Ktl-icon-tai-lieu

an toàn lao động

Được đăng lên bởi le-minh-hai
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Oan toàn lao động

Lời Nói Đầu
Con người trong quá trình lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội phải tiếp xúc
nhiều với máy móc, thiết bị…trong điều kiện đó sẽ nảy sinh các tai nạn lao động.
Bài tập này đề cập đến vấn đề lao động và oan toàn lao động trong thiết bị nâng
chuyển và biện pháp khắc phục tai nạn lao động
Nội dung bao gồm các phần
Những vấn đề lý thuyết và các quy định chung
1. Quy định chung
2. Quy định về kỹ thuật
3. Quy định về quản lý an toàn lao động trong chế tạo, nhập khẩu, lưu thông,

lắp đặt và sử dụng thiết bị nâng.
4. Kiểm định kỹ thuật an toàn và đăng ký sử dụng thiết bị nâng
5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
7. Tổ chức thực hiện
Các nguyên nhân gây tai nạn trong thuyết bị nâng chuyển
Biện pháp oan toàn trong thiết bị nâng chuyển
Trong quá trinh làm bài tôi dã tham khảo nhiều giáo trình, và cập nhật những ví dụ
thực tế, nhung trong quá trình làm bài không thể tránh những thiếu sót. Mong thầy
đọc góp ý và hướng dẫn thêm.

Đà nẵng, tháng 8 năm 2012
Sinh viên thực hiện
LÊ MINH HẢI

Lê minh hải-09C1C

trang 1

Oan toàn lao động

Những vấn đề lý thuyết và các quy định chung
1. Quy định chung
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này áp dụng đối với các loại thiết bị nâng thông dụng sau:
1.1.1. Cần trục kiểu cần: cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích,
cần trục tháp, cần trục chân đế, cần trục đường sắt, cần trục công xôn, cần trục
máy xúc.
1.1.2. Cầu trục và cổng trục các loại.
1.1.3. Máy nâng:
1.1.3.1. Xe tời chạy theo ray trên cao;
1.1.3.2. Pa lăng điện;
1.1.3.3. Tời điện;
1.1.3.4. Pa lăng tay, tời tay;
1.1.3.5. Máy nâng xây dựng có dùng cáp.
1.1.4. Các loại bộ phận mang tải.
1.1.5 Quy chuẩn này không áp dụng cho những thiết bị nâng sau:
1.1.5.1. Các loại máy xúc;
1.1.5.2. Các thiết bị nâng không dùng cáp hoặc xích;
1.1.5.3. Xe nâng hàng;
1.1.5.4. Thang máy;
1.1.5.5. Các thiết bị nâng được lắp đặt trên tàu biển, phương tiện thủy nội địa
và trên các công trình biển.
1.2. Đối tượng áp dụng

Lê minh hải-09C1C

trang 2

Oan toàn lao động
Quy chuẩn này áp dụng với:
1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông, lắp
đặt và sử dụng thiết bị nâng (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp);
1.2.2. Các cơ quan và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
1.3. Giải thích từ ngữ
1.3.1. Trong Quy chuẩn này, sử dụng các định nghĩa của Tiêu chuẩn kỹ thuật
quốc gia: TCVN 4244:2005 Thiết bị nâng- thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật.
1.3.2. Hồ sơ kỹ thuật gốc của thiết bị nâng...
Oan toàn lao động
Lời Nói Đầu
Con người trong quá trình lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội phải tiếp xúc
nhiều với máy móc, thiết bị…trong điều kiện đó sẽ nảy sinh các tai nạn lao động.
Bài tập này đề cập đến vấn đề lao động oan toàn lao động trong thiết bị nâng
chuyển và biện pháp khắc phục tai nạn lao động
Nội dung bao gồm các phần
Những vấn đề lý thuyết và các quy định chung
1. Quy định chung
2. Quy định về kỹ thuật
3. Quy định về quản lý an toàn lao động trong chế tạo, nhập khẩu, lưu thông,
lắp đặt và sử dụng thiết bị nâng.
4. Kiểm định kỹ thuật an toàn và đăng ký sử dụng thiết bị nâng
5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
7. Tổ chức thực hiện
Các nguyên nhân gây tai nạn trong thuyết bị nâng chuyển
Biện pháp oan toàn trong thiết bị nâng chuyển
Trong quá trinh làm bài tôi dã tham khảo nhiều giáo trình, và cập nhật những ví dụ
thực tế, nhung trong quá trình làm bài không thể tránh những thiếu sót. Mong thầy
đọc góp ý và hướng dẫn thêm.
Đà nẵng, tháng 8 năm 2012
Sinh viên thực hiện
LÊ MINH HẢI
Lê minh hải-09C1C trang 1
an toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
an toàn lao động - Người đăng: le-minh-hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
an toàn lao động 9 10 126