT TRỘN XI MĂNG
Đậu Văn Ngọ
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHGQ-HCM
(Bài nhận ngày 29 tháng 05 năm 2008, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 10 tháng 11 năm 2008)

TÓM TẮT: Bài viết trình bày sơ lược về giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng
đất, phương pháp tính toán và thiết kế cấp phối đất trộn xi măng. Đồng thời bài báo cũng chỉ
ra được mối quan hệ giữa cường độ chịu nén 28 ngày của mẫu được chế tạo trong phòng thí
nghiệm và ngoài hiện trường đại lộ Ðông Tây Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Đất yếu, đất trộn xi măng, trộn ướt dưới sâu, trộn khô dưới sâ, cọc xi măng đất
1. GIỚI THIỆU
Một số công trình cầu đường trong quá trình khai thác đã và đang tồn tại hiện tượng khá
phổ biến là lún lệch hai bên đầu cầu, hai bên cống hộp, … Sự lún lệch này là trở ngại lớn trong
lưu thông, gây nên hiện tượng nảy, xốc đột ngột rất dễ xảy ra tai nạn. Mức độ nguy hiểm tùy
thuộc vào độ lún lệch tại mỗi công trình. Đồng thời phát sinh hàng loạt các vấn đề khác như
làm giảm năng lực khai thác của công trình do phải giảm tốc độ khi đi qua những vị trí lún
lệch, làm tăng mức độ hao phí (xăng dầu, hao mòn máy móc, …) của các phương tiện giao
thông. Những biện pháp đối phó thông thường để giảm thiểu sự lún lệch chỉ mang tính chất là
một loại giải pháp tình thế (như bù lún bằng bê tông nhựa), đòi hỏi chi phí cao làm tăng tổng
vốn đầu tư xây dựng và mất thời gian lâu dài. Mặt khác vấn đề mỹ quan của công trình cũng
không thể nào đảm bảo yêu cầu. Trong xây dựng tầng hầm các công trình nhà cao tầng, nhất là
các tầng hầm có chiều sâu lớn việc chống ổn định thấm bằng các phương pháp cọc bares hoặc
tường cừ lá sen thường không đạt hiệu quả, nhiều công trình dẫn đến sự cố do xói ngầm (điển
hình như công trình tòa nhà cao tầng Pacific 45-47 Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Hồ Chí
Minh) và một số công trình khác.
Để giải quyết những vấn đề trên, hiện nay trên thế giới và ở nước ta đã ứng dụng công
nghệ đất trộn xi măng bằng phương pháp trộn sâu. Phương pháp này có nhiều ưu điểm:
- Phạm vi áp dụng rộng, thích hợp mọi loại đất từ bùn sét đến sỏi cuội.
- Có thể xử lý lớp đất yếu một cách cục bộ, không ảnh hưởng đến lớp đất tốt.
- Thi công được trong nước.
- Mặt bằng thi công nhỏ, ít chấn động, ít tiếng ồn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các công
trình lân cận.
- Rất sạch sẽ và giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường.
- Thiết bị nhỏ gọn, có thể thi công trong không gian có chiều cao hạn chế.
- Và đặc biệt là thi công nhanh, thời gia...
TP CHÍ PHÁT TRIN KH&CN, TP 11, S 11 - 2008
Bn quyn thuc ĐHQG-HCM Trang 57
GII PHÁP X ĐẤT YU BNG ĐẤT TRN XI MĂNG
Đậu Văn Ng
Trường Đại hc Bách Khoa, ĐHGQ-HCM
(Bài nhn ngày 29 tháng 05 năm 2008, hoàn chnh sa cha ngày 10 tháng 11 năm 2008)
TÓM TT: Bài viết trình bày sơ lược v gii pháp x lý nn đất yếu bng cc xi măng
đất, phương pháp tính toán và thiết kế cp phi đất trn xi măng. Đồng thi bài báo cũng ch
ra được mi quan h gia cường độ chu nén 28 ngày ca mu được chế to trong phòng thí
nghim và ngoài hin trường đại l Ðông Tây Thành ph H Chí Minh.
T khóa: Đất yế
u, đất trn xi măng, trn ướt dưới sâu, trn khô dưới sâ, cc xi măng -
đất
1. GII THIU
Mt s công trình cu đường trong quá trình khai thác đã và đang tn ti hin tượng khá
ph biến là lún lch hai bên đầu cu, hai bên cng hp, … S lún lch này là tr ngi ln trong
lưu thông, gây nên hin tượng ny, xc đột ngt rt d xy ra tai nn. Mc độ nguy him tùy
thuc vào độ lún lch ti mi công trình. Đồng thi phát sinh hàng lot các vn đề khác nh
ư
làm gim năng lc khai thác ca công trình do phi gim tc độ khi đi qua nhng v trí lún
lch, làm tăng mc độ hao phí (xăng du, hao mòn máy móc, …) ca các phương tin giao
thông. Nhng bin pháp đối phó thông thường để gim thiu s lún lch ch mang tính cht là
mt loi gii pháp tình thế (như bù lún bng bê tông nha), đòi hi chi phí cao làm tăng tng
vn đầu tư xây dng và mt th
i gian lâu dài. Mt khác vn đề m quan ca công trình cũng
không th nào đảm bo yêu cu. Trong xây dng tng hm các công trình nhà cao tng, nht là
các tng hm có chiu sâu ln vic chng n định thm bng các phương pháp cc bares hoc
tường c lá sen thường không đạt hiu qu, nhiu công trình dn đến s c do xói ngm (đin
hình như công trình tòa nhà cao tng Pacific 45-47 Nguyn Th Minh Khai thành ph H
Chí
Minh) và mt s công trình khác.
Để gii quyết nhng vn đề trên, hin nay trên thế gii và nước ta đã ng dng công
ngh đất trn xi măng bng phương pháp trn sâu. Phương pháp này có nhiu ưu đim:
- Phm vi áp dng rng, thích hp mi loi đất t bùn sét đến si cui.
- Có th x lý lp đất yếu mt cách cc b, không nh h
ưởng đến lp đất tt.
- Thi công được trong nước.
- Mt bng thi công nh, ít chn động, ít tiếng n, hn chế ti đa nh hưởng đến các công
trình lân cn.
- Rt sch s và gim thiu vn đề ô nhim môi trường.
- Thiết b nh gn, có th thi công trong không gian có chiu cao hn chế.
- Và đặc bit là thi công nhanh, thi gian đất đạt yâu cu k thut x
lý ngn, đẩy nhanh
được tiến độ ci to đất nn.
Hình 1. Phương pháp trn ướt dưới sâu
Untitled - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Untitled - Người đăng: truongxuanmao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Untitled 9 10 15