Ktl-icon-tai-lieu

300 câu hỏi tắc nghiệm kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi Ba Bui Dinh
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1462 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trang 1/53
Ch¬ng 1. Giíi thiÖu chung
1.1 Tr×nh tù xö lý th«ng tin cña m¸y tÝnh ®iÖn tö lµ:
a. CPU -> §Üa cøng -> Mµn h×nh
b. NhËn th«ng tin -> Xö lý th«ng tin -> XuÊt th«ng tin
c. CPU -> Bµn phÝm -> Mµn h×nh
d. Mµn h×nh - > M¸y in -> §Üa mÒm
1.2. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña m¸y tÝnh:
a. Lu tr÷ d÷ liÖu, Ch¹y ch¬ng tr×nh, Nèi ghÐp víi TBNV, Truy nhËp bé nhí.
b. Trao ®æi d÷ liÖu, §iÒu khiÓn, Thùc hiÖn lÖnh, Xö lý d÷ liÖu.
c. Lu tr÷ d÷ liÖu, Xö lý d÷ liÖu, Trao ®æi d÷ liÖu, §iÒu khiÓn.
d. §iÒu khiÓn, Lu tr÷ d÷ liÖu, Thùc hiÖn phÐp to¸n, KÕt nèi Internet.
1.3. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña m¸y tÝnh:
a. RAM, CPU, æ ®Üa cøng, Bus liªn kÕt
b. HÖ thèng nhí, Bus liªn kÕt, ROM, Bµn phÝm
c. HÖ thèng nhí, Bé xö lý, Mµn h×nh, Chuét
d. HÖ thèng nhí, Bé xö lý, HÖ thèng vµo ra, Bus liªn kÕt
1.4. Bé xö lý gåm c¸c thµnh phÇn (kh«ng kÓ bus bªn trong):
a. Khèi ®iÒu khiÓn, C¸c thanh ghi, Cæng vµo/ra
b. Khèi ®iÒn khiÓn, ALU, C¸c thanh ghi
c. C¸c thanh ghi, DAC, Khèi ®iÒu khiÓn
d. ALU, C¸c thanh ghi, Cæng vµo/ra.
1.5. HÖ thèng nhí cña m¸y tÝnh bao gåm:
a. Cache, Bé nhí ngoµi
b. Bé nhí ngoµi, ROM
c. §Üa quang, Bé nhí trong
d. Bé nhí trong, Bé nhí ngoµi
1.6. HÖ thèng vµo/ra cña m¸y tÝnh kh«ng bao gåm ®ång thêi c¸c thiÕt bÞ sau:
a. §Üa tõ, Loa, §Üa CD-ROM
b. Mµn h×nh, RAM, M¸y in
c. CPU, Chuét, M¸y quÐt ¶nh
d. ROM, RAM, C¸c thanh ghi
1.7. Trong m¸y tÝnh, cã c¸c lo¹i bus liªn kÕt hÖ thèng nh sau:
a. ChØ dÉn, Chøc n¨ng, §iÒu khiÓn
b. §iÒu khiÓn, D÷ liÖu, §Þa chØ
c. D÷ liÖu, Phô thuéc, §iÒu khiÓn
d. D÷ liÖu, §iÒu khiÓn, Phô trî
300 câu hỏi tắc nghiệm kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
300 câu hỏi tắc nghiệm kiến trúc máy tính - Người đăng: Ba Bui Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
300 câu hỏi tắc nghiệm kiến trúc máy tính 9 10 428