Ktl-icon-tai-lieu

An toàn mạng

Được đăng lên bởi ddai00bit
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ßTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỂ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN HỌC: AN TOÀN VÀ AN NINH MẠNG

1. Thông tin giảng viên
Giảng viên 1. Nguyễn Đại Thọ, TS
Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
Email: nguyendaitho@vnu.edu.vn
Giảng viên 2. Lê Đình Thanh, ThS
Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
Email: thanhld@vnu.edu.vn
2. Thông tin môn học
-

Tên môn học: An toàn và an ninh mạng
Mã môn học: INT3307
Số tín chỉ: 3
Phân bố giờ tín chỉ (LL/ThH/TH): 39/6/0
Môn học tiền điều kiện (Nếu có): Mạng máy tính (INT2209)
Loại môn học:
Bắt buộc:
£
Lựa chọn:

R

3. Mục đích
Cung cấp cho sinh viên sẽ có thể chứng tỏ được kiến thức và hiểu biết về một số chủ đề
nền tảng trong lĩnh vực an ninh mạng, bao gồm:
-

Các khái niệm của an toàn thông tin và các nguyên lý của mật mã học
Các giải thuật mã hóa đối xứng quan trọng nhất và các phương thức mã hóa
thông báo
Các giải thuật khóa công khai được sử dụng rộng rãi nhất
Các khía cạnh của chức năng xác thực thông báo
Các kỹ thuật phân phối khóa và một ứng dụng xác thực người dùng tiêu biểu
Các phương pháp an ninh chuẩn hóa ở tầng giao vận
Các phương pháp an ninh thư điện tử đang được sử dụng rộng rãi
Chuẩn an ninh IP

4. Chuẩn đầu ra
Sinh viên sẽ có thể có được các kỹ năng trí tuệ và thực hành sau:
-

Sử dụng từ vựng và thuật ngữ chính xác trong lĩnh vực an ninh mạng
Trình bày rõ ràng các vấn đề, giải pháp và suy luận liên quan đến an ninh mạng
Vận dụng các phương pháp mật mã học để thiết kế các giao thức và dịch vụ
mạng an toàn
Phát hiện và phân tích các điểm nhạy cảm trong các giao thức mạng
Chọn lựa các cơ chế thích hợp để bảo vệ an ninh của các hệ thống truyền thông
khi cần thiết
Tạo dựng và điều chỉnh các thủ tục an ninh cho phù hợp với các bối cảnh và mục
đích đặc thù
Suy nghĩ theo cách một kẻ tấn công suy nghĩ và biết cách thức hắn hoạt động
Sử dụng các công cụ phần mềm để xem xét các chi tiết hoạt động bên trong của
các giao thức, khảo sát hiện trạng và đảm bảo an toàn cho các trao đổi qua mạng
khỏi các tấn công tiềm tang

5. Tóm tắt môn học (khoảng 120 từ)
Môn học này giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của an ninh mạng, trong đó chú trọng vào
các phương pháp và chuẩn công nghệ đã được sử dụng rộng rãi để đảm bảo an toàn cho
các dữ liệu truyền trên mạng.
Môn học bắt đầu với phần giới thiệu chung về môn học. Hai chương tiếp theo điểm lại
các giải thuật và giao thức mật mã học cơ sở là nền tảng của an ninh mạng bao gồm mật
mã đối xứng và khóa công khai, xác thực t...
ßTRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGH
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
ĐỂ CƯƠNG CHI TIT
MÔN HC: AN TOÀN VÀ AN NINH MNG
1. Thông tin ging viên
Ging viên 1. Nguyn Đại Th, TS
Đơn v: Khoa Công ngh thông tin
Email: nguyendaitho@vnu.edu.vn
Ging viên 2. Đình Thanh, ThS
Đơn v: Khoa Công ngh thông tin
Email: thanhld@vnu.edu.vn
2. Thông tin môn hc
- Tên môn hc: An toàn và an ninh mng
- Mã môn hc: INT3307
- S tín ch: 3
- Phân b gi tín ch (LL/ThH/TH): 39/6/0
- Môn hc tin điu kin (Nếu có): Mng máy tính (INT2209)
- Loi môn hc: Bt buc: !
La chn: "
3. Mc đích
Cung cp cho sinh viên s th chng t được kiến thc hiu biết v mt s ch đề
nn tng trong lĩnh vc an ninh mng, bao gm:
- Các khái nim ca an toàn thông tin và các nguyên lý ca mt mã hc
- Các gii thut hóa đối xng quan trng nht các phương thc hóa
thông báo
- Các gii thut khóa công khai được s dng rng rãi nht
- Các khía cnh ca chc năng xác thc thông báo
- Các k thut phân phi khóa và mt ng dng xác thc người dùng tiêu biu
- Các phương pháp an ninh chun hóa tng giao vn
- Các phương pháp an ninh thư đin t đang được s dng rng rãi
- Chun an ninh IP
An toàn mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn mạng - Người đăng: ddai00bit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
An toàn mạng 9 10 971