Ktl-icon-tai-lieu

An Toàn Điện

Được đăng lên bởi nguyenhongthanh433
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 2265 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nhµ xuÊt b¶n lao ®éng - x· héi
Côc An toµn lao ®éng
An toµn vÖ sinh lao ®éng
Trong sö dông ®iÖn
An toµn vÖ sinh lao ®éng
Tµi liÖu dµnh cho gi¶ng viªn An toµn lao ®éng, ngêi lµm c«ng t¸c an toµn
Vµ ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c«ng viÖc liªn quan
Trong sö dông ®iÖn
Trong sö dông ®iÖn
Thực hiện trong khuôn khổ
Dự án Nâng cao Năng lực Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam
(VIE/05/01/LUX)
Mục tiêu của Dự án: Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần giảm
tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở nơi làm việc; cải thiện quan hệ xã hội giữa
các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức đại diện của người lao động và người sử
dụng lao động thông qua tăng cường năng lực của Trung tâm Huấn luyện An toàn -
Vệ sinh Lao động, củng cố hệ thống huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, xây dựng
chính sách huấn luyện và dịch vụ huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho các
đối tác xã hội để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và điều kiện lao động.
Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Nội, Việt Nam
Tel: 84 43 7340902 * Fax: 84 43 7340904
t b
n
l
ngN
x
a
o ®é - x·
h
é
i
Tµi liÖu dµnh cho gi¶ng viªn An toµn lao ®éng, ngêi lµm c«ng t¸c an toµn
Trong sö dông ®iÖn
An toµn vÖ sinh lao ®éng
Vµ ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c«ng viÖc liªn quan
Trong sö dông ®iÖn
Dù ¸n N©ng cao N¨ng lùc
HuÊn luyÖn ATVSL§ ë ViÖt Nam
(VIE/05/01/LUX)
An Toàn Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An Toàn Điện - Người đăng: nguyenhongthanh433
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
An Toàn Điện 9 10 947