Ktl-icon-tai-lieu

access phần 1

Được đăng lên bởi do-van-huy
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1480 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

HỆ QUẢN TRỊ CSDL
MICROSOFT ACCESS

CBGD: TS. Trịnh Quang Trung
Email: trungtq@pvu.edu.vn
Mobile: 0905315769
Website:

Đặt vấn đề
Những mặt hàng khuyến mãi hôm nay?
Mặt hàng cần mua nằm ở quầy hàng nào?

Thông tin các mặt hàng tồn kho?
Các mặt hàng bán nhiều nhất/ít nhất?
Doanh thu của cửa hàng trong một khoảng thời gian?

Đơn giá của mặt hàng dựa vào mã vạch?
In hóa đơn bán hàng dựa vào mặt hàng
khách chọn?

CSDL
Quản lý bán hàng
TS. Trịnh Quang Trung

Bài giảng môn TIN HỌC - PVU

2

Nội dung chính
Các khái niệm chung về CSDL
Tổng quan Microsoft Access
Làm việc với bảng - Table
Truy vấn thông tin – Query
Tạo báo biểu – Form
Tạo báo cáo – Report
Xử lý - Macro
TS. Trịnh Quang Trung

Bài giảng môn TIN HỌC - PVU

3

Khái niệm chung về CSDL
Khái niệm CSDL: Cơ sở dữ liệu (Database) là tập hợp
những thông tin có liên quan với nhau, được tổ chức
theo một cấu trúc nào đó và được lưu trữ trên máy tính.
 Ưu điểm của CSDL:
1.



Giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp nhất và do đó bảo
đảm được tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu -> Không gian lưu
trữ nhỏ gọn.

TS. Trịnh Quang Trung

Bài giảng môn TIN HỌC - PVU

4

Khái niệm chung về CSDL
 Ưu điểm của CSDL:


Dữ liệu có thể được truy xuất theo nhiều cách khác nhau ->
Phân tích, tổng hợp, tìm kiếm thông tin nhanh chóng và chính
xác

TS. Trịnh Quang Trung

Bài giảng môn TIN HỌC - PVU

5

Khái niệm chung về CSDL

TS. Trịnh Quang Trung

Bài giảng môn TIN HỌC - PVU

6

Khái niệm chung về CSDL

TS. Trịnh Quang Trung

Bài giảng môn TIN HỌC - PVU

7

Khái niệm chung về CSDL
 Ưu điểm của CSDL:


Khả năng chia sẻ thông tin cho nhiều người sử dụng và nhiều
ứng dụng khác nhau.

TS. Trịnh Quang Trung

Bài giảng môn TIN HỌC - PVU

8

Khái niệm chung về CSDL
2.

Mô hình CSDL quan hệ (Relational Database): Dữ
liệu được lưu vào máy tính dưới dạng bảng (Table) 2
chiều, giữa các bảng có mối quan hệ (Relationship) với
nhau.



Bảng (Table): Là tập hợp dữ liệu được tổ chức thành nhiều dòng
và cột. Trong đó, phải có ít nhất một cột, tên bảng có tối đa 64 ký
tự.

TS. Trịnh Quang Trung

Bài giảng môn TIN HỌC - PVU

9

Khái niệm chung về CSDL
 Trường (Field): Là cột trong bảng





Tên trường không được trùng
Mỗi trường chỉ có một kiểu dữ liệu
Tên trường tối đa 64 ký tự
Thứ tự trước sau của các trường không quan trọng.

TS. Trịnh Quang Trung

Bài giảng môn TIN HỌC - PVU

10

Khái niệm chung về CSDL
 Mẩu tin (Record): Là dòng trong bảng.
 Trong một bảng không ...
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM
HỆ QUẢN TRỊ CSDL
MICROSOFT ACCESS
CBGD: TS. Trịnh Quang Trung
Email: trungtq@pvu.edu.vn
Mobile: 0905315769
Website:
access phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
access phần 1 - Người đăng: do-van-huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
access phần 1 9 10 89