Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh

C
CH
Ön
H¦
n
¦¥
¥N
NG
Gv
vii:: K
Kü
üt
th
hu
uË
Ët
ta
an
nt
to
oµ
µn
nv
vÒ
Ò®
®iiÖ
§6.1 nguyªn nh©n vµ t¸c h¹i cña tai n¹n ®iÖn
1.1-T¸c dông cña dßng ®iÖn ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi:
-Khi ng−êi tiÕp xóc víi ®iÖn sÏ cã 1 dßng ®iÖn ch¹y qua ng−êi vµ con ng−êi sÏ chÞu t¸c
dông cña dßng ®iÖn ®ã.
-T¸c h¹i cña dßng ®iÖn ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi cã nhiÒu d¹ng: g©y báng, ph¸ vì c¸c
m«, lµm g·y x−¬ng, g©y tæn th−¬ng m¾t, ph¸ huû m¸u, lµm liÖt hÖ thèng thÇn kinh,...
-Tai n¹n ®iÖn giËt cã thÓ ph©n thµnh 2 møc lµ chÊn th−¬ng ®iÖn (tæn th−¬ng bªn ngoµi
c¸c m«) vµ sèc ®iÖn (tæn th−¬ng néi t¹i c¬ thÓ).
1.1.1-ChÊn th−¬ng ®iÖn:
-Lµ c¸c tæn th−¬ng côc bé ë ngoµi c¬ thÓ d−íi d¹ng: báng, dÊu vÕt ®iÖn, kim lo¹i ho¸
da. ChÊn th−¬ng ®iÖn chØ cã thÓ g©y ra 1 dßng ®iÖn m¹nh vµ th−êng ®Ó l¹i dÊu vÕt bªn
ngoµi.
1.1.1.1-Báng ®iÖn:
-Do c¸c tia hå quang ®iÖn g©y ra khi bÞ ®o·n m¹ch, nh×n bÒ ngoµi kh«ng kh¸c g× c¸c
lo¹i báng th«ng th−êng. Nã g©y chÕt ng−êi khi qu¸ 2/3 diÖn tÝch da cña c¬ thÓ bÞ báng.
Nguy hiÓm h¬n c¶ lµ báng néi t¹ng c¬ thÓ dÉn ®Õn chÕt ng−êi mÆc dï phÝa ngoµi ch−a
qu¸ 2/3.
1.1.1.2-DÊu vÕt ®iÖn:
-Lµ 1 d¹ng t¸c h¹i riªng biÖt trªn da ng−êi do da bÞ Ðp chÆt víi phÇn kim lo¹i dÉn ®iÖn
®ång thêi d−íi t¸c dông cña nhiÖt ®é cao (kho¶ng 120oC).
1.1.1.3-Kim lo¹i ho¸ da:
-Lµ sù x©m nhËp cña c¸c m·nh kim lo¹i rÊt nhá vµo da do t¸c ®éng cña c¸c tia hå quang
cã b·o hoµ h¬i kim lo¹i (khi lµm c¸c c«ng viÖc vÒ hµn ®iÖn).
1.1.2-Sèc ®iÖn:
-Lµ d¹ng tai n¹n nguy hiÓm nhÊt. Nã ph¸ huû c¸c qu¸ tr×nh sinh lý trong c¬ thÓ con
ng−êi vµ t¸c h¹i tíi toµn th©n. Lµ sù ph¸ huû c¸c qu¸ tr×nh ®iÖn vèn cã cña vËt chÊt
sèng, c¸c qu¸ tr×nh nµy g¾n liÒn víi kh¶ n¨ng sèng cña tÕ bµo.
-Khi bÞ sèc ®iÖn c¬ thÓ ë tr¹ng th¸i co giËt, mª man bÊt tØnh, tim phæi tª liÖt. NÕu trong
vßng 4-6s, ng−êi bÞ n¹n kh«ng ®−îc t¸ch khái kÞp thêi dßng ®iÖn co thÓ dÉn ®Õn chÕt
ng−êi.
-Víi dßng ®iÖn rÊt nhá tõ 25-100mA ch¹y qua c¬ thÓ còng ®ñ g©y sèc ®iÖn. BÞ sèc ®iÖn
nhÑ cã thÓ g©y ra kinh hoµn
g, ngãn tay tª ®au vµ co l¹i; cßn nÆng cã thÓ lµm chÕt ng−êi v× tª liÖt h« hÊp vµ tuÇn
hoµn.
-Mét ®Æc ®iÓm khi bÞ sèc ®iÖn lµ kh«ng thÊy râ chç dßng ®iÖn vµo ng−êi vµ ng−êi tai
n¹n kh«ng cã th−¬ng tÝch.
1.2-C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi møc ®é trÇm träng khi bÞ ®iÖn giËt:
1.2.1-C−êng ®é dßng ®iÖn ®i qua c¬ thÓ:
An toµn lao ®éng: Ch−¬ng VI-Kü thuËt an toµn vÒ ®iÖn

