Ktl-icon-tai-lieu

158 đề thi, đáp án môn đồ gá

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Hào
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1244 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
KHOA CƠ KHÍ

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CĐN CGKL CƠ KHÍ
KHÓA 2009
MÔN: ĐỒ GÁ (90 phút)

Đề
1

(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu. Nộp đề lại cùng bài thi.)

Câu 1: (2 điểm)
Trình bày mục đích sử dụng đồ gá?
Thế nào là sai số chuẩn? Trình bày điều kiện để chi tiết gia công đạt được độ chính xác.

Câu 2: (5 điểm)
Cho chi tiết có kích thước và định vị như hình 1, dao được điều chỉnh trước để gia công rãnh 10
và 8. Hãy cho biết sau khi gia công chi tiết có đạt yêu cầu hay không? Nêu biện pháp khắc phục
cho các kích thước không đạt yêu cầu.Cho biết hệ số điều chỉnh 0,01.

Câu 3: (3 điểm)

Hình 1

Cho chi tiết gia công có sơ đồ kẹp chặt như hình 2. Hãy xác định lực kẹp cần thiết W để chi tiết
được đảm bảo cứng vững trong quá trình gia công. Cho biết hệ số ma sát trên bề mặt định vị là
0.15, P1=400N, P2=300N, K=2. Bỏ qua ma sát trên bề mặt kẹp và trọng lượng chi tiết.

Hình 2

Khoa Cơ khí

Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2011
Giảng viên soạn đề

Đặng Ngọc Lê Văn

ĐÁP ÁN
Câu 1: (2.5đ)
Sai số gá đặt là sai số vị trí của phôi khi nó bị lệch so với vị trí yêu cầu của đồ gá. Sai số gá đặt
được xác định theo công thức sau:
2
 gd  c   kc   dg   gd   c2   kc2   dg

(1 đ)

Trong đó:
c: sai số chuẩn
kc: Sai số kẹp chặt
dg: sai số đồ gá
Sai số chuẩn (c) là sai số sinh ra khi chuẩn định vị không trùng với gốc kích thước. (0.75 đ)
Điều kiện để chi tiết gia công đạt được độ chính xác là: c ≤ [c]. Trong đó: (0.75 đ)
[c] =  - : là sai số chuẩn cho phép, : dung sai của kích thước tính sai số chuẩn, : hệ số
điều chỉnh.
Câu 2: (5đ)
Với định vị như hình vẽ thì các kích thước: 111 0.05 , 60 0.05 , 45 0.02 , 30 0.04 có
chuẩn định vị trùng với gốc kích thước nên c = 0. (0.5 đ)
Các kích thước: 55 0.05 , 15 0.03 , 60 0.03 có chuẩn định vị không trùng với gốc kích
thước nên c ≠ 0. Tính sai số chuẩn cho các kích thước trên như sau:
1. Kích thước 55 0.05 phụ thuộc vào dung sai của kích thước 111 0.05 nên ta có: (1.5
đ)
 c(550.05) = (1110.05) = 0.1mm
[ c] =  -  = 0.1 – 0.01 = 0.09mm
Không thỏa điều kiện c ≤ [c] nên kích thước gia công không đạt yêu cầu.
2. Kích thước 15 0.03 phụ thuộc vào dung sai của kích thước 60 0.05 nên ta có: (1.5
đ)
 c(150.03) = (600.05) = 0.1mm
[ c] =  -  = 0.06 – 0.01 = 0.05mm
Không thỏa điều kiện c ≤ [c] nên kích thước gia công không đạt yêu cầu.
3. Kích thước 63 0.03 phụ thuộc vào dung sai của kích thước 30 0.04 và góc  = 750.
Vì nếu góc  = 900 thì c(15) = 0. Nếu góc  ≠ 900 thì...
Đề
1
Câu 1: (2 điểm)
Trình bày mục đích sử dụng đồ gá?
Thế nào là sai số chuẩn? Trình bày điều kiện để chi tiết gia công đạt được độ chính xác.
Câu 2: (5 điểm)
Cho chi tiết kích thước định vị như hình 1, dao được điều chỉnh trước để gia công rãnh 10
8. Hãy cho biết sau khi gia công chi tiết đạt yêu cầu hay không? Nêu biện pháp khắc phục
cho các kích thước không đạt yêu cầu.Cho biết hệ số điều chỉnh 0,01.
Câu 3: (3 điểm)
Cho chi tiết gia công đồ kẹp chặt như hình 2. Hãy xác định lực kẹp cần thiết W để chi tiết
được đảm bảo cứng vững trong quá trình gia công. Cho biết hsố ma sát trên bề mặt định vị
0.15, P
1
=400N, P
2
=300N, K=2. Bỏ qua ma sát trên bề mặt kẹp và trọng lượng chi tiết.
Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2011
Khoa Cơ khí Giảng viên soạn đề
Đặng Ngọc Lê Văn
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
KHOA CƠ KHÍ
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CĐN CGKL CƠ KHÍ
KHÓA 2009
MÔN: ĐỒ GÁ (90 phút)
Hình 1
Hình 2
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu. Nộp đề lại cùng bài thi.)
158 đề thi, đáp án môn đồ gá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
158 đề thi, đáp án môn đồ gá - Người đăng: Nguyễn Văn Hào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
158 đề thi, đáp án môn đồ gá 9 10 378