Ktl-icon-tai-lieu

1500 câu hỏi về điện

Được đăng lên bởi vnthanh47
Số trang: 436 trang   |   Lượt xem: 2911 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Chương 1 : Kiến thức cơ bản điện
1 - 1 Những khái niệm cơ bản trong mạch điện
1 - 2 Dùng bút thử điện kiểm tra mạch điện
1 - 3 Cuộn dây có lõi sắt
1 - 4 Điện và từ
1 - 5 Vật liệu cách điện

4
9
12
14
15

Chương 2 : Những vấn đề cơ bản của hệ thống cấp điện
2 - 1 Truyền tải điện
2 - 2 Dây cái
2 - 3 Điện quầng
2 - 4 Vấn đề tiếp đất điểm trung tính
2 - 5 Cấp điện và thông tin
2 - 6 Những vấn đề khác

17
22
30
32
41
43

Chương 3 : Khí cụ điện
3 - 1 Ảnh hưởng cửa môi trường đối với khí cụ điện
46
3 - 2 Ống bọc (lồng) và vỏ sứ
48
3 - 3 Sự sản sinh và dập tắt hồ quang điện
51
3 - 4 Đầu tiếp xúc
54
3 - 5 Bộ ngắt mạch dầu
58
3 - 6 Bộ ngắt mạch Hexafluoride lưu huỳnh. Bộ ngắt mạch không khí. Bộ ngắt mạch
chân không
65
3 - 7 Công tắc cách ly và công tắc cầu dao
69
3 - 8 Cơ cấu thao tác và thao tác mạch điện
74
3 - 9 Cầu chì
78
3 - 10 Công tắc không khí tự động
86
3 - 11 Nam châm điện
88
3 - 12 Bộ tiếp xúc
92
3 - 13 Rơle
98
3 - 14 Bộ điện kháng
104
3 - 15 Thiết bị phòng chống nổ điện
108
Chương 4 : Máy biến áp
4 - 1 Nguyên lý chung của máy biến áp
4 - 2 Kết cấu và công nghệ của máy biến áp
4 - 3 Phương pháp đấu dây máy biến áp
4 - 4 Đo thứ máy biến áp
4 - 5 Vận hành máy biến áp
4 - 6 Bộ điều chỉnh điện áp và bộ hỗ cảm

112
120
133
139
144
152

Chương 6 : Động cơ điện không đồng bộ
6 - 1 Nguyên lý hoạt động cơ bản của động cơ điện không đồng bộ
6 - 2 Kết cấu của môtơ điện không đồng bộ
6 - 3 Vận hành môtơ điện kiểu lồng sóc

161
171
176

- Trang 1 -

6 - 4 Khởi động và phanh hãm môtơ điện kiểu lồng
6 - 5 Môtơ kiểu vành góp
6 - 6 Môtơ một pha
6 - 7 Môtơ cổ góp chỉnh lưu ba pha
6 - 8 Hư hỏng và kiểm tra sửa chữa môtơ

182
188
193
197
198

Chương 8 : Kết cấu, công nghệ và những vấn đề khác của máy điện
8 - 1 Kết cấu của máy điện
8 - 2 Lõi sắt
8 - 3 Cuộn dây
8 - 4 Ổ trục
8 - 5 Bộ đổi chiều, vành góp và chổi điện
8 - 6 Đo kiểm máy điện
8 - 7 Những vấn đề khác

203
209
211
218
221
223
226

Chương 9 . Đường dây điện lực
9 - 1 Những vấn đề chung của đường dây điện
9 - 2 Dây dẫn
9 - 3 Đường dây mắc trên không , ngoài trời
9 - 4 Đường dây trong nhà
9 - 5 Kết cấu cáp điện
9 - 6 Đầu nối cáp điện
9 - 7 Lắp đặt và vận hành cáp điện

232
236
241
247
250
254
256

Chương 10 : Tiếp đất và an toàn điện
10 - 1 Kiến thức cơ bản phòng điện giật
10 - 2 Tiếp đất và tiếp "không"
10 - 3 Điện trở tiếp đất và an toàn điện
10 - 4 Thiết bị tiếp đất
10 - 5 Biện pháp an toàn

262
269
274
278
282

Chương 11 : Kỹ thuật chống sét
11 - 1 Bộ thu lôi (Bộ tránh sét)
11 - 2 Kim thu lôi, dây thu lôi ...
M C L C
Ch ng 1 : Ki n th c c b n đi n ươ ế ơ
1 - 1 Nh ng khái ni m c b n trong m ch đi n ơ 4
1 - 2 ngt th đi n ki m tra m ch đi n 9
1 - 3 Cu n dây lõi s t 12
1 - 4 Đi n và t 14
1 - 5 V t li u cách đi n 15
Ch ng 2 : Nh ng v n đ c b n c a h th ng c p đi n ươ ề ơ
2 - 1 Truy n t i đi n 17
2 - 2 y cái 22
2 - 3 Đi n qu ng 30
2 - 4 V n đ ti p đ t đi m trung tính ế 32
2 - 5 C p đi n và thông tin 41
2 - 6 Nh ng v n đ khác 43
Ch ng 3 : Khí c đi nươ
3 - 1 nh h ng c a môi tr ng đ i v i k c đi n ưở ườ 46
3 - 2 ng b c (l ng) v s 48
3 - 3 S s n sinhd p t t h quang đi n 51
3 - 4 Đ u ti p xúc ế 54
3 - 5 B ng t m ch d u 58
3 - 6 B ng t m ch Hexafluoride l u huỳnh. B ng t m ch kng khí. B ng t m ch ư
chân không 65
3 - 7 ng t c cách ly và công t c c u dao 69
3 - 8 C c u thaoc và thaoc m ch đi nơ 74
3 - 9 C u chì 78
3 - 10 Công t c không khí t đ ng 86
3 - 11 Nam châm đi n 88
3 - 12 B ti p c ế 92
3 - 13 R leơ 98
3 - 14 B đi n kng 104
3 - 15 Thi t b phòng ch ng n đi nế 108
Ch ng 4 : Máy bi n áp ươ ế
4 - 1 Nguyên chung c a máy bi n áp ế 112
4 - 2 K t c u và công ngh c a máy bi n ápế ế 120
4 - 3 Ph ng pp đ u y máy bi n ápươ ế 133
4 - 4 Đo th máy bi n áp ế 139
4 - 5 V n nhy bi n áp ế 144
4 - 6 B đi u ch nh đi n áp và b h c m 152
Ch ng 6 : Đ ng c đi n không đ ng b ươ ơ
6 - 1 Nguyên ho t đ ng c b n c a đ ng c đi n kng đ ng b ơ ơ 161
6 - 2 K t c u c a môt đi n không đ ng bế ơ 171
6 - 3 V n nht đi n ki u l ng sóc ơ 176
- Trang 1 -
1500 câu hỏi về điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1500 câu hỏi về điện - Người đăng: vnthanh47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
436 Vietnamese
1500 câu hỏi về điện 9 10 711