Ktl-icon-tai-lieu

ADC của MSP430

Được đăng lên bởi thuanbk2010
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.ADC
1.ADC10AE0=ADC analog enable 0
//ADC10AE0|=0X02
2. ADC10AE1=ADC analog enable 1
3.ADC10CTL0
4.
5.SREF_0
6.ADC10SHT_1
7.ADC10ON
8.ADC10IE
9.INCH_1
10.ADC10DIV_1
11.ADC10SSEL_3
II.REF tham chieu
12.P2SEL=0
P2SEL=Port P2 Selection
13.P2SEL2=0
P2SEL=Port P2 Selection 2

14.ADC10CTL0 !=ECN+ADC10SC
Hinh nhu la ADC10CTL0 |=ENC +ADC10SC
15.GIE ngat toan cuc
16._bit_SR_register(LPM0_bits+GIE)
17.#pragma vector =ADC10_VECTOR

__interrupt void ADC10_Interrupt(void)
{
_bit_SR_register_on_exit(LPM0_bits)
adc_result=ADC10MEM
}
18.P1IFG &=~ BIT0(de xoa co ngat tai chan P1.0)
19.P1REN
P1REN |= 0x08; // kéo chân P1.3 lên dương nguồn
P1REN = BIT3;
P1REN |= 0x08; //Pull up resistor

20.P1DIR& =~BIT3 nghia la set P1.3 la chan vao …
P1DIR &= ~0x08; // set P1.3 là chân vào của nút nhấn trên kit MSPG430
P1DIR |=BIT3 nghia la set P1.3 là chân ra(1 vi dụ trên mạng là xung ra)
21. P1OUT |= LED_1; // Set LED on when button down
P1OUT &= ~LED_1; // Set LED off when button off

22. if( (P1IN & 0x08) == 0) // Push button down when bit 3 == 0
23. Ai giải thích cho mình các mode convert của ADC10 này không? trong đây có hỗ trợ 4
mode:
+ CONSEQ = 00: A single channel is converted once => lấy mẫu ở 1 kênh 1 lần duy nhất. có
phải ở mode này chỉ lấy 1 lần r ADC ngừng hoạt động lun? không cần reset bit ENC &
ADC10SC?
+ CONSEQ = 01: A sequence of channels is converted once => lấy mẫu ở nhiều kênh 1 lần duy
nhất, tương tự như mode trên nhưng lấy ở nhiều kênh
+ CONSEQ = 10: A single channel is converted repeatedly => lấy mẫu ở 1 kênh nhiều lần, lấy
ở một kênh và lặp đi lặp lại nhiều lần, vậy ADC10MEM sẽ mất dữ liệu nếu không dc sao lưu
sang chỗ khác?
+ CONSEQ = 11: A sequence of channels is converted repeatedly => lấy mẫu ở nhiều kênh
nhiều lần, tương tự như mode CONSEQ_10 nhưng lấy ở nhiều kênh, vậy ke6t` quả lấy dc là
rất nhiều lưu ở đâu ???
#define ADC10SR (0x400) /* ADC10 Sampling Rate 0:200ksps / 1:50ksps */

#define ADC10SHT0 (0x800) /* ADC10 Sample Hold Select Bit: 0 */
#define ADC10SHT1 (0x1000u) /* ADC10 Sample Hold Select Bit: 1 */
#define SREF0 (0x2000u) /* ADC10 Reference Select Bit: 0 */
#define SREF1 (0x4000u) /* ADC10 Reference Select Bit: 1 */
#define SREF2 (0x8000u) /* ADC10 Reference Select Bit: 2 */
#define ADC10SHT_0 (0*0x800u) /* 4 x ADC10CLKs */
#define ADC10SHT_1 (1*0x800u) /* 8 x ADC10CLKs */
#define ADC10SHT_2 (2*0x800u) /* 16 x ADC10CLKs */
#define ADC10SHT_3 (3*0x800u) /* 64 x ADC10CLKs */

...
I.ADC
1.ADC10AE0=ADC analog enable 0
//ADC10AE0|=0X02
2. ADC10AE1=ADC analog enable 1
3.ADC10CTL0
4.
5.SREF_0
6.ADC10SHT_1
7.ADC10ON
8.ADC10IE
9.INCH_1
10.ADC10DIV_1
11.ADC10SSEL_3
II.REF tham chieu
12.P2SEL=0
P2SEL=Port P2 Selection
13.P2SEL2=0
P2SEL=Port P2 Selection 2
14.ADC10CTL0 !=ECN+ADC10SC
Hinh nhu la ADC10CTL0 |=ENC +ADC10SC
15.GIE ngat toan cuc
16._bit_SR_register(LPM0_bits+GIE)
17.#pragma vector =ADC10_VECTOR
ADC của MSP430 - Trang 2
ADC của MSP430 - Người đăng: thuanbk2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ADC của MSP430 9 10 599