Ktl-icon-tai-lieu

Air temperature control and Defrost control (GIáo trình điều khiển hệ thống lạnh)

Được đăng lên bởi victory2812
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3282 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Head Pressure
Control

Liquid Line
Filter-Drier

Solenoid
Valve

Solenoid Coil
Moisture Liquid
Indicator

Mechanical
or Electric
Expansion Valve
Thermostat

Hot Gas
Bypass
Regulator
Oil
Separator
Muffler

Reversing
Valve

Liquid
Indicator

Oil
Filter

Electronic
Oil
Regulator

Suction Line
Filter-Drier

Electronic
Stepper
Regulator
Accumulator

Low Pressure
Control

Filter-Drier
Core

Ball Valve

Air Temp. Control And Defrost Control

Select
Position of
Air Sensor
with Care

Electrical Connections

Temperature Sensing Elements

Temperature Sensing Elements

Differential Adjustment

Range Adjustment

Range Adjustment

Differential Pressure Control

High or Low Pressure Control

Dual-Pressure Controls

Pump-Down Cycle

Evaporator Capatity Control

Evaporator Capatity Control

Evaporator Capatity Control

Evaporator Capatity Control

Compressor Capatity Control

Compressor Capatity Control

Compressor Capatity Control

Compressor Capatity Control

Compressor Capatity Control

Compressor Capatity Control

Compressor Capatity Control

...
Reversing
Valve
Suction Line
Filter-Drier
Filter-Drier
Core
Electronic
Stepper
Regulator
Low Pressure
Control
Accumulator
Ball Valve
Hot Gas
Bypass
Regulator
Moisture Liquid
Indicator
Mechanical
or Electric
Expansion Valve
Solenoid Coil
Solenoid
Valve
Liquid Line
Filter-Drier
Head Pressure
Control
Electronic
Oil
Regulator
Oil
Filter
Liquid
Indicator
Muffler
Oil
Separator
Thermostat
Air temperature control and Defrost control (GIáo trình điều khiển hệ thống lạnh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Air temperature control and Defrost control (GIáo trình điều khiển hệ thống lạnh) - Người đăng: victory2812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Air temperature control and Defrost control (GIáo trình điều khiển hệ thống lạnh) 9 10 781