Ktl-icon-tai-lieu

Aerodynamics

Được đăng lên bởi matkhaulagivaycacban
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chapter 3: Fundamentals of
inviscid, incompressible flow

Đặc trưng cơ bản của dòng
chuyển động không nhớt và không
nén được

Outline

1. Giới thiệu tổng quan
2. Phương trình Bernoulli - Ứng dụng
1. Dòng chuyển động không nén được trong ống: Ống Ventury
2. Ống khí động dưới âm – low-speed wind tunnel
3. Đo vận tốc bằng ống pitôt - Hệ số áp suất
3. Phương trình cơ bản của dòng chuyển động không nén được, không ma sát và không quay
4.1 Điều kiện biên ở xa vô cùng
4.2 Điều kiện biên trên thành rắn
4. Các chuyển động thế cơ bản
5.1 Dòng chuyển động đều – Uniform flow
5.2 Điểm nguồn – Điểm rút - Source flow and sink flow
5.3 Lưỡng cực: kết hợp điểm nguồn và điểm rút – Doublet flow
5.4 Xoáy tự do – Vortex flow
5. Chồng nhập chuyển động thế
6.1 Kết hợp chuyển động thẳng đều và điểm nguồn
6.2 Kết hợp chuyển động thẳng đều+điểm nguồn+ điểm rút cố thể Rankine
6.3 Kết hợp chuyển động đều+lưỡng cực chuyển động qua hình trụ tròn đứng yên –non-lifting flow
over a cylinder
6.4 Kết hợp chuyển động đều+lưỡng cực+xoáy tực do  chuyển động qua hình trụ quay – lifting flow
over a cylinder
6.5 Định luật Kutta- Joukowski về lực nâng
6. Dòng chuyển động qua cố thể bất kỳ-không có lực nâng: phương pháp mảng nguồn – The numerical
source panel method
7. Dòng chuyển động thực tế qua hình trụ tròn (tham khảo)

1. Giới thiệu tổng quan: các giả thiết
- Không nén được – incompressible : air
density = constant, speed<300mi/h () or M<
0.3 low-speed aeronautical applications,
water flows through pipes, the motions of
submarines and ships through ocean, the
design of windturbines (windmills)
- Không ma sát - inviscid

Roadm
ap

2. Phương trình Bernoulli
Demonstration

 Pt động lượng cho lưu chất không nén
được và không ma sát: Liên hệ giữa áp suất
và vận tốc

2. Phương trình Bernoulli

2. Phương trình Bernoulli

2. Phương trình Bernoulli

Demonstration – Bernoulli equation for the entire
flow field of irrotational flow

2. Phương trình Bernoulli
 Physiscal meaning of Bernoulli equation

 Pt động lượng hay phương trình năng lượng. Đối với dòng chuyển động không
nhớt, không nén được: tính chất của miền chuyển động đuợc xác định từ pt liên
tục và pt động lượng (không cần đến pt năng lượng)

Phương pháp giải các bài toán liên quan đến dòng chuyển động
không nhớt và không nén được

2.1 Ứng dụng phương trình Bernoulli – pt cơ bản cho dòng chuyển
động 1D- gần như thường đều
Giả thiết:
-Vận tốc phân bố đều tại mỗi tiết diện cắt
ngang  vận tốc trong ống thay đổi theo
phương x là ch...
Chapter 3: Fundamentals of
inviscid, incompressible ow
Đặc trưng cơ bản của dòng
chuyển động không nhớt và không
nén được
Aerodynamics - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Aerodynamics - Người đăng: matkhaulagivaycacban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Aerodynamics 9 10 115