Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh

C
CH
µc
H¦
¦¥
ch
¥N
h÷
NG
÷a
Gv
ac
viiii:: K
ch
h¸
¸y
y
Kü
üt
th
hu
uË
Ët
t pph
hß
ßn
ng
gc
ch
h¸
¸y
yv
vµ
§7.1 kh¸i niÖm vÒ ch¸y næ
1.1-B¶n chÊt cña sù ch¸y:
-Sù ch¸y lµ qu¸ tr×nh lý ho¸ phøc t¹p mµ c¬ së cña nã lµ ph¶n øng «xy ho¸ x¶y ra 1 c¸ch
nhanh chãng cã kÌm theo sù to¶ nhiÖt vµ ph¸t ra tia s¸ng.
-Trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng, sù ch¸y xuÊt hiÖn vµ tiÕp diÔn trong tæ hîp gåm cã chÊt
ch¸y, kh«ng khÝ vµ nguån g©y löa. Trong ®ã chÊt ch¸y vµ kh«ng khÝ tiÕp xóc víi nã t¹o
thµnh hÖ thèng ch¸y, cßn nguån g©y löa lµ xung l−îng g©y ra trong hÖ thèng ph¶n øng
ch¸y. HÖ thèng chØ cã thÓ ch¸y ®−îc víi 1 tû lÖ nhÊt ®Þnh gi÷a chÊt ch¸y vµ kh«ng khÝ.
-Qu¸ tr×nh ho¸ häc cña sù ch¸y cã kÌm theo qu¸ tr×nh biÕn ®æi lý häc nh− chÊt r¾n ch¸y
thµnh chÊt láng, chÊt láng ch¸y bÞ bay h¬i.
1.1.1-DiÔn biÕn qu¸ tr×nh ch¸y:
-Qu¸ tr×nh ch¸y cña vËt r¾n, lámg, khÝ ®Òu gåm cã nh÷ng giai ®o¹n sau:
• ¤xy ho¸.
• Tù bèc ch¸y.
• Ch¸y.
-Qu¸ tr×nh ch¸y cña vËt r¾n, chÊt láng vµ khÝ cã thÓ tãm t¾t trong s¬ ®å biÓu diÔn sau:

H×nh 7.1: Qu¸ tr×nh ch¸y

-Tuú theo møc ®é tÝch luü nhiÖt trong qu¸ tr×nh «xy ho¸ lµm cho tèc ®é ph¶n øng t¨ng
lªn, chuyÓn sang giai ®o¹n tù bèc ch¸y vµ xuÊt hiÖn ngän löa.

An toµn lao ®éng: Ch−¬ng VII-Kü thuËt phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y

- 86 -

BIªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh

-Ph¶n øng ho¸ häc vµ hiÖn t−îng vËt lý trong qu¸ tr×nh ch¸y cßn cã thÓ g©y ra næ. Nã lµ
sù biÓn ®æi vÒ mÆt ho¸ häc cña c¸c chÊt. Sù biÕn ®æi nµy x¶y ra trong ra trong 1 thêi
gian rÊt ng¾n 1.10-3-1.10-5s víi 1 tèc ®é m¹nh to¶ ra nhiÒu chÊt ë thÓ khÝ ®· bÞ ®èt nãng
®Õn 1 nhiÖt ®é cao. Do ®ã sinh ra ¸p lùc rÊt lín ®èi víi m«i tr−êng xung quanh dÉn ®Õn
hiÖn t−îng næ.
-Sù thay ®æi nhiÖt ®é cña vËt chÊt ch¸y trong qu¸ tr×nh ch¸y diÔn biÕn nh− ë ®å thÞ:

