Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh

C
CH
®é
H¦
én
¦¥
ng
¥N
gt
NG
G iiiiII:: K
tr
ro
on
ng
gt
th
Kü
hiiÕ
üt
Õt
th
hu
tk
uË
Ët
kÕ
Õ
ta
an
nt
to
oµ
µn
nl
la
ao
o®
v
yd
dù
ùn
ng
g
vµ
µt
th
hii c
c«
«n
ng
gx
x©
©y
§3.1 më ®Çu
-Theo kinh nghÖm cho biÕt cã nhiÒu tr−êng hîp tai n¹n lao ®éng x¶y ra do nguyªn nh©n
liªn quan ®Õn nh÷ng thiÕu sãt trong hå s¬ thiÕt kÕ, chñ yÕu lµ thiÕu biÖn ph¸p b¶o hé lao
®éng.
-§iÒu quan träng nhÊt trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng lµ ph¶i ®Ò ra
®−îc biÖn ph¸p thi c«ng tèi −u víi yªu cÇu tr−íc tiªn lµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn lao ®éng,
sau ®ã míi ®Õn vÊn ®Ò kinh tÕ vµ c¸c yÕu tè kh¸c.
§3.2  néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c thiÕt kÕ biÖn ph¸p kü
thuËt an toµn
-C«ng t¸c thiÕt kÕ biÖn ph¸p kü thuËt an toµn ph¶i tiÕn hµnh song song víi c«ng t¸c thiÕt
kÕ biÖn ph¸p kü thuËt vµ tæ chøc thi c«ng. Néi dung ph¶i ®Ò cËp ®Õn nh÷ng biÖn ph¸p c¬
b¶n sau ®©y:
• BiÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn thi c«ng trong qu¸ tr×nh x©y l¾p. VÝ dô: thi c«ng c«ng
t¸c chó träng khi ®µo s©u; thi c«ng c«ng t¸c bªt«ng vµ BTCT chó ý nh÷ng c«ng
viÖc trªn cao; thi c«ng l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn sö dông c¸c thiÕt bÞ kü thuËt cã khèi
l−îng, kÝch th−íc lín vµ c«ng kÒnh cÇn chän ph−¬ng ph¸p treo buéc vµ th¸o dì
kÕt cÊu an toµn, biÖn ph¸p ®−a nh©n c«ng lªn xuèng vµ tæ chøc lµm viÖc trªn cao;
thi c«ng bèc dì, vËn chuyÓn c¸c kÕt cÊu vµ vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ kü thuËt,
m¸y mãc trªn c¸c kho b·i.
• B¶o ®¶m an toµn ®i l¹i, giao th«ng vËn chuyÓn trªn c«ng tr−êng, chó träng c¸c
tuyÕn ®−êng giao nhau, hÖ thèng cÊp ®iÖn, cÊp n−íc vµ tho¸t n−íc.
• BiÖn ph¸p ®Ò phßng tai n¹n ®iÖn trªn c«ng tr−êng. Thùc hiÖn nèi ®Êt cho c¸c m¸y
mãc thiÕt bÞ ®iÖn, sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tù ®éng an toµn trªn m¸y hµn ®iÖn;
rµo ng¨n, treo biÓn b¸o nh÷ng n¬i nguy hiÓm.
• Lµm hÖ thèng chèng sÐt trªn c¸c c«ng tr−êng, ®Æc biÖt c¸c c«ng tr−êng cã chiÒu
cao lín.
• BiÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn phßng chèng ch¸y chung trªn c«ng tr−êng vµ nh÷ng
n¬i dÔ ph¸t sinh ch¸y. X©y dùng nhµ cöa, kho tµng, n¬i chøa nhiªn liÖu theo
®óng néi quy phßng ch¸y.
 

§3.3 an toµn lao ®éng khi lËp tiÕn ®é thi c«ng
-C¨n cø vµo biÖn ph¸p thi c«ng ®· chän, kh¶ n¨ng vµ thêi gian cung cÊp nh©n lùc, thiÕt
bÞ m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu,...®Ó quyÕt ®Þnh chän thêi gian thi c«ng sao cho ®¶m b¶o

An toµn lao ®éng: Ch−¬ng III-Kü thuËt an toµn trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng thi c«ng - 33 -

Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh

an toµn cho mçi d¹ng c«ng t¸c, mçi qu¸ tr×nh ph¶i hoµn thµnh trªn c«ng tr−êng. TiÕn ®é
thi c«ng cã thÓ ®...
Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh
An toµn lao ®éng: Ch¬ng III-Kü thuËt an toµn trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng thi c«ng - 33 -
C
C
C
H
H
H
¦
¦
¦
¥
¥
¥
N
N
N
G
G
G
i
i
i
i
i
i
I
I
I
:
:
:
K
K
K
ü
ü
ü
t
t
t
h
h
h
u
u
u
Ë
Ë
Ë
t
t
t
a
a
a
n
n
n
t
t
t
o
o
o
µ
µ
µ
n
n
n
l
l
l
a
a
a
o
o
o
®
®
®
é
é
é
n
n
n
g
g
g
t
t
t
r
r
o
o
o
n
n
n
g
g
g
t
t
t
h
h
h
i
i
i
Õ
Õ
Õ
t
t
t
k
k
k
Õ
Õ
Õ
v
v
v
µ
µ
µ
t
t
t
h
h
h
i
i
i
c
c
c
«
«
«
n
n
n
g
g
g
x
x
x
©
©
©
y
y
y
d
d
d
ù
ù
ù
n
n
n
g
g
g
r
§3.1më ®Çu
-Theo kinh nghÖm cho biÕt cã nhiÒu trêng hîp tai n¹n lao ®éng x¶y ra do nguyªn nh©n
liªn quan ®Õn nh÷ng thiÕu sãt trong hå s¬ thiÕt kÕ, chñ yÕu lµ thiÕu biÖn ph¸p b¶o hé lao
®éng.
-§iÒu quan träng nhÊt trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng lµ ph¶i ®Ò ra
®îc biÖn ph¸p thi c«ng tèi u víi yªu cÇu tríc tiªn lµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn lao ®éng,
sau ®ã míi ®Õn vÊn ®Ò kinh tÕ vµ c¸c yÕu tè kh¸c.
§3.2 néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c thiÕt kÕ biÖn ph¸p kü
thuËt an toµn
-C«ng t¸c thiÕt kÕ biÖn ph¸p kü thuËt an toµn ph¶i tiÕn hµnh song song víi c«ng t¸c thiÕt
kÕ biÖn ph¸p kü thuËt vµ tæ chøc thi c«ng. Néi dung ph¶i ®Ò cËp ®Õn nh÷ng biÖn ph¸p c¬
b¶n sau ®©y:
BiÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn thi c«ng trong qu¸ tr×nh x©y l¾p. VÝ dô: thi c«ng c«ng
t¸c chó träng khi ®µo s©u; thi c«ng c«ng t¸c bªt«ng vµ BTCT chó ý nh÷ng c«ng
viÖc trªn cao; thi c«ng l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn sö dông c¸c thiÕt bÞ kü thuËt cã khèi
lîng, kÝch thíc lín vµ c«ng kÒnh cÇn chän ph¬ng ph¸p treo buéc vµ th¸o dì
kÕt cÊu an toµn, biÖn ph¸p ®a nh©n c«ng lªn xuèng vµ tæ chøc lµm viÖc trªn cao;
thi c«ng bèc dì, vËn chuyÓn c¸c kÕt cÊu vµ vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ kü thuËt,
m¸y mãc trªn c¸c kho b·i.
B¶o ®¶m an toµn ®i l¹i, giao th«ng vËn chuyÓn trªn c«ng trêng, chó träng c¸c
tuyÕn ®êng giao nhau, hÖ thèng cÊp ®iÖn, cÊp níc vµ tho¸t níc.
BiÖn ph¸p ®Ò phßng tai n¹n ®iÖn trªn c«ng trêng. Thùc hiÖn nèi ®Êt cho c¸c m¸y
mãc thiÕt bÞ ®iÖn, sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tù ®éng an toµn trªn m¸y hµn ®iÖn;
rµo ng¨n, treo biÓn b¸o nh÷ng n¬i nguy hiÓm.
Lµm hÖ thèng chèng sÐt trªn c¸c c«ng trêng, ®Æc biÖt c¸c c«ng trêng cã chiÒu
cao lín.
BiÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn phßng chèng ch¸y chung trªn c«ng trêng vµ nh÷ng
n¬i dÔ ph¸t sinh ch¸y. X©y dùng nhµ cöa, kho tµng, n¬i chøa nhiªn liÖu theo
®óng néi quy phßng ch¸y.
§3.3an toµn lao ®éng khi lËp tiÕn ®é thi c«ng
-C¨n cø vµo biÖn ph¸p thi c«ng ®· chän, kh¶ n¨ng vµ thêi gian cung cÊp nh©n lùc, thiÕt
bÞ m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu,...®Ó quyÕt ®Þnh chän thêi gian thi c«ng sao cho ®¶m b¶o
An toàn lao động - Trang 2
An toàn lao động - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
An toàn lao động 9 10 180