Ktl-icon-tai-lieu

ADC trong pic

Được đăng lên bởi dinhducdhbk9
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1680 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu lạc bộ
Nghiên cứu Khoa học Khoa Điện – Điện tử

ADC là bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số

Sensors
…

Dòng
Áp

Analog
Nhiệt độ, độ ẩm,
âm thanh, ánh sáng,
áp suất, gia tốc, …

ADC

Digital

Nhiệm vụ chuyển đổi 1 đại lượng liên tục thành 1 đại
lượng digital rời rạc (continuous to discrete)
(Rời rạc hoá tín hiệu liên tục)

Sample & Hold

Sample & Hold

Sample Time:
Chu kì lấy mẫu

T

nT

Resolution: Độ phân giải
Độ phân giải n-bit nghĩa là ADC có thể biểu diễn được 2n giá trị
của tín hiệu analog ngõ vào
Voltage reference (Vref)
Khi V_in = Vref
ADC đọc về giá trị max: 1111…111 (n-bit 1)
Vref phải là nguồn áp rất ổn định

10-bit
14 channels AN0-AN13
The conversion result (10-bit) is stored into the ADC
result registers: ADRESL & ADRESH
Selectable internal Vref or External Vref
The ADC can generate an interrupt upon completion of
a conversion.

ADC Configuration
1. Port configuration
2. Channel selection
3. ADC voltage reference selection
4. ADC conversion clock source
5. Interrupt control
6. Results formatting

ADC Configuration
1. Port configuration
ANSEL Register Analog (set bit = 1)
ANSEL:
AN0-7
ANSELH:
AN8-13
TRIS Register

Input (set bit =1)

Example: use ADC channel AN3 (RA3, pin5)
ANSEL |= 1<<3;
TRISA3=1;

ADC Configuration
2. Channel selection
The CHS bits CHS<3:0> of the ADCON0 register determine
which channel is connected to the sample and hold circuit.
Example CHS<3:0> = 0011
CHS3=0;
CHS2=0;
CHS1=1;
CHS0=1;

select AN3

ADC Configuration
3. ADC voltage reference selection
VCFG <1:0>bits of the ADCON0 register
AVDD - AVSS : 5V – 0V internal V_ref
Example
VCFG1=0;
VCFG0=0;
Select internal V_ref
VCFG1=1;
VCFG0=1;
Select external V_ref
(External V_ref must be connected to pin AN2 & AN3)

ADC Configuration
4. ADC conversion clock source
The ADCS bits of the ADCON0
register.
Example
ADCS1=0;
ADCS0=1;
//Select sample time TAD=8*MC
//or fsample = Fosc/8

ADC Configuration
4. ADC conversion clock source

ADC Configuration
5. Interrupt control
The ADC interrupt flag is the ADIF bit in the PIR1 register.
The ADC interrupt enable is the ADIE bit in the PIE1
register.
The ADIF bit must be cleared in software.
You must set PEIE bit and GIE bit to enable Global
Interrupt & Peripheral Interrupt

ADC Configuration
6. Results formatting
The ADFM bit of the ADCON0 register controls the output
format.

1. Configure Port:
• Disable pin output driver
(See TRIS register)
• Configure pin as analog
2. Configure the ADC module:
• Select AD...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ADC trong pic - Người đăng: dinhducdhbk9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ADC trong pic 9 10 115