Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động

Được đăng lên bởi trancongchinh0511
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1-

C
CH
H¦
¦¥
¥N
NG
G II:: N
NH
H÷
÷N
NG
GV
VÊ
ÊN
N§
§Ò
ÒC
CH
HU
UN
NG
GV
VÒ
ÒA
AN
NT
TO
Oµ
µN
NL
LA
AO
O§
§é
én
ng
g
§1 kh¸I niÖm chung

I.Kh¸i niÖm vÒ b¶o hé lao ®éng:
-B¶o hé lao ®éng lµ m«n khoa häc nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c
biÖn ph¸p vÒ tæ chøc kinh tÕ-x· héi vµ khoa häc c«ng nghÖ ®Ó c¶i tiÕn ®iÒu kiÖn lao ®éng
nh»m:
• B¶o vÖ søc khoÎ, tÝnh m¹ng con ng−êi trong lao ®éng.
• N©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l−îng s¶n phÈm.
• B¶o vÖ m«i tr−êng lao ®éng nãi riªng vµ m«i tr−êng sinh th¸i nãi chung → gãp phÇn
c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng−êi lao ®éng.
-Tõ kh¸i niÖm trªn cã thÓ thÊy râ tÝnh ph¸p lý, tÝnh khoa häc, tÝnh quÇn chóng cña c«ng t¸c
b¶o hé lao ®éng lu«n g¾n bã mËt thiÕt víi nhau vµ néi dung cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng
nhÊt thiÕt ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c tÝnh chÊt trªn.
II.Môc ®Ých b¶o hé lao ®éng:
-B¶o ®¶m cho mäi ng−êi lao ®éng nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc an toµn, vÖ sinh, thuËn lîi vµ tiÖn
nghi nhÊt.
-Kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¹o nªn cuéc sèng h¹nh phóc cho ng−êi lao
®éng.
-Gãp phÇn vµo viÖc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng nguån nh©n lùc lao ®éng.
-Nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña con ng−êi mµ tr−íc hÕt lµ cña ng−êi lao ®éng.
⇒ §©y còng lµ chÝnh s¸ch ®Çu t− cho chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi trong sù nghiÖp
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc.
III.ý nghÜa cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng:
1-ý nghÜa vÒ mÆt chÝnh trÞ:
-Lµm tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng sÏ gãp phÇn vµo viÖc còng cè lùc l−îng s¶n xuÊt vµ ph¸t
triÓn quan hÖ s¶n xuÊt.
-Ch¨m lo ®Õn søc khoÎ, tÝnh m¹ng, ®êi sèng cña ng−êi lao ®éng
-X©y dùng ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng v÷ng m¹nh c¶ vÒ sè l−îng vµ thÓ chÊt.
2-ý nghÜa vÒ mÆt ph¸p lý:
-B¶o hé lao ®éng mang tÝnh ph¸p lý v× mäi chñ tr−¬ng cña §¶ng, Nhµ n−íc, c¸c gi¶i ph¸p
khoa häc c«ng nghÖ, c¸c biÖn ph¸p tæ chøc x· héi ®Òu ®−îc thÓ chÕ ho¸ b»ng c¸c quy ®Þnh
luËt ph¸p.
-Nã b¾t buéc mäi tæ chøc, mäi ng−êi sö dông lao ®éng còng nh− ng−êi lao ®éng thùc hiÖn.
3-ý nghÜa vÒ mÆt khoa häc:
-§−îc thÓ hiÖn ë c¸c gi¶i ph¸p khoa häc kü thuËt ®Ó lo¹i trõ c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i
th«ng qua viÖc ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn lao ®éng, biÖn ph¸p kü
thuËt an toµn, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, kü thuËt vÖ sinh, xö lý « nhiÔm m«i tr−êng lao ®éng,
ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n.

