Ktl-icon-tai-lieu

101 CCNA Labs with solutions

Được đăng lên bởi thanhnguyen112-8nam
Số trang: 497 trang   |   Lượt xem: 1719 lần   |   Lượt tải: 2 lần
101 CCNA
Labs
with
solutions
LAYOUT BY JOE MENDOLA

1

Local Area Networks
Lab 001: Configuring standard VLANs on
Catalyst Switches
Lab 002: Configuring extended VLANs on
Catalyst Switches
Lab 003: Configuring VTP Clients and
Servers on Catalyst Switches
Lab 004: Configuring VTP Transparent
Mode
Lab 005: Securing VTP Domains
Lab 006: Verifying Spanning-Tree Port
States on Catalyst Switches
Lab 007: Spanning-Tree Protocol Root
Bridges Manually
Lab 008: Spanning-Tree Protocol Root
Bridges using the IOS Macro
Lab 009: Assigning Multiple Instances to a
VLAN Simultaneously
Lab 010: Configuring Spanning-Tree
Protocol for Access ports
Lab 011: Configuring switch Access port
security
Lab 012: Configuring advanced switch
Access port security
Lab 013: Configuring advanced static
switch Access port security
Lab 014: Enabling Rapid Per-VLAN
Spanning Tree
Lab 015: Configuring and allowing interVLAN routing
Lab 016: Restricting VLANs on Trunks and
changing the VTP version
Lab 017: Configuring a default gateway for
routers and switches
Lab 018: Permitting Telnet access to
Catalyst Switches
Lab 019: Configuring passwords on
Catalyst Switches
Wide Area Networks
Lab 020: Configuring back-to-back Serial
connections
Lab 021: Verifying Cisco HDLC
Encapsulation
Lab 022: Configuring PPP Encapsulation
Lab 023: PPP Authentication using PAP
Lab 024: PPP Authentication using CHAP Method 1
Lab 025: PPP Authentication using CHAP Method 2

Lab 026: Configuring Cisco Frame Relay
Lab 027: Configuring IETF Frame Relay
Lab 028: Configuring Static Frame Relay
Maps
Lab 029: Configuring Frame Relay point-topoint Subinterfaces
Lab 030: Configuring Frame Relay
Multipoint Subinterfaces
IP Routing
Lab 031: Configuring Static Routing via
Interfaces
Lab 032: Configuring Static Routing via IP
addresses
Lab 033: Configuring and Naming Static
Routes
Lab 034: Configuring Default Static Routes
Lab 035: Configuring RIP version
Lab 036: RIPv2 Automatic Summarization
Lab 037: Debugging and Verifying RIP
version 2 Updates
Lab 038: Passive Interfaces for RIPv2
Updates
Lab 039: Summarizing Routes with RIPv2
Lab 040: RIPv2 Split Horizon
Lab 041: Configuring Basic EIGRP Routing
Lab 042: Configuring EIGRP Routing Using
Wildcard Masks
Lab 043: EIGRP Automatic Summarization
Lab 044: Passive Interfaces for EIGRP
Updates
Lab 045: Summarizing Routes with EIGRP
Lab 046: Verifying the EIGRP Database
Lab 047: EIGRP Split Horizon
Lab 048: Configuring OSPF on Point-toPoint Networks
Lab 049: Configuring OSPF on Broadcast
...
1
101 CCNA
Labs
with
solutions
LAYOUT BY JOE MENDOLA
101 CCNA Labs with solutions - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
101 CCNA Labs with solutions - Người đăng: thanhnguyen112-8nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
497 Vietnamese
101 CCNA Labs with solutions 9 10 745