Ktl-icon-tai-lieu

10 mẹo cá nhân hóa Windows 7

Được đăng lên bởi dang-nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2355 lần   |   Lượt tải: 1 lần
10 mẹo cá nhân hóa Windows 7
Windows 7 là một hệ điều hành có khả năng tùy chỉnh tốt nhất của Microsoft.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 10 mẹo tùy chỉnh Windows
7 để làm hệ điều hành này theo như cách mong muốn của bạn.

Có rất nhiều thứ mà bạn có thể thực hiện để cá nhân hóa bản copy hệ điều hành Windows 7
cho mình. Microsoft cho phép ban cấu hình tất cả các kiểu thiết lập, từ những gì xuất hiện
trên desktop đến các chương trình tự động load khi Windows khởi chạy. Tất cả những gì bạn
cần biết ở đây là những gì có thể thay đổi – và cách thay đổi nó như thế nào.
1. Thay đổi Desktop Theme
Thứ đầu tiên mà hầu hết mọi người đều muốn thực hiện khi sử dụng một máy tính mới đó là
làm việc trên desktop. Họ thường thích tạo một desktop mang tính cá nhân bằng cách thay
đổi ảnh nền của riêng mình, màu sắc các cửa sổ, biểu tượng shortcut, gadget,…
Các thay đổi này được thực hiện khá dễ dàng trong Windows 7, người dùng có thể thiết lập
background, màu sắc cửa sổ, âm thanh hệ thống và bảo vệ màn hình trong thành phần mà
Microsoft gọi là theme. Thay đổi một theme và tất cả các thành phần này sẽ thay đổi theo.
Để áp dụng một trong những theme đã có trước trong Windows, hãy thực hiện theo các
bước dưới đây:
1. Kích phải vào bất cứ chỗ nào trên desktop và kích Personalize từ menu xuất
hiện.
2. Khi cửa sổ Personalization xuất hiện, như những gì thể hiện trong hình 1, kích
vào thememới mà bạn muốn sử dụng.

Hình 1: Sử dụng cửa sổ Personalization để chọn theme mới
Theme mới được sử dụng ngay khi bạn kích vào nó trong cửa sổ Personalization –
không Savehoặc nút OK để bạn có thể kích. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể thấy theme
hiển thị như thế nào trong khi bạn vẫn ở trong cửa sổ Personalization – và có thể thay đổi
sang theme khác nếu bạn không thích theme vừa chọn.
Bạn cũng có thể tạo các theme cho riêng mình. Bắt đầu bằng việc áp dụng background,
màu sắc, âm thanh và bộ bảo vệ màn hình của desktop mà bạn muốn cho theme; những
lựa chọn của bạn lúc này sẽ xuất hiện trong cửa sổ Personalization như một Theme chưa
được lưu.
Kích chuột phải vào Theme này trong cửa sổ và chọn Save Theme; khi được nhắc nhở, đặt
tên cho theme và kích nút Save. Theme mới này sẽ xuất hiện trong cửa sổ Personalization
để bạn có thể lựa chọn sau này.
2. Tạo một Slideshow ảnh của background
Bạn không phải thay đổi toàn bộ theme để cá nhân hóa Windows. Windows cho phép bạn
thay đổi mỗi một thành phần trong theme một cách riêng biệt, bắt đầu với background của
desktop.
Trong các ...
10 mẹo cá nhân hóa Windows 7
Windows 7 là m t h i u hành có kh n ng tùy ch nh t t nh t c a Microsoft. đ ă
Trong bài vi t này, chúng tôi s gi i thi u cho các b n 10 m o tùy ch nh Windows ế
7 làm h i u hành này theo nh cách mong mu n c a b n.để đ ư
Có r t nhi u th mà b n có th th c hi n cá nhân hóa b n copy h i u hành Windows 7 để đ
cho mình. Microsoft cho phép ban c u hình t t c các ki u thi t l p, t nh ng gì xu t hi n ế
trên desktop n các ch ng trình t ng load khi Windows kh i ch y. T t c nh ng gì b nđế ươ độ
c n bi t ây là nh ng gì có th thay i – và cách thay i nó nh th nào. ế ở đ đổ đổ ư ế
1. Thay i Desktop Themeđổ
Th u tiên mà h u h t m i ng i u mu n th c hi n khi s d ng m t máy tính m i ó là đầ ế ư đề đ
làm vi c trên desktop. H th ng thích t o m t desktop mang tính cá nhân b ng cách thay ườ
i nh n n c a riêng mình, màu s c các c a s , bi u t ng shortcut, gadget,…đổ ượ
Các thay i này c th c hi n khá d dàng trong Windows 7, ng i dùng có th thi t l p đổ đượ ườ ế
background, màu s c c a s , âm thanh h th ng và b o v n hình trong thành ph n mà
Microsoft g i là theme. Thay i m tđổ theme và t t c các thành ph n này s thay i theo. đổ
áp d ng m t trong nh ng theme ã có tr c trong Windows, hãy th c hi n theo các Để đ ướ
b c d i ây:ướ ướ đ
1. Kích ph i vào b t c ch nào trên desktop và kích Personalize t menu xu t
hi n.
2. Khi c a s Personalization xu t hi n, nh nh ng gì th hi n trong hình 1, kích ư
vào themem i mà b n mu n s d ng.
10 mẹo cá nhân hóa Windows 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 mẹo cá nhân hóa Windows 7 - Người đăng: dang-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
10 mẹo cá nhân hóa Windows 7 9 10 716