-2-

-ViÖc øng dông c¸c tiÕn bé kü thuËt, khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó phßng ngõa, h¹n chÕ tai
n¹n lao ®éng x¶y ra.
-Nã cßn liªn quan trùc tiÕp ®Õn b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i, v× thÕ ho¹t ®éng khoa ...
- 1 -
C
C
C
H
H
H
¦
¦
¦
¥
¥
¥
N
N
N
G
G
G
I
I
I
:
:
:
N
N
N
H
H
H
÷
÷
÷
N
N
N
G
G
G
V
V
V
Ê
Ê
Ê
N
N
N
§
§
§
Ò
Ò
Ò
C
C
C
H
H
H
U
U
U
N
N
N
G
G
G
V
V
V
Ò
Ò
Ò
A
A
A
N
N
N
T
T
T
O
O
O
µ
µ
µ
N
N
N
L
L
L
A
A
A
O
O
O
§
§
§
é
é
é
n
n
n
g
g
g
§1kh¸I niÖm chung
I.Kh¸i niÖm vÒ b¶o hé lao ®éng:
-B¶o hé lao ®éng lµ m«n khoa häc nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c
biÖn ph¸p vÒ tæ chøc kinh tÕ-x· héi vµ khoa häc c«ng nghÖ ®Ó c¶i tiÕn ®iÒu kiÖn lao ®éng
nh»m:
B¶o vÖ søc khoÎ, tÝnh m¹ng con ngêi trong lao ®éng.
N©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm.
B¶o vÖ m«i trêng lao ®éng nãi riªng vµ m«i trêng sinh th¸i nãi chung
gãp phÇn
c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ngêi lao ®éng.
-Tõ kh¸i niÖm trªn cã thÓ thÊy râ tÝnh ph¸p lý, tÝnh khoa häc, tÝnh quÇn chóng cña c«ng t¸c
b¶o hé lao ®éng lu«n g¾n bã mËt thiÕt víi nhau vµ néi dung cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng
nhÊt thiÕt ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c tÝnh chÊt trªn.
II.Môc ®Ých b¶o hé lao ®éng:
-B¶o ®¶m cho mäi ngêi lao ®éng nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc an toµn, vÖ sinh, thuËn lîi vµ tiÖn
nghi nhÊt.
-Kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¹o nªn cuéc sèng h¹nh phóc cho ngêi lao
®éng.
-Gãp phÇn vµo viÖc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng nguån nh©n lùc lao ®éng.
-Nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña con ngêi mµ tríc hÕt lµ cña ngêi lao ®éng.
§©y còng lµ chÝnh s¸ch ®Çu t cho chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi trong sù nghiÖp
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
III.ý nghÜa cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng:
1-
ý
nghÜa vÒ mÆt chÝnh trÞ:
-Lµm tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng sÏ gãp phÇn vµo viÖc còng cè lùc lîng s¶n xuÊt vµ ph¸t
triÓn quan hÖ s¶n xuÊt.
-Ch¨m lo ®Õn søc khoÎ, tÝnh m¹ng, ®êi sèng cña ngêi lao ®éng
-X©y dùng ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng v÷ng m¹nh c¶ vÒ sè lîng vµ thÓ chÊt.
2-ý nghÜa vÒ mÆt ph¸p lý:
-B¶o hé lao ®éng mang tÝnh ph¸p lý v× mäi chñ tr¬ng cña §¶ng, Nhµ níc, c¸c gi¶i ph¸p
khoa häc c«ng nghÖ, c¸c biÖn ph¸p tæ chøc x· héi ®Òu ®îc thÓ chÕ ho¸ b»ng c¸c quy ®Þnh
luËt ph¸p.
-Nã b¾t buéc mäi tæ chøc, mäi ngêi sö dông lao ®éng còng nh ngêi lao ®éng thùc hiÖn.
3-ý nghÜa vÒ mÆt khoa häc:
îc thÓ hiÖn ë c¸c gi¶i ph¸p khoa häc kü thuËt ®Ó lo¹i trõ c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i
th«ng qua viÖc ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn lao ®éng, biÖn ph¸p kü
thuËt an toµn, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, kü thuËt vÖ sinh, xö lý « nhiÔm m«i trêng lao ®éng,
ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n.
An toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lao động - Người đăng: trancongchinh0511
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
An toàn lao động 9 10 973