Ktl-icon-tai-lieu

20 lệnh cơ bản nhất trong autocad

Được đăng lên bởi Đoàn Trọng Đức
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 38386 lần   |   Lượt tải: 74 lần
I.

Định dạng bản vẽ

Công dụng: dùng để định dạng tỉ lệ, kích thước, kiểu chữ cho ban vẽ.
Cách 1: và format/diếmnion style
C2: D enter
Chọn New
+ Đặt tên TL 1/100 -> continue
Xuất hiên nhiều thẻ.
Thẻ 2:( không được làm trang 1 trước)  chỉnh font Architectural tick 
Arrow size: (kích thước mưỗi tên) 1.5 center mark (điểm trung tâm(khoảng
cách từ tâm vòng tròn đến đoạn chú thích) size 0.8
Thẻ 1: chuyển tất cả từ byblock thành bylayer (để có thể định dạng màu
sắc theo ý mình sau này).
Xuất hiện các ô cần nhập vào 2, 5, 1.5, 1.5(đoạn dư của chú thích, nhìn
hình)
Thẻ 3(text): Chọn text style chọn dấu 3 chấm  chọn new, đặt tên: kích
thước  ok, chọn font name (nên chọn arial)  apply, close 
trong text style chọn style kich thuoc vừa tạo.
Trong ô fill color không nên chọn màu.
Trong text height Chọn từ 2 đến 2.5 (nên chọn 2)
Trong text aligment chọn tiêu chuẩn ISO standard
Thẻ 4 (fit): Trong fit options chọn always keep …
Xuất hiện 1 ô Use overall scale of chọn tỉ lệ “100”
Thẻ 5: Chọn không số lẻ (Percision ) chọn 0, Measument scale trong scale
fảctor (tỉ lệ trong thực tế) chọn 1.  ok

− Chọn new đặt tên TL 1/50 nó tự copy các kiểu định dạng của TL1/100
chỉ cần định dạng lại tỉ lệ 50 thẻ 4
− Chọn new TL 1/25 làm tương tự 1/50
− Tạo tỉ lệ TL 1/10 tương tự 1/50
− Chọn tỉ lệ 1/100 set current(thiết lập hiện tại) (tỉ lệ chuẩn của xây
dựng dân dụng)
− Chọn Close.
II.

CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN
1. Lệnh line : vẽ đường thẳng, trục
Gõ L  enter  click chuột trái 1 điểm bất kỳ kéo ra (nếu đường
thẳng đang xéo thì nhấn F8 or Fn + F8, nhập khoảng cách, nhấn Esc
để thoát lệnh
Gõ Z enter A enter (zoom all) kéo nhỏ lại.
Vẽ hình chữ nhật tới cạnh thứ 3 C enter tự nối với điểm đầu
2. Lệnh 2 Pline: như trên.
Gõ PL enter tạo đường thẳng không đứt (không được phép sử dụng
lệnh line)
3. Lệnh Arc: vẽ đường cong theo kích thước định trước
Gõ a enter  bắt 3 điểm: điểm đầu, điểm giữa, điểm cuối (nhớ thoát
lệnh vẽ thẳng F8)
4. Circle: Vẽ đường tròn qua 2 điểm
Gõ C enter lick 1 điểm bất kỳ trên màn hình kéo ra enter
5. Rectang: vẽ hình chữ nhật, hình vuông theo kích thước định trước
Rec enter click 1 điểm bất lkỳ trên màn hình kéo ra, nhấn tổ họp
phím shift + 2 nhập chiều dài, nhập chiều rộng (4000, 2000) rồi e.

6. Polygon: dùng để vẽ đa giác
Pol  e, Nhập số cạnh của đa giác, click 1 điểm bất kỳ trên màn hình
ta thấy xuất hiện 2 dòng chữ, chọn dòng ở phía dưới (ngoại tiếp)
( dòng trên nội tiếp), kéo ra nhập khoảng cách rồi e
7. Spline: Dùng để vẽ đường cong qua nhiều điểm
Spl e...
I. Định dạng bản vẽ
Công dụng: dùng để định dạng tỉ lệ, kích thước, kiểu chữ cho ban vẽ.
Cách 1: và format/diếmnion style
C2: D enter
Chọn New
+ Đặt tên TL 1/100 -> continue
Xuất hiên nhiều thẻ.
Thẻ 2:( không được làm trang 1 trước) chỉnh font Architectural tick
Arrow size: (kích thước mưỗi tên) 1.5 center mark (điểm trung tâm(khoảng
cách từ tâm vòng tròn đến đoạn chú thích) size 0.8
Thẻ 1: chuyển tất cả từ byblock thành bylayer (để thể định dạng màu
sắc theo ý mình sau này).
Xuất hiện các ô cần nhập vào 2, 5, 1.5, 1.5(đoạn của chú thích, nhìn
hình)
Thẻ 3(text): Chọn text style chọn dấu 3 chấm chọn new, đặt n: ch
thước ok, chọn font name (nên chọn arial) apply, close
trong text style chọn style kich thuoc vừa tạo.
Trong ô fill color không nên chọn màu.
Trong text height Chọn từ 2 đến 2.5 (nên chọn 2)
Trong text aligment chọn tiêu chuẩn ISO standard
Thẻ 4 (fit): Trong fit options chọn always keep …
Xuất hiện 1 ô Use overall scale of chọn tỉ lệ “100”
Thẻ 5: Chọn không số lẻ (Percision ) chọn 0, Measument scale trong scale
fảctor (tỉ lệ trong thực tế) chọn 1. ok
20 lệnh cơ bản nhất trong autocad - Trang 2
20 lệnh cơ bản nhất trong autocad - Người đăng: Đoàn Trọng Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
20 lệnh cơ bản nhất trong autocad 9 10 652