Ktl-icon-tai-lieu

ăn mòn và bảo vệ bề mặt kim loại

Được đăng lên bởi tckhanh-ntu
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ThS. LÃ NGOÜC TRUNG (CHUÍ BIÃN)

GIAO
Ï TRÇNH

ÀN MONÌ VAÌ BAOÍ VÃÛ
KIM LOAIÛ

Âaì Nàông, thaïng 9 - 2005
(Læu haình näüi bäü)

LÅÌI GIÅÏI THIÃÛU
Àn moìn vaì baío vãû kim loaûi laì mäüt ngaình khoa hoüc coï liãn quan âãún nhiãöu
lénh væûc khaïc nhau: kim loaûi hoüc, hoaï lê, hoaï phán têch, hoaï polimer, hoaï mäi
træåìng, hoaï silicat .... Giaïo trçnh âæåüc soaûn thaío ngàõn goün, suïc têch nhàòm giuïp cho
giaïo viãn vaì sinh viãn dãù âoüc vaì nàõm bàõt âæåüc váún âãö mäüt caïch dãù daìng. Nhçn
chung, caïc chæång âæåüc thiãút kãú tæì pháön âënh tênh, mä taí bao gäöm nguyãn lê vaì caïc
tênh cháút nhiãût âäüng âãún pháön âënh læåüng bao gäöm caïc phæång phaïp ngàn caín vaì
caïc phæång phaïp kiãøm tra. Âàûc biãût, pháön cuäúi cuìng âãö cáûp âãún mäüt säú æïng duûng
mang tênh thæûc tãú cao. Tháût váûy, giaïo trçnh naìy coï thãø cung cáúp thäng tin cho baûn
âoüc mäüt säú kiãún thæïc mong muäún.
Mäüt säú kiãún thæïc vãö âiãûn hoaï âaî âæåüc trçnh baìy khaï chi tiãút trong caïc
chæång 2, chæång 3 vaì chæång 4, nhàòm giuïp cho sinh viãn coï mäüt cäng cuû âãø
nghiãn cæïu vãö nhæîng váún âãö phán têch vaì baío vãû kim loaûi khoíi àn moìn. Chæång 5
âãö cáûp âãún váún âãö thuû âäüng hoaï kim loaûi vaì caïc phæång phaïp âiãûn hoaï chäúng àn
moìn. Chæång 1 giåïi thiãûu täøng quan vãö caïc daûng àn moìn thæåìng gàûp trong thæûc tãú.
Hai chæång cuäúi âãö cáûp âãún caïc nhán täú aính hæåíng âãún täúc âäü àn moìn vaì mäüt säú
phæång phaïp coï hiãûu quaí âæåüc sæí duûng âãø chäúng àn moìn trong thæûc tãú.
Giaïo trçnh naìy khäng phaíi laì mäüt cáøm nang cho váún âãö àn moìn vaì chäúng àn
moìn. Âiãöu cáön nháún maûnh laì âãö cáûp âãún nguyãn lê vaì mäüt säú phæång phaïp âaî âæåüc
nghiãn cæïu âãø laìm giaím tênh àn moìn cuía kim loaûi trong thæûc thãú cäng nghiãûp hiãûn
nay. Tháût váûy, muûc âêch cuía giaïo trçnh naìy nhàòm giåïi thiãûu mäüt caïch khaïi quaït vãö
nguyãn lyï vaì caïch phoìng chäúng àn moìn kim loaûi cho caïc sinh viãn khäng thuäüc
chuyãn ngaình âiãûn hoaï vaì àn moìn kim loaûi åí caïc træåìng Âaûi hoüc vaì Cao âàóng kyî
thuáût åí caïc nàm thæï hai vaì thæï ba hoàûc coï thãø laìm cå såí cho caïc ngæåìi bàõt âáöu
nghiãn cæïu vãö ngaình khoa hoüc naìy.
Taïc giaí xin chán thaình caím ån Bäü män Cäng nghãû hoaï hoüc, Khoa Hoaï kyî
thuáût, laînh âaûo træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông cuîng nhæ Âaûi Hoüc Âaì Nàông
âaî taûo moüi âiãöu kiãûn thuáûn låüi trong quaï trçnh biãn soaûn vaì xuáút baín giaïo trçnh naìy.
Tuy váûy, giaïo trçnh naìy coìn ráút nhiãöu khiãúm k...
ThS. LÃ NGOÜC TRUNG (CHUÍ BIÃN)
G
G
I
I
A
A
Ï
Ï
O
O
T
T
R
R
Ç
Ç
N
N
H
H
À
À
N
N
M
M
O
O
Ì
Ì
N
N
V
V
A
A
Ì
Ì
B
B
A
A
Í
Í
O
O
V
V
Ã
Ã
Û
Û
K
K
I
I
M
M
L
L
O
O
A
A
Û
Û
I
I
Âaì Nàông, thaïng 9 - 2005
(Læu haình näüi bäü)
ăn mòn và bảo vệ bề mặt kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ăn mòn và bảo vệ bề mặt kim loại - Người đăng: tckhanh-ntu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
ăn mòn và bảo vệ bề mặt kim loại 9 10 251