Ktl-icon-tai-lieu

AN TOÀN LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi Trandanh Vu
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- lu ®øc hoµ - gi¸o tr×nh an toµn lao ®éng
®µ n½ng - 2002
1
ch¬ng 1
nh÷ng kh¸i niÖm chung vÒ khoa häc kü thuËt b¶o
hé lao ®éng
1.1. Môc ®Ých, ý nghÜa, tÝnh chÊt cña c«ng t¸c BHl®
1.1.1 Môc ®Ých cña c«ng t¸c BHL§
Lµ th«ng qua c¸c biÖn ph¸p vÒ khoa häc kü thuËt, tæ chøc, kinh tÕ, x· héi ®Ó lo¹i
trõ c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i ®îc ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; tõ ®ã c¶i
thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn an toµn trong lao ®éng, ng¨n ngõa bÖnh nghÒ
nghiÖp, h¹n chÕ èm ®au lµm gi¶m sót søc khoÎ còng nh nh÷ng thiÖt h¹i kh¸c ®èi víi
ngêi lao ®éng; nh»m b¶o vÖ søc khoÎ, ®¶m b¶o an toµn vÒ tÝnh m¹ng ngêi lao ®éng vµ
c¬ së vËt chÊt, gãp phÇn b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.
1.1.2. ý nghÜa cña c«ng t¸c BHL§
B¶o hé lao ®éng (BHL§) tríc hÕt lµ ph¹m trï cña lao ®éng s¶n xuÊt, do yªu cÇu
cña s¶n xuÊt vµ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. B¶o hé lao ®éng mang l¹i niÒm vui, h¹nh
phóc cho mäi ngêi nªn nã mang ý nghÜa nh©n ®¹o s©u s¾c. MÆt kh¸c, nhê ch¨m lo søc
khoÎ cña ngêi lao ®éng mµ c«ng t¸c BHL§ mang l¹i hiÖu qu¶ x· héi vµ nh©n ®¹o rÊt
cao.
BHL§ lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ níc, lµ nhiÖm vô quan träng
kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong c¸c dù ¸n, thiÕt kÕ, ®iÒu hµnh vµ triÓn khai s¶n xuÊt. BHL§
mang l¹i nh÷ng lîi Ých vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x· héi. Lao ®éng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt,
lµm cho x· héi tån t¹i vµ ph¸t triÓn. BÊt cø díi chÕ ®é x· héi nµo, lao ®éng cña con
ngêi còng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt. X©y dùng giµu cã, tù do, d©n chñ còng lµ nhê
ngêi lao ®éng. TrÝ thøc më mang còng nhê lao ®éng (lao ®éng trÝ ãc) v× vËy lao ®éng lµ
®éng lùc chÝnh cña sù tiÕn bé loµi ngêi .
ë níc ta, tríc c¸ch m¹ng th¸ng T¸m, trong thêi kú kh¸ng chiÕn ë vïng t¹m
chiÕn cña Ph¸p vµ ë miÒn Nam díi chÕ ®é thùc d©n míi cña Mü t×nh c¶nh ngêi lao
®éng rÊt ®iªu ®øng, tai n¹n lao ®éng x¶y ra l¹i cµng nghiªm träng.
C¸c nhµ lý luËn t s¶n lËp luËn r»ng: “Tai n¹n lao ®éng trong s¶n xuÊt lµ kh«ng
thÓ tr¸nh khái, khi n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng th× tai n¹n lao ®éng còng t¨ng lªn theo”. Hä
nªu lªn lý lÏ nh vËy nh»m xoa dÞu sù ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n vµ che dÊu t×nh
tr¹ng s¶n xuÊt thiÕu c¸c biÖn ph¸p an toµn.
Thùc ra, sè tai n¹n x¶y ra hµng n¨m ë c¸c níc t b¶n t¨ng lªn cã nh÷ng nguyªn
nh©n cña nã. Ch¼ng h¹n, c«ng nh©n ph¶i lµm viÖc víi cêng ®é lao ®éng qu¸ cao, thêi
gian qu¸ dµi, thiÕt bÞ s¶n xuÊt thiÕu c¸c c¬ cÊu an toµn cÇn thiÕt. N¬i lµm viÖc kh«ng ®¶m
AN TOÀN LAO ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AN TOÀN LAO ĐỘNG - Người đăng: Trandanh Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
AN TOÀN LAO ĐỘNG 9 10 486