Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động trong sửa chữa ô tô

Được đăng lên bởi Đặng Chí Nguyện
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 88 lần   |   Lượt tải: 0 lần
An Toàn Lao Động
Những điều cần biết khi làm việc
Những điều cần biết khi làm việc
1. Luôn làm việc an toàn để tránh bị thương.
2. Cẩn thận để tránh tai nạn cho bản thân.
Nếu bạn bị thương khi làm việc, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến
bạn, mà nó còn ảnh hưởng đến gia đình, đồng nghiệp và công ty
của bạn.

Các yếu tố gây tai nạn
Tai nạn do yếu tố con người
Tai nạn có thể xảy ra do việc sử dụng không đúng máy móc
hay dụng cụ, không mặc quần áo thích hợp, hay do kỹ thuật
viên thiếu cẩn thận.

Tai nạn xảy ra do yếu tố vật lý
Tai nạn xảy ra do máy móc hay dụng cụ bị hư hỏng, sự không
đồng nhất của các thiết bị an toàn hay môi trường làm việc
kém.

LƯU Ý:
Những quy đinh về an toàn có thể khác nhau giữa các nước và có
thể cao hơn những hướng dẫn cơ bản

(1/1)

Quần áo làm việc
Quần áo làm việc
Để tránh tai nạnm hãy chọn quần áo làm việc chắc và vừa
vặn để hỗ trợ cho công việc. Tránh quần áo làm việc có thắt
lưng, khoá và nút quần áo lô ra, nó có thể gây nên hư hỏng
cho xen trong quá trình làm việc.
Như là một biện pháp an toàn chống tai nạn và cháy, tránh
để da trần.
Giầy bảo hộ
Đừng quên đi giầy bảo hộ khi làm việc. Do se nguy hiểm khi
đi dép hay giầy thể thao mà dễ trượt hay làm giảm hiệu quả
công việc. Chúng cũng làm cho người mặc có nguy cơ bị
thương do đồ vật bị rơi bất ngờ
Găng tay bảo hộ
Khi nâng những vật năng hay tháo các đoạn ống xả hay
tương tự, nên đeo găng tay. Tuy nhiên, không cần thiết phải
quy định đeo găng tay cho những công việc bảo dưỡng
thông thường.
Khi nào thì bạn nên đeo băng tay phải được quyết định tuỳ
theo loại công việc mà bạn địn tiến hành
(1/1)

Luôn giữ cho nơi làm việc sạch sẽ để bảo vệ bản thân bạn
và người khác khỏi bị thương.
• Không để dụng cụ hay phụ tùng trên sàn khi bạn hay ai
đó có thể dẫm lên nó. Hãy tập thói quen đặt chúng lên
bàn nguội hay giá làm việc.
• Ngay lập tức lau sạch bất kỳ nhiên liệu, dầu hay mở bắn
ra để tránh cho bản thân bạn và người khác không bị
trượt trên sàn.
• Không nên tạo tư thể không thoải mái khi làm việc. Nó
không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, mà còn có
thể làm cho bạn bị ngã và bị thương.
• Đặc biệt cẩn thận khi làm việc với những vật nặng do
bạn có thể bị thương nếu chúng rơi vào chân. Cũng như,
hãy nhớ rằng bạn có thể bị đau lưng nếu cố nhấc vật quá
nặng so với mình.
• Để di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác ở nơi làm việc,
đừng quên đi theo lối đi đã quy định.
• Không được sử dụng những vật dễ cháy gần công tắc,
bảng công tắc hay môtơ điện v.v. do chúng có thể dễ
dàng bắt cháy
(1/2)
...
-1-
An Toàn Lao Động
Nhng điu cn biết khi làm vic
Nhng điu cn biết khi làm vic
1. Luôn làm vic an toàn để tránh b thương.
2. Cn thn để tránh tai nn cho bn thân.
Nếu bn b thương khi làm vic, điu đó không ch nh hưởng đến
bn, mà nó còn nh hưởng đến gia đình, đồng nghip và công ty
ca bn.
Các yếu t gây tai nn
Tai nn do yếu t con người
Tai nn có th xy ra do vic s dng không đúng máy móc
hay dng c, không mc qun áo thích hp, hay do k thut
viên thiếu cn thn.
Tai nn xy ra do yếu t vt lý
Tai nn xy ra do máy móc hay dng c b hư hng, s không
đồng nht ca các thiết b an toàn hay môi trường làm vic
kém.
LƯU Ý:
Nhng quy đinh v an toàn có th khác nhau gia các nước và
th cao hơn nhng hướng dn cơ bn
(1/1)
Qun áo làm vic
Qun áo làm vic
Để tránh tai nnm hãy chn qun áo làm vic chc và va
vn để h tr cho công vic. Tránh qun áo làm vic có tht
lưng, khoá và nút qun áo lô ra, nó có th gây nên hư hng
cho xen trong quá trình làm vic.
Như là mt bin pháp an toàn chng tai nn và cháy, tránh
để da trn.
Giy bo h
Đừng quên đi giy bo h khi làm vic. Do se nguy him khi
đi dép hay giy th thao mà d trượt hay làm gim hiu qu
công vic. Chúng cũng làm cho người mc có nguy cơ b
thương do đồ vt b rơi bt ng
Găng tay bo h
Khi nâng nhng vt năng hay tháo các đon ng x hay
tương t, nên đeo găng tay. Tuy nhiên, không cn thiết phi
quy định đeo găng tay cho nhng công vic bo dưỡng
thông thường.
Khi nào thì bn nên đeo băng tay phi được quyết định tu
theo loi công vic mà bn địn tiến hành
(1/1)
Luôn gi cho nơi làm vic sch s để bo v bn thân bn
và người khác khi b thương.
Không để dng c hay ph tùng trên sàn khi bn hay ai
đó có th dm lên nó. Hãy tp thói quen đặt chúng lên
bàn ngui hay giá làm vic.
Ngay lp tc lau sch bt k nhiên liu, du hay m bn
ra để tránh cho bn thân bn và người khác không b
trượt trên sàn.
Không nên to tư th không thoi mái khi làm vic. Nó
không ch nh hưởng đến hiu qu công vic, mà còn có
th làm cho bn b ngã và b thương.
Đặc bit cn thn khi làm vic vi nhng vt nng do
bn có th b thương nếu chúng rơi vào chân. Cũng như,
hãy nh rng bn có th b đau lưng nếu c nhc vt quá
nng so vi mình.
Để di chuyn t v trí này đến v trí khác nơi làm vic,
đừng quên đi theo li đi đã quy định.
Không được s dng nhng vt d cháy gn công tc,
bng công tc hay môtơ đin v.v. do chúng có th d
dàng bt cháy
(1/2)
An toàn lao động trong sửa chữa ô tô - Trang 2
An toàn lao động trong sửa chữa ô tô - Người đăng: Đặng Chí Nguyện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
An toàn lao động trong sửa chữa ô tô 9 10 982