Nhiãût âäü

tn

tc

tt
tp

to
Thåìi gian
H×nh 7.2: Sù thay ®æi nhiÖt ®é trong qu¸ tr×nh ch¸y

• Trong giai ®o¹n ®Çu tõ tp-to: nhiÖt ®é t¨ng chËm v× nhiÖt l−îng ph¶i tiªu hao ®Ó
®ãt nãng vµ ph©n tÝch vËt chÊt.
• Tõ nhiÖt ®é to-tt lµ nhiÖt ®é b¾t ®Çu «xy ho¸ th× nhiÖt ®é cña vËt chÊt ch¸y t¨ng
nhanh v× ngoµi nhiÖt l−îng tõ ngoµi truyÒn vµo cßn cã nhiÖt l−îng to¶ ra do ph¶n
øng «xy ho¸. NÕu lóc nµy ngõng cung cÊp nhiÖt l−îng cho vËt chÊtch¸y vµ nhiÖt
l−îng sinh ra do ph¶n øng «xy ho¸ kh«ng lín h¬n nhiÖt l−îng to¶ ra bªn ngoµi
th× tèc ®é «xy ho¸ sÏ gi¶m ®i vµ kh«ng thÓ dÉn ®Õn giai ®o¹n tù bèc ch¸y.
• Ng−îc l¹i víi tr−êng hîp trªn th× ph¶n øng «xy ho¸ sÏ t¨ng nhanh chuyÓn ®Õn
nhiÖt ®é tù bèc ch¸y tt....
BIªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh
An toµn lao ®éng: Ch¬ng VII-Kü thuËt phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y - 86 -
C
C
C
H
H
H
¦
¦
¦
¥
¥
¥
N
N
N
G
G
G
v
v
v
i
i
i
i
i
i
:
:
:
K
K
K
ü
ü
ü
t
t
t
h
h
h
u
u
u
Ë
Ë
Ë
t
t
t
p
p
p
h
h
h
ß
ß
ß
n
n
n
g
g
g
c
c
c
h
h
h
¸
¸
¸
y
y
y
v
v
v
µ
µ
µ
c
c
c
h
h
h
÷
÷
÷
a
a
a
c
c
c
h
h
h
¸
¸
¸
y
y
y
§7.1kh¸i niÖm vÒ ch¸y næ
1.1-B¶n chÊt cña sù ch¸y:
-Sù ch¸y lµ qu¸ tr×nh lý ho¸ phøc t¹p mµ c¬ së cña nã lµ ph¶n øng «xy ho¸ x¶y ra 1 c¸ch
nhanh chãng cã kÌm theo sù to¶ nhiÖt vµ ph¸t ra tia s¸ng.
-Trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng, sù ch¸y xuÊt hiÖn vµ tiÕp diÔn trong tæ hîp gåm cã chÊt
ch¸y, kh«ng khÝ vµ nguån g©y löa. Trong ®ã chÊt ch¸y vµ kh«ng khÝ tiÕp xóc víi nã t¹o
thµnh hÖ thèng ch¸y, cßn nguån g©y löa lµ xung lîng g©y ra trong hÖ thèng ph¶n øng
ch¸y. HÖ thèng chØ cã thÓ ch¸y ®îc víi 1 tû lÖ nhÊt ®Þnh gi÷a chÊt ch¸y vµ kh«ng khÝ.
-Qu¸ tr×nh ho¸ häc cña sù ch¸y cã kÌm theo qu¸ tr×nh biÕn ®æi lý häc nh chÊt r¾n ch¸y
thµnh chÊt láng, chÊt láng ch¸y bÞ bay h¬i.
1.1.1-DiÔn biÕn qu¸ tr×nh ch¸y:
-Qu¸ tr×nh ch¸y cña vËt r¾n, lámg, khÝ ®Òu gåm cã nh÷ng giai ®o¹n sau:
¤xy ho¸.
Tù bèc ch¸y.
Ch¸y.
-Qu¸ tr×nh ch¸y cña vËt r¾n, chÊt láng vµ khÝ cã thÓ tãm t¾t trong s¬ ®å biÓu diÔn sau:
H×nh 7.1: Qu¸ tr×nh ch¸y
-Tuú theo møc ®é tÝch luü nhiÖt trong qu¸ tr×nh «xy ho¸ lµm cho tèc ®é ph¶n øng t¨ng
lªn, chuyÓn sang giai ®o¹n tù bèc ch¸y vµ xuÊt hiÖn ngän löa.
An toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lao động - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
An toàn lao động 9 10 675