Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh

C
CH
H¦
¦¥
¶n
¥N
nx
NG
xu
G iiII:: V
uÊ
Êt
t
VÖ
Ö ssiin
nh
hl
la
ao
o®
®é
én
ng
gt
tr
ro
on
ng
g ss¶
§2.1 më ®Çu
1.1-§èi t−îng vµ nhiÖm vô nghiªn cøu cña khoa häc vÖ sinh lao ®éng:
-Khoa häc vÖ sinh lao ®éng sÏ nghiªn cøu t¸c dông sinh häc cña c¸c yÕu tè bÊt lîi ¶nh
h−ëng ®Õn søc khoÎ vµ tæ chøc c¬ thÓ con ng−êi, còng nh− c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng, lµm
gi¶m vµ lo¹i trõ t¸c h¹i cña chóng.
-TÊt c¶ c¸c yÕu tè g©y t¸c dông cã h¹i lªn con ng−êi riªng lÏ hay kÕt hîp trong ®iÒu
kiÖn s¶n xuÊt gäi lµ t¸c h¹i nghÒ nghiÖp. KÕt qu¶ t¸c dông cña chóng lªn c¬ thÓ con
ng−êi cã thÓ g©y ra c¸c bÖnh tËt ®−îc gäi lµ bÖnh nghÒ nghiÖp.
-§èi t−îng cña vÖ sinh lao ®éng lµ nghiªn cøu:
• Qu¸ tr×nh lao ®éng vµ s¶n xuÊt cã ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ con ng−êi.
• Nguyªn liÖu, vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm vµ vËt th¶i ra cã ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ
con ng−êi.
• Qu¸ tr×nh sinh lý cña con ng−êi trong thêi gian lao ®éng.
• Hoµn c¶nh, m«i tr−êng lao ®éng cña con ng−êi.
• T×nh h×nh s¶n xuÊt kh«ng hîp lý ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ con ng−êi.
-Môc ®Ých nghiªn cøu lµ ®Ó tiªu diÖt nh÷ng nguyªn nh©n cã ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn
søc khoÎ vµ kh¶ n¨ng lao ®éng cña con ng−êi. Do ®ã, nhiÖm vô chÝnh cña vÖ sÞnh lao
®éng lµ dïng biÖn ph¸p c¶i tiÕn lao ®éng, qu¸ tr×nh thao t¸c, s¸ng t¹o ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt
hoµn thiÖn ®Ó n©ng cao tr¹ng th¸i søc khoÎ vµ kh¶ n¨ng lao ®éng cho ng−êi lao ®éng.
1.2-Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng vµ biÖn ph¸p phßng ngõa:
1.2.1-.Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ c«ng nh©n trong lao ®éng s¶n xuÊt:
-TÊt c¶ nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng cã thÓ chia lµm 3 lo¹i:
• Nh©n tè vËt lý häc: nh− nhiÖt ®é cao thÊp bÊt th−êng cña lß cao, ngän löa cña
hµn hå quang, ¸p lùc khÝ trêi bÊt th−êng, tiÕng ®éng, chÊn ®éng cña m¸y,...
• Nh©n tè ho¸ häc: nh− khÝ ®éc, vËt thÓ cã chÊt ®é, bôi trong s¶n xuÊt...
• Nh©n tè sinh vËt: ¶nh h−ëng cña sinh vËt, vi trïng mµ sinh ra bÖnh truyÒn nhiÔm.
-C¸c nh©n tè trªn cã thÓ g©y ra bÖnh nghÒ nghiÖp lµm con ng−êi cã bÖnh nÆng thªm
hoÆc bÖnh ph¸t triÓn réng, tr¹ng th¸i søc khoÎ cña ng−êi lao ®éng xÊu ®i rÊt nhiÒu.
→V× thÕ, vÖ sinh lao ®éng ph¶i nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p ®Ó phßng ngõa.
1.2.2-C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa chung:
-C¸c bÖnh nghÒ nghiÖp vµ nhiÔm ®éc trong x©y dùng c¬ b¶n cã thÓ ®Ò phßng b»ng c¸ch
thùc hiÖn tæng hîp c¸c biÖn ph¸p kü thuËt vµ tæ chøc nh»m:
• C¶i thiÖn chung t×nh tr¹ng chç lµm viÖc vµ vïng lµm viÖc.
• C¶i thiÖn m«i tr−êng kh«ng khÝ.
• Thùc hiÖn chÕ ®é vÖ sinh s¶n xuÊt vµ biÖn ph¸p vÖ sinh an toµn c¸ nh©n.
-Tæng hîp c¸c biÖn ph¸p t...
Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh
An toµn lao ®éng: Ch¬ng II- VÖ sinh lao ®éng trong s¶n xuÊt - 15 -
C
C
C
H
H
H
¦
¦
¦
¥
¥
¥
N
N
N
G
G
G
i
i
i
I
I
I
:
:
:
V
V
V
Ö
Ö
Ö
s
s
s
i
i
i
n
n
n
h
h
h
l
l
l
a
a
a
o
o
o
®
®
®
é
é
é
n
n
n
g
g
g
t
t
t
r
r
r
o
o
o
n
n
n
g
g
g
s
s
s
n
n
n
x
x
x
u
u
u
Ê
Ê
Ê
t
t
t
§2.1më ®Çu
1.1-§èi tîng vµ nhiÖm vô nghiªn cøu cña khoa häc vÖ sinh lao ®éng:
-Khoa häc vÖ sinh lao ®éng sÏ nghiªn cøu t¸c dông sinh häc cña c¸c yÕu tè bÊt lîi ¶nh
hëng ®Õn søc khoÎ vµ tæ chøc c¬ thÓ con ngêi, còng nh c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng, lµm
gi¶m vµ lo¹i trõ t¸c h¹i cña chóng.
-TÊt c¶ c¸c yÕu tè g©y t¸c dông cã h¹i lªn con ngêi riªng lÏ hay kÕt hîp trong ®iÒu
kiÖn s¶n xuÊt gäi lµ t¸c h¹i nghÒ nghiÖp. KÕt qu¶ t¸c dông cña chóng lªn c¬ thÓ con
ngêi cã thÓ g©y ra c¸c bÖnh tËt ®îc gäi lµ bÖnh nghÒ nghiÖp.
-§èi tîng cña vÖ sinh lao ®éng lµ nghiªn cøu:
Qu¸ tr×nh lao ®éng vµ s¶n xuÊt cã ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ con ngêi.
Nguyªn liÖu, vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm vµ vËt th¶i ra cã ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ
con ngêi.
Qu¸ tr×nh sinh lý cña con ngêi trong thêi gian lao ®éng.
Hoµn c¶nh, m«i trêng lao ®éng cña con ngêi.
T×nh h×nh s¶n xuÊt kh«ng hîp lý ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ con ngêi.
-Môc ®Ých nghiªn cøu lµ ®Ó tiªu diÖt nh÷ng nguyªn nh©n cã ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn
søc khoÎ vµ kh¶ n¨ng lao ®éng cña con ngêi. Do ®ã, nhiÖm vô chÝnh cña vÖ sÞnh lao
®éng lµ dïng biÖn ph¸p c¶i tiÕn lao ®éng, qu¸ tr×nh thao t¸c, s¸ng t¹o ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt
hoµn thiÖn ®Ó n©ng cao tr¹ng th¸i søc khoÎ vµ kh¶ n¨ng lao ®éng cho ngêi lao ®éng.
1.2-Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng vµ biÖn ph¸p phßng ngõa:
1.2.1-.Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ c«ng nh©n trong lao ®éng s¶n xuÊt:
-TÊt c¶ nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng cã thÓ chia lµm 3 lo¹i:
Nh©n tè vËt lý häc: nh nhiÖt ®é cao thÊp bÊt thêng cña lß cao, ngän löa cña
hµn hå quang, ¸p lùc khÝ trêi bÊt thêng, tiÕng ®éng, chÊn ®éng cña m¸y,...
Nh©n tè ho¸ häc: nh khÝ ®éc, vËt thÓ cã chÊt ®é, bôi trong s¶n xuÊt...
Nh©n tè sinh vËt: ¶nh hëng cña sinh vËt, vi trïng mµ sinh ra bÖnh truyÒn nhiÔm.
-C¸c nh©n tè trªn cã thÓ g©y ra bÖnh nghÒ nghiÖp lµm con ngêi cã bÖnh nÆng thªm
hoÆc bÖnh ph¸t triÓn réng, tr¹ng th¸i søc khoÎ cña ngêi lao ®éng xÊu ®i rÊt nhiÒu.
V× thÕ, vÖ sinh lao ®éng ph¶i nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p ®Ó phßng ngõa.
1.2.2-C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa chung:
-C¸c bÖnh nghÒ nghiÖp vµ nhiÔm ®éc trong x©y dùng c¬ b¶n cã thÓ ®Ò phßng b»ng c¸ch
thùc hiÖn tæng hîp c¸c biÖn ph¸p kü thuËt vµ tæ chøc nh»m:
C¶i thiÖn chung t×nh tr¹ng chç lµm viÖc vµ vïng lµm viÖc.
C¶i thiÖn m«i trêng kh«ng khÝ.
Thùc hiÖn chÕ ®é vÖ sinh s¶n xuÊt vµ biÖn ph¸p vÖ sinh an toµn c¸ nh©n.
-Tæng hîp c¸c biÖn ph¸p trªn bao gåm c¸c vÊn ®Ò sau:
An toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lao động - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
An toàn lao động 9 10 709