Ktl-icon-tai-lieu

An toàn hóa chất

Được đăng lên bởi duyhiencb92
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1665 lần   |   Lượt tải: 4 lần
AN TOÀN HÓA CHẤT
CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG HÓA CHẤT
I.
Một số khái niệm cơ bản:
- Hóa chất: là các đơn chất, hơp chất or hợp chất được con người khai
thác or tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên or nguồn nguyên kiệu
nhân tạo (điều 4, khoản 1 luật hóa chất).
- Hóa chất nguy hiểm: là những hóa chất có 1 or 1 số đặc tính nguy
hiểm sau:
+ dễ nổ
+ oxh mạnh
+ dễ cháy
+ gây độc cấp/ mãn tính…..
(theo điều 4 khoản 4 luật hóa chất)
- Hóa chất độc: là hóa chất nguy hiểm, có ít nhất q trg các đặc tính
sau:
+ gây độc cấp/ mãn tính
+ gây kích ứng đối vs ng
+ gây ung thư or có nguy cơ gây ung thư
+ gây biến đổi gen
+ gây rối loạn sinh sản
+ gây tích lũy sih học
+ gây khó phân hủy
+ gây độc hại vs mt
- Hóa chất mới: là những hóa chất chưa có trg danh mục hóa chất
quốc gia or hóa chất nc ngoài đc các cơ quan có thẩm quyền ở VN
thừa nhận
- Hoạt động hóa chất: là những hđ gồm đầu tư, sx, sang chai, đóng
gói, mua bán,xuất/ nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản,sd,
nghiên cứu, thử nghiệm, xử lý, thải bỏ..
- Sự cố hóa chất:là tình trạng cháy nổ,rò rỉ, phân tán hóa chất gây hại
or có nguy cơ gây hại chon g, cho tài sản và cho MT.
- Sự cố hóa chất nguy hiểm: là sự cố hóa chất gây hại hoặc có nguy
cơ gây hại lớn trên diện rộng cho ng, tài sản và MT; và vượt ra ngoài
khả năng kiểm soát của cơ sở hóa chất.
- Đặc tính nguy hiểm mới: là đặc tính nguy hiểm đc phát hiện nhưng
chưa được ghi trên phiếu ATHC.
 Phân loại hóa chất dựa theo hệ thống hà hòa phân loại và ghi nhãn
hóa chất.
II.
Phân loại hóa chất:
1. Phân loại theo đối tượng sd, nguồn gốc, trạng thái và theo
đặc điểm nhận biết

Theo đối tượng sd: vd như hóa chất sd cho công nghiệp, nông
nghiệp…
- Theo nguồn gốc: thành phần hóa học, nơi sx, tg sx, thời hạn sd..
- Theo trạng thái: rắn lỏng khí
- Theo đặc điểm nhận biết: căn cứ vào trực giác tức thời of con ng như
màu sắc, mùi vị…
2. Phân loại theo độc tính
- Phân loại theo độ bền vững sinh học, hóa học,lý học of các chất đối
vs mtsinh thái
- Có 4 nhóm hóa chất:
+ nhóm hoá chất k bền vững đối vs Mt sinh thái (chỉ tồn tại trg Mt
khỏang 1-2 tuần)
Vd: nhóm hóa chất cacbon
+ nhóm độc tố bền Tb vsMt ST (…1-18 tháng)
Vd:hóa chất bảo vệ thực vật có chưa N,P
+ nhóm độc tố bền vững đối vs MTST (…2-5 năm)
Vd: hóa chất 666, DDT, hóa chất có chưa halogen
+ nhóm độc tố rất bền vững đối vs MTST (tg bán hủy từ 10-18 năm ở
trong đất và khoảng 5 năm trg cơ thể ng)
Vd: đioxin..
- Chỉ số TLm or TD50: là lượng độc tố gây độc cho 50% động vật sau 1
tg ngắn (thường là 24h, có TH sau 6-9h)
+ TLm là hàm l...
AN TOÀN HÓA CHẤT
CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG HÓA CHẤT
I. Một số khái niệm cơ bản:
- Hóa chất:các đơn chất, hơp chất or hợp chất được con người khai
thác or tạo ra từ ngun nguyên liệu tự nhiên or nguồn nguyên kiệu
nhân tạo (điều 4, khoản 1 luật hóa chất).
- Hóa chất nguy hiểm: những hóa chất 1 or 1 số đặc tính nguy
hiểm sau:
+ dễ nổ
+ oxh mạnh
+ dễ cháy
+ gây độc cấp/ mãn tính…..
(theo điều 4 khoản 4 luật hóa chất)
- Hóa chất độc: hóa chất nguy hiểm, ít nhất q trg các đặc tính
sau:
+ gây độc cấp/ mãn tính
+ gây kích ứng đối vs ng
+ gây ung thư or có nguy cơ gây ung thư
+ gây biến đổi gen
+ gây rối loạn sinh sản
+ gây tích lũy sih học
+ gây khó phân hủy
+ gây độc hại vs mt
- Hóa chất mới: những hóa chất chưa trg danh mục hóa chất
quốc gia or hóa chất nc ngoài đc các quan thẩm quyền VN
thừa nhận
- Hoạt động hóa chất: những gồm đầu tư, sx, sang chai, đóng
gói, mua bán,xuất/ nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản,sd,
nghiên cứu, thử nghiệm, xử lý, thải bỏ..
- Sự cố hóa chất:là tình trạng cháy nổ,rò rỉ, phân tán a chất gây hại
or có nguy cơ gây hại chon g, cho tài sản và cho MT.
- Sự cố hóa chất nguy hiểm: sự cố hóa chất gây hại hoặc có nguy
gây hại lớn trên diện rộng cho ng, tài sản và MT; và vượt ra ngoài
khả năng kiểm soát của cơ sở hóa chất.
- Đặc tính nguy hiểm mới: đặc tính nguy hiểm đc phát hiện nhưng
chưa được ghi trên phiếu ATHC.
Phân loại hóa chất dựa theo hệ thống hòa phân loại ghi nhãn
hóa chất.
II. Phân loại hóa chất:
1. Phân loại theo đối tượng sd, nguồn gốc, trạng thái theo
đặc điểm nhận biết
An toàn hóa chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn hóa chất - Người đăng: duyhiencb92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
An toàn hóa chất 9 10 191