Ktl-icon-tai-lieu

1500 câu hỏi đáp hệ thống điện nước

Được đăng lên bởi vodanh4
Số trang: 424 trang   |   Lượt xem: 5176 lần   |   Lượt tải: 27 lần
LỚP THIẾT KẾ ðIỆN NƯỚC TẠI TPHCM
TÀI LIỆU THAM KHẢO .
MỌI VẤN ðỀ THẮC MẮC LIÊN HỆ : lopthietkedien@gmail.com

MỤC LỤC
Chương 1 : Kiến thức cơ bản ñiện
1 - 1 Những khái niệm cơ bản trong mạch ñiện
1 - 2 Dùng bút thử ñiện kiểm tra mạch ñiện
1 - 3 Cuộn dây có lõi sắt
1 - 4 ðiện và từ
1 - 5 Vật liệu cách ñiện

5
10
13
15
17

Chương 2 : Những vấn ñề cơ bản của hệ thống cấp ñiện
2 - 1 Truyền tải ñiện
2 - 2 Dây cái
2 - 3 ðiện quầng
2 - 4 Vấn ñề tiếp ñất ñiểm trung tính
2 - 5 Cấp ñiện và thông tin
2 - 6 Những vấn ñề khác

19
24
31
33
42
44

Chương 3 : Khí cụ ñiện
47
3 - 1 Ảnh hưởng cửa môi trường ñối với khí cụ ñiện
3 - 2 Ống bọc (lồng) và vỏ sứ
49
3 - 3 Sự sản sinh và dập tắt hồ quang ñiện
52
3 - 4 ðầu tiếp xúc
55
3 - 5 Bộ ngắt mạch dầu
59
3 - 6 Bộ ngắt mạch Hexafluoride lưu huỳnh. Bộ ngắt mạch không khí. Bộ ngắt mạch
chân không
66
3 - 7 Công tắc cách ly và công tắc cầu dao
69
3 - 8 Cơ cấu thao tác và thao tác mạch ñiện
74
3 - 9 Cầu chì
78
3 - 10 Công tắc không khí tự ñộng
85
87
3 - 11 Nam châm ñiện
3 - 12 Bộ tiếp xúc
91
3 - 13 Rơle
97
3 - 14 Bộ ñiện kháng
103
3 - 15 Thiết bị phòng chống nổ ñiện
107
Chương 4 : Máy biến áp
4 - 1 Nguyên lý chung của máy biến áp
4 - 2 Kết cấu và công nghệ của máy biến áp
4 - 3 Phương pháp ñấu dây máy biến áp
4 - 4 ðo thứ máy biến áp
4 - 5 Vận hành máy biến áp
4 - 6 Bộ ñiều chỉnh ñiện áp và bộ hỗ cảm

111
119
132
138
143
151

Chương 6 : ðộng cơ ñiện không ñồng bộ
6 - 1 Nguyên lý hoạt ñộng cơ bản của ñộng cơ ñiện không ñồng bộ
6 - 2 Kết cấu của môtơ ñiện không ñồng bộ

160
170

- Trang 1 -

LỚP THIẾT KẾ ðIỆN NƯỚC TẠI TPHCM
TÀI LIỆU THAM KHẢO .
MỌI VẤN ðỀ THẮC MẮC LIÊN HỆ : lopthietkedien@gmail.com

6 - 3 Vận hành môtơ ñiện kiểu lồng sóc
6 - 4 Khởi ñộng và phanh hãm môtơ ñiện kiểu lồng
6 - 5 Môtơ kiểu vành góp
6 - 6 Môtơ một pha
6 - 7 Môtơ cổ góp chỉnh lưu ba pha
6 - 8 Hư hỏng và kiểm tra sửa chữa môtơ

175
181
187
191
195
196

Chương 8 : Kết cấu, công nghệ và những vấn ñề khác của máy ñiện
8 - 1 Kết cấu của máy ñiện
8 - 2 Lõi sắt
8 - 3 Cuộn dây
8 - 4 Ổ trục
8 - 5 Bộ ñổi chiều, vành góp và chổi ñiện
8 - 6 ðo kiểm máy ñiện
8 - 7 Những vấn ñề khác

201
207
209
215
218
220
223

Chương 9 . ðường dây ñiện lực
9 - 1 Những vấn ñề chung của ñường dây ñiện
9 - 2 Dây dẫn
9 - 3 ðường dây mắc trên không , ngoài trời
9 - 4 ðường dây trong nhà
9 - 5 Kết cấu cáp ñiện
9 - 6 ðầu nối cáp ñiện
9 - 7 Lắp ñặt và vận hành cáp ñiện

229
233
238
244
247
250
252

Chương 10 : Tiếp ñất và an toàn ñiện
10 - 1 Kiến thức cơ bản phòng ñiện giật
10 - 2 Tiếp ñất và t...
LP THIT K ðIN NƯỚC TI TPHCM
TÀI LIU THAM KHO .
MI VN ðỀ THC MC LIÊN H : lopthietkedien@gmail.com
- Trang 1 -
MC LC
Chương 1 : Kiến thc cơ bn ñin
1 - 1 Nhng khái nim cơ bn trong mch ñin 5
1 - 2 Dùng bút th ñin kim tra mch ñin 10
1 - 3 Cun dây có lõi st 13
1 - 4 ðin và t 15
1 - 5 Vt liu cách ñin 17
Chương 2 : Nhng vn ñề cơ bn ca h thng cp ñin
2 - 1 Truyn ti ñin 19
2 - 2y cái 24
2 - 3 ðin qung 31
2 - 4 Vn ñề tiếp ñất ñim trung tính 33
2 - 5 Cp ñin và thông tin 42
2 - 6 Nhng vn ñề khác 44
Chương 3 : Khí c ñin
3 - 1 nh hưởng ca môi trường ñối vi khí c ñin 47
3 - 2 ng bc (lng) và v s 49
3 - 3 S sn sinh và dp tt h quang ñin 52
3 - 4 ðầu tiếp xúc 55
3 - 5 B ngt mch du 59
3 - 6 B ngt mch Hexafluoride lưu hunh. B ngt mch không khí. B ngt mch
chân không 66
3 - 7 Công tc cách ly và công tc cu dao 69
3 - 8 Cơ cu thao tác và thao tác mch ñin 74
3 - 9 Cu chì 78
3 - 10 Công tc không khí t ñộng 85
3 - 11 Nam châm ñin 87
3 - 12 B tiếp xúc 91
3 - 13 Rơle 97
3 - 14 B ñin kháng 103
3 - 15 Thiết b phòng chng n ñin 107
Chương 4 : Máy biến áp
4 - 1 Nguyên lý chung ca máy biến áp 111
4 - 2 Kết cu và công ngh ca máy biến áp 119
4 - 3 Phương pháp ñấu dây máy biến áp 132
4 - 4 ðo thy biến áp 138
4 - 5 Vn hành máy biến áp 143
4 - 6 B ñiu chnh ñin áp và b h cm 151
Chương 6 : ðộng cơ ñin không ñồng b
6 - 1
Nguyên lý hot ñộng cơ bn ca ñộng cơ ñin không ñồng b 160
6 - 2 Kết cu ca môtơ ñin không ñồng b 170
1500 câu hỏi đáp hệ thống điện nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1500 câu hỏi đáp hệ thống điện nước - Người đăng: vodanh4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
424 Vietnamese
1500 câu hỏi đáp hệ thống điện nước 9 10 941