Ktl-icon-tai-lieu

amply

Được đăng lên bởi duongvanphuong1511
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 2 lần
5

4

3

2

1

+V
2K7

C2 151

R1
C3

D

D

C1
104
4K7
R2

R3

15K

15K

2200uF/50V

R4
Q1
K1
TIP41C
D5
221

QB1

C6
R5

D71B

150

R8

15V
C5
zenner

Q2

R6
audio in

15K

R9

D6

C

150.1W
Q4
Q3

C9 2.2uF

2.2K

A1015

C8

C10
D7

+

HEADER 2

100

82K R11

A1015

Loa

2

R10
2
1

R5W/0.47
R7

1

C

100uF
C1815

C7 104

K1

100uF

1

C4

1
2

R14
2200uF/50V

820

HEADER 3
R15

C11
221

15

R16

R12

33K

100

150.1W

2

R13

R5W/0.47

Q5
C12
221

B

C14
47uF

C13

K2

R19

A1015

15

R20

150.1W
D8

150.1W

R18

B

R17
D9

150

QB2

150

B688

K2

C16

Q6

104

TIP42C
C17

C15 101
Q7
C2383
R21

151

2K2

C19
R22
104

C18
2200uF/50V

56

A

A

-V

5

4

3

2

1

...
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
D D
C C
B B
A A
K2
K2
K1
K1
-V
+V
C13
15
Q5
A1015
C1
2200uF/50V
R10
2.2K
Q7
C2383
Q4
A1015
C16
104
4K7
R4
R9
100
R16
33K
R15
150.1W
D6
C2
151
R19
150.1W
R12
100
Loa
HEADER 3
1
2
Q6
TIP42C
R18
150
C6
100uF
C19
104
C14
47uF
R6
15K
R5
150
R3
15K
D8
+
C9
2.2uF
Q3
A1015
R14
R5W/0.47
12
D9
R22
56
C11
221
C18
2200uF/50V
15V
zenner
820
R13
QB2
B688
R20
150.1W
C5
100uF
82K
R11
audio in
HEADER 2
2
1
R17
150
C17
151
R2
15K
C10
15
C12
221
C15 101
C3
104
Q2
C1815 R7
150.1W
C4
221
Q1
TIP41C
R8
R5W/0.47
12
QB1
D71B
2K7
R1
R21
2K2
D5
C7
104
D7
C8
2200uF/50V
amply - Người đăng: duongvanphuong1511
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
amply 9 10 251