Ktl-icon-tai-lieu

30 TCXDVN 46-2007 chong-set-cho-cong-trinh-xay-dung

Được đăng lên bởi mr.minh8x
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 5363 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TCXDVN

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 46 : 2007
Biên soạn lần 1

CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ
THỐNG
Protection of Structures Against Lightning - Guide for design, inspection and maintenance

Hà Nội - 2007

Lời nói đầu

TCXDVN 46: 2007 do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số : .................................
ngày......tháng.......năm 2007.
Tiêu chuẩn này thay thế TCXD 46:1984 "Chống sét cho các công trình xây dựng - Tiêu
chuẩn thiết kế, thi công"

MỤC LỤC
1

Phạm vi áp dụng............................................................................................................... 1

2

Tài liệu viện dẫn................................................................................................................ 1

3

Thuật ngữ và định nghĩa................................................................................................... 1

4

Quy định chung................................................................................................................. 3

5

Chức năng của hệ thống thu và dẫn sét........................................................................... 3

6

Vật liệu và kích thước ....................................................................................................... 3

7

Sự cần thiết của việc phòng chống sét............................................................................. 7

8

Vùng bảo vệ.................................................................................................................... 13

9

Các lưu ý khi thiết kế hệ thống chống sét....................................................................... 18

10

Các bộ phận cơ bản của hệ thống chống sét .......................................................... 19

11

Bộ phận thu sét........................................................................................................ 19

12

Dây xuống................................................................................................................ 29

13

Mạng nối đất ............................................................................................................ 38

14

Cực nối đất .............................................................................................................. 39

15

Kim loại ở trong hoặc trên công trình....................................................................... 41

16

Kết cấu cao trên 20 m....................................................
TCXDVN TIÊU CHUN XÂY DNG VIT NAM
TCXDVN 46 : 2007
Biên son ln 1
CHNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DNG -
HƯỚNG DN THIT K, KIM TRA VÀ BO TRÌ H
THNG
Protection of Structures Against Lightning - Guide for design, inspection and maintenance
Hà Ni - 2007
30 TCXDVN 46-2007 chong-set-cho-cong-trinh-xay-dung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 TCXDVN 46-2007 chong-set-cho-cong-trinh-xay-dung - Người đăng: mr.minh8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
30 TCXDVN 46-2007 chong-set-cho-cong-trinh-xay-dung 9 10 43