Ktl-icon-tai-lieu

101 THINGS I LEARN IN ARCHITECTURE SCHOOL (File Dich)

Được đăng lên bởi Linh Bee
Số trang: 212 trang   |   Lượt xem: 1765 lần   |   Lượt tải: 2 lần
101 ĐI

U TÔI ĐÃ H C ĐƯ C

TRONG TRƯ NG KI N TRÚC
Matthew Frederick

101 Things Đi u tôi đã h c đư c trong trư ng ki n trúc

01 Frederick FM-F.indd i

4/25/07 1:37:03 PM

THE MIT PRESS

01 Frederick FM-F.indd ii

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS

LONDON, ENGLAND

4/25/07 1:37:04 PM

Matthew Frederick

101 ĐI

U TÔI ĐÃ H C ĐƯ C
TRONG TRƯ NG KI N TRÚC

01 Frederick FM-F.indd iii

4/25/07 1:37:04 PM

© 2007 Matthew Frederick
T t c các quy n. Không m t ph n nào c a cu n sách này có th đư c sao chép dư i m i hình th c b i b t k
phương ti n đi n t ho c cơ khí (bao g m c photocopy, ghi âm, ho c lưu tr thông tin l i ) mà không có s cho
phép b ng văn b n t nhà xu t b n.
c c báo chí MIT có th mua v i s lư ng gi m gái đ c bi t cho doanh nghi p ho c bán hàng s d ng qu ng cáo.
Đ bi t thông tin, xin vui lòng e-mail <special_sales@mitpress.mit.edu> ho c vi t thư cho tiêu th đ c bi t C c Báo
chí MIT, 55 Hayward Street, Cambridge, MA 02142.
Cu n sách này đã đư c thi t l p trong Helvetica Neue do Báo chí MIT. In và b ràng bu c t i Trung Qu c.
Thư vi n Qu c h i biên m c d li u-trong-Xu t b n
Frederick, Matthew.
101 đi u tôi h c đư c

trư ng ki n trúc / b i Matthew Friedrich.

p. cm.
ISBN-13: 978-0-262-06266-4 (hc: alk gi y.)
1. Ki n trúc-h c và gi ng d y. 2. Thi t k ki n trúc-h c và gi ng d y. I. Tiêu đ . II. Tiêu đ : M t trăm m t trong nh ng đi u
tôi h c đư c trư ng ki n trúc. III. Tiêu đ : M t trăm và là m t trong nh ng đi u tôi h c đư c trư ng ki n trúc.
2006037130
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

01 Frederick FM-F.indd iv

4/25/07 1:37:04 PM

To Sorche, đ làm đi u này và hơn th n a

01 Frederick FM-F.indd v

4/25/07 1:37:04 PM

CHÚ THÍCH V TÁC GI
Ch c ch n nh ng đi u dành cho sinh viên ki n trúc r t ít. Chương trình gi ng
d y ki n trúc là m t con thú gây b i r i và r t ngang bư ng, liên quan đ n nhi u
gi , văn b n dày đ c, và thư ng xuyên hư ng d n m t cách khó hi u. N u các
bài h c v ki n trúc là h p d n (và h ), h cũng có r t nhi u trư ng h p ngo i l
và hãy c n th n r ng các sinh viên có th d dàng t h i n u không có b t c đi u
gì c th đ tìm hi u v ki n trúc nào c .
nh ng đi u m

o trong gi ng d y ki n trúc ch y u là c n thi t. Ki n trúc là

th , sau t t c , m t quá trình sáng t o, và nh ng đi u khó khăn là d hi u cho
giáo viên hư ng d n thi t k bài h c nh m c th hoá các k ho ch vì lo s áp đ t
gi i h n không c n thi t v quá trình sáng t o. K t qu là m t k t thúc m

dành

cho sinh viên khi bư c xu ng con đư ng v i nhi u h p d n m i, nhưng thư ng
v i m t c m giác r ng ki n trúc đư c x...
101 ĐI󰗁U I ĐÃ H󰗍C ĐƯ󰗣C
TRONG T󰗝NG KI󰖿N TRÚC
Matthew Frederick
101 THINGS I LEARN IN ARCHITECTURE SCHOOL (File Dich) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
101 THINGS I LEARN IN ARCHITECTURE SCHOOL (File Dich) - Người đăng: Linh Bee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
212 Vietnamese
101 THINGS I LEARN IN ARCHITECTURE SCHOOL (File Dich) 9 10 572