- 70 -

Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh

-Lµ nh©n tè chÝnh ¶nh h−ëng tíi ®iÖn giËt. TrÞ sè dßng ®iÖn qua ng−êi phô thuéc ...
Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh
An toµn lao ®éng: Ch¬ng VI-Kü thuËt an toµn vÒ ®iÖn - 70 -
C
C
C
H
H
H
¦
¦
¦
¥
¥
¥
N
N
N
G
G
G
v
v
v
i
i
i
:
:
:
K
K
K
ü
ü
ü
t
t
t
h
h
h
u
u
u
Ë
Ë
Ë
t
t
t
a
a
a
n
n
n
t
t
t
o
o
o
µ
µ
µ
n
n
n
v
v
v
Ò
Ò
Ò
®
®
®
i
i
i
Ö
Ö
Ö
n
n
n
§6.1nguyªn nh©n vµ t¸c h¹i cña tai n¹n ®iÖn
1.1-T¸c dông cña dßng ®iÖn ®èi víi c¬ thÓ con ngêi:
-Khi ngêi tiÕp xóc víi ®iÖn sÏ cã 1 dßng ®iÖn ch¹y qua ngêi vµ con ngêi sÏ chÞu t¸c
dông cña dßng ®iÖn ®ã.
-T¸c h¹i cña dßng ®iÖn ®èi víi c¬ thÓ con ngêi cã nhiÒu d¹ng: g©y báng, ph¸ vì c¸c
m«, lµm g·y x¬ng, g©y tæn th¬ng m¾t, ph¸ huû m¸u, lµm liÖt hÖ thèng thÇn kinh,...
-Tai n¹n ®iÖn giËt cã thÓ ph©n thµnh 2 møc lµ chÊn th¬ng ®iÖn (tæn th¬ng bªn ngoµi
c¸c m«) vµ sèc ®iÖn (tæn th¬ng néi t¹i c¬ thÓ).
1.1.1-ChÊn th¬ng ®iÖn:
-Lµ c¸c tæn th¬ng côc bé ë ngoµi c¬ thÓ díi d¹ng: báng, dÊu vÕt ®iÖn, kim lo¹i ho¸
da. ChÊn th¬ng ®iÖn chØ cã thÓ g©y ra 1 dßng ®iÖn m¹nh vµ thêng ®Ó l¹i dÊu vÕt bªn
ngoµi.
1.1.1.1-Báng ®iÖn:
-Do c¸c tia hå quang ®iÖn g©y ra khi bÞ ®o·n m¹ch, nh×n bÒ ngoµi kh«ng kh¸c g× c¸c
lo¹i báng th«ng thêng. Nã g©y chÕt ngêi khi qu¸ 2/3 diÖn tÝch da cña c¬ thÓ bÞ báng.
Nguy hiÓm h¬n c¶ lµ báng néi t¹ng c¬ thÓ dÉn ®Õn chÕt ngêi mÆc dï phÝa ngoµi cha
qu¸ 2/3.
1.1.1.2-DÊu vÕt ®iÖn:
-Lµ 1 d¹ng t¸c h¹i riªng biÖt trªn da ngêi do da bÞ Ðp chÆt víi phÇn kim lo¹i dÉn ®iÖn
®ång thêi díi t¸c dông cña nhiÖt ®é cao (kho¶ng 120
o
C).
1.1.1.3-Kim lo¹i ho¸ da:
-Lµ sù x©m nhËp cña c¸c m·nh kim lo¹i rÊt nhá vµo da do t¸c ®éng cña c¸c tia hå quang
cã b·o hoµ h¬i kim lo¹i (khi lµm c¸c c«ng viÖc vÒ hµn ®iÖn).
1.1.2-Sèc ®iÖn:
-Lµ d¹ng tai n¹n nguy hiÓm nhÊt. Nã ph¸ huû c¸c qu¸ tr×nh sinh lý trong c¬ thÓ con
ngêi vµ t¸c h¹i tíi toµn th©n. Lµ sù ph¸ huû c¸c qu¸ tr×nh ®iÖn vèn cã cña vËt chÊt
sèng, c¸c qu¸ tr×nh nµy g¾n liÒn víi kh¶ n¨ng sèng cña tÕ bµo.
-Khi bÞ sèc ®iÖn c¬ thÓ ë tr¹ng th¸i co giËt, mª man bÊt tØnh, tim phæi tª liÖt. NÕu trong
vßng 4-6s, ngêi bÞ n¹n kh«ng ®îc t¸ch khái kÞp thêi dßng ®iÖn co thÓ dÉn ®Õn chÕt
ngêi.
-Víi dßng ®iÖn rÊt nhá tõ 25-100mA ch¹y qua c¬ thÓ còng ®ñ g©y sèc ®iÖn. BÞ sèc ®iÖn
nhÑ cã thÓ g©y ra kinh hoµn
g, ngãn tay tª ®au vµ co l¹i; cßn nÆng cã thÓ lµm chÕt ngêi v× tª liÖt h« hÊp vµ tuÇn
hoµn.
-Mét ®Æc ®iÓm khi bÞ sèc ®iÖn lµ kh«ng thÊy râ chç dßng ®iÖn vµo ngêi vµ ngêi tai
n¹n kh«ng cã th¬ng tÝch.
1.2-C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi møc ®é trÇm träng khi bÞ ®iÖn giËt:
1.2.1-Cêng ®é dßng ®iÖn ®i qua c¬ thÓ:
An toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lao động - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
An toàn lao động 9 10 25