Ktl-icon-tai-lieu

325 câu trắc nghiệm Môn Điện tử công suất

Được đăng lên bởi Antôn Hòa
Số trang: 259 trang   |   Lượt xem: 12395 lần   |   Lượt tải: 62 lần
CÂU H I TR C NGHI M MÔN ĐI N T

CÔNG SU T

1. ð i v i m t công t c bán d n lý tư ng, năng lư ng th t thoát trong th i gian kh i
d n là
1
6
1
= V .I .t swon
3

1
6
1
= V .I .t swoff
3

a. WSWON = V .I .t swoff

b. WSWON = V .I .t swon

c. WSWON

d. WSWON

2. ð i v i m t công t c bán d n lý tư ng, năng lư ng th t thoát trong th i gian kh i
ngưng là
1
6
1
= V .I .t swon
3

1
6
1
= V .I .t swoff
3

a. WSWOFF = V .I .t swoff

b. WSWOFF = V .I .t swon

c. WSWOFF

d. WSWOFF

3. ð i v i m t công t c bán d n lý tư ng, năng lư ng th t thoát trong m t chu kỳ giao
hoán là
a. WSW = V .I (t swon + t swoff )
c. WSW

1
3
1
= V .I (t swon + t swoff
2

)

b. WSW = V .I (t swon + t swoff )
1
6

d. WSW = V .I (t swon + t swoff

)

4. ð i v i m t công t c bán d n lý tư ng, công su t tiêu tán trong m t chu kỳ giao hoán
là
a. PSW = VI (t swon + t swoff ) f

b. PSW = VI (t swon + t swoff ) f

c. PSW

d. PSW = VI (t swon + t swoff ) f

1
3
1
= VI (t swon + t swoff ) f
6

1
2

5. Công su t th t thoát t ng c ng c a m t diode ñư c tính
a. PT = PON + POFF + PSW
c. PT = V R I R

t off
T

b. PT = V F I F

t on
T

1
6

d. PT = V F max I F max (t swon + t swoff ) f

6. Transistor công su t (BJT) ñư c xem như là m t công t c bán d n có kh năng ch u
ñư c dòng ñi n l n nên ñi n tính trong vùng phát ph i th t l n nên
a. Transistor ñư c thi t k ñ r ng vùng phát h p ñ gi m ñi n tr n n ký sinh
b. Transistor có c u trúc xen k (interdigitated structure) c a nhi u c c n n và
c c phát
c. Transistor có ñi n tr c c phát r t nh
d. C ba câu trên ñ u ñúng
7. Phát bi u nào sau ñây thì ñúng v ñ c tính c a transistor (BJT) công su t
a. ð l i dòng l n còn tuỳ thu c vào dòng thu và nhi t ñ , dòng thu càng nh ñ
l i càng nh
b. ð l i dòng l n còn tuỳ thu c vào dòng thu và nhi t ñ , dòng thu càng l n ñ
l i càng l n
c. Ngoài hi n tư ng hu thác do phân c c ngh ch còn có hi n tư ng hu thác th
c p do transistor ho t ñ ng ñi n th và dòng l n
d. C ba câu trên ñ u ñúng
8. Công su t th t thoát khi Transistor công su t (BJT) khi d n b o hoà s là
1

a. PON = VCEbh I CM + V BEbh I B

b. PON = VCC I r

c. PON = VCEbh I CM + VCEbh I B

d. PON

t off

T
t
= VCC I CM on
T

9. Công su t th t thoát khi Transistor công su t (BJT) ngưng d n và dòng r r t bé công
th c nào sau ñây là chính xác nh t
a. POFF = VCEbh I CM + V BEbh I B

b. POFF = VCC I r

c. POFF = VCEbh I CM + VCEbh I B

d. POFF

t off

T
t
= VCC I CM on
T

10. Năng lư ng th t thoát t ng c ng c a Transistor công su t (BJT) khi giao hoán là
a. WSW = VCEM .I CM (t swon +...
1
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
1. ðối với một công tắc bán dẫn tưởng, năng lượng thất thoát trong thời gian khởi
dẫn là
a.
swoffSWON
tIVW ..
6
1
=
b.
swonSWON
tIVW ..
6
1
=
c.
swonSWON
tIVW ..
3
1
=
d.
swoffSWON
tIVW ..
3
1
=
2. ðối với một công tắc bán dẫn ởng, năng lượng thất thoát trong thời gian khởi
ngưng là
a.
swoffSWOFF
tIVW ..
6
1
=
b.
swonSWOFF
tIVW ..
6
1
=
c.
swonSWOFF
tIVW ..
3
1
=
d.
swoffSWOFF
tIVW ..
3
1
=
3. ðối với một công tắc bán dẫn tưởng, năng lượng thất thoát trong một chu kgiao
hoán là
a.
( )
swoffswonSW
ttIVW += .
3
1
b.
( )
swoffswonSW
ttIVW += .
6
1
c.
( )
swoffswonSW
ttIVW += .
2
1
d.
(
)
swoffswonSW
ttIVW += .
4. ðối với một công tắc bán dẫn ởng, công suất tiêu tán trong một chu kỳ giao hoán
a.
( )
fttVIP
swoffswonSW
+=
3
1
b.
( )
fttVIP
swoffswonSW
+=
2
1
c.
( )
fttVIP
swoffswonSW
+=
6
1
d.
(
)
fttVIP
swoffswonSW
+=
5. Công suất thất thoát tổng cộng của một diode ñược tính
a.
SWOFFONT
PPPP ++=
b.
T
t
IVP
on
FFT
=
c.
T
t
IVP
off
RRT
= d. fttIVP
swoffswonFFT
)(
6
1
maxmax
+=
6. Transistor công suất (BJT) ñược xem như một công tắc bán dẫn khả ng chịu
ñược dòng ñiện lớn n ñiện tính trong vùng phát phải thật lớn nên
a. Transistor ñược thiết kế ñộ rộng vùng phát hẹp ñể giảm ñiện trở nền ký sinh
b. Transistor cấu trúc xen kẻ (interdigitated structure) của nhiều cực nền
cực phát
c. Transistor có ñiện trở cực phát rất nhỏ
d. Cả ba câu trên ñều ñúng
7. Phát biểu nào sau ñây thì ñúng về ñặc tính của transistor (BJT) công suất
a. ðộ lợi dòng lớn còn tuỳ thuộc vào dòng thu và nhiệt ñộ, dòng thu càng nhỏ ñộ
lợi càng nhỏ
b. ðộ lợi dòng lớn còn tuthuộc vào dòng thu và nhiệt ñộ, dòng thu ng lớn ñộ
lợi càng lớn
c. Ngoài hiện tượng huỷ thác do phân cực nghịch còn hiện tượng huthác thứ
cấp do transistor hoạt ñộng ở ñiện thế và dòng lớn
d. Cả ba câu trên ñều ñúng
8. Công suất thất thoát khi Transistor công suất (BJT) khi dẫn bảo hoà sẽ là
325 câu trắc nghiệm Môn Điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
325 câu trắc nghiệm Môn Điện tử công suất - Người đăng: Antôn Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
259 Vietnamese
325 câu trắc nghiệm Môn Điện tử công suất 9 10 269