Ktl-icon-tai-lieu

An toàn thực phẩm

Được đăng lên bởi thienthanchuabietyeu23
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

Phạm vi

2.
3.

Tiêu chuẩn trích dẫn
Thuật ngữ và định nghĩa

4.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
4.1 Yêu cầu chung
4.2 Yêu cầu về hệ thống tài liệu
4.2.1 Khái quát
4.2.2 Kiểm soát tài liệu
4.2.3 Kiểm soát hồ sơn

5.

Trách nhiệm của lãnh đạo
5.1 Cam kết của lãnh đạo
5.2 Chính sách an toàn thực phẩm
5.3 Hoạch định hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
5.4 Trách nhiệm và quyền hạn
5.5 Trưởng nhóm an toàn thực phẩm
5.6Trao đổI thông tin
5.6.1Trao đổI thông tin vớI bên ngoài
5.6.2 Trao đổI thông tin nộI bộ
5.7 Sự chuẩn bị và ứng phó vớI tình huống khẩn cấp
5.8 Xem xét của lãnh đạo
5.8.1 Khái quát
5.8.2 Đầu vào của việc xem xét
5.8.3 Đầu ra của việc xem xét

6.

Quản lý nguồn lực
6.1 Cung cấp nguồn lực
6.2 Nguồn nhân lực
6.2.1 Khái quát
6.2.3 Năng lực nhận thức và đào tạo
6.3 Cơ sở hạ tầng
6.4 Môi trường làm việc

7.

Hoạch định và tạo sản phẩm an toàn
7.1 Khái quát
7.2 Chương trình tuyên quyết (PRPs)
7.3 Các bước chuẩn bị cho hoạt động phân tích mốI nguy
7.3.1 Khái quát
7.3.2 Nhóm an toàn thực phẩm
7.3.3 Đặc tính của sản phẩm
7.3.3.1 Nguyên liệu, các thành phần và vật liệu tiếp xúc vớI sản phẩm
7.3.3.2 Đặc tính của thành phẩm
7.3.4 Mục đích sử dụng
7.3.5 Sơ đồ quy trình sản xuất, các công đoạn và các biện pháp kiểm soát

7.3.5.1 Sơ đồ quy trình sản xuất
7.3.5.2 Mô tả các công đoạn và các biện pháp kiểm soát
7.4 Phân tích mốI nguy
7.4.1 Khái quát
7.4.2 Nhận dạng các mốI nguy và xác định mức chấp nhận
7.4.3 Đánh giá mốI nguy
7.4.4 Chọn lựa và đánh giá các biện pháp kiểm soát
7.5 Xây dựng các chương trình vận hành tuyên quyết (PRPs)
7.6 Xây dựng kế hoạch HACCP
7.6.1 Kế hoạch HACCP
7.6.2 Nhận dạng các điểm kiểm soát tớI hạn (CCPs)
7.6.3 Xác định giớI hạn tớI hạn cho các điểm kiểm soát tớI hạn (CCPs)
7.6.4 Hệ thống giám sát các điểm kiểm soát tớI hạn
7.6.5 Các hành động khi kết quả giám sát vượt giớI hạn tớI han
7.7 Cập nhật các thông tin ban đầu và các tài liệu mô tả các chương trình tiên quyết và kết
hoạch HACCP
7.8 Hoạch định việc thẩm tra
7.9 Hệ thống truy tìm nguồn gốc
7.10 Kiểm soát sự không phù hợp
7.10.1 Sự khắc phục
7.10.2 Hành động khắc phục
7.10.3 Sự lý các sản phẩm có nguy cơ không an toàn
7.10.3.1 Khái quát
7.10.3.2 Đánh giá việc xuất xưởng
7.10.3.3 Xứ lý các sản phẩm không phù hợp
7.10.4 Thu hồI
8.

Thẩm định, thẩm tra và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
8.1 Khái quát
8.2 Thẩm định tổ hợp các biện pháp kiểm soát
8.3 Kiểm soát theo dõi và đo lường
8.4 Thẩm tra hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
8.4.1 Đánh giá nộI bộ
8.4.2 Đánh giá các ...
1. Phạm vi
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
3. Thuật ngữ và định nghĩa
4. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
4.1 Yêu cầu chung
4.2 Yêu cầu về hệ thống tài liệu
4.2.1 Khái quát
4.2.2 Kiểm soát tài liệu
4.2.3 Kiểm soát hồ sơn
5. Trách nhiệm của lãnh đạo
5.1 Cam kết của lãnh đạo
5.2 Chính sách an toàn thực phẩm
5.3 Hoạch định hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
5.4 Trách nhiệm và quyền hạn
5.5 Trưởng nhóm an toàn thực phẩm
5.6Trao đổI thông tin
5.6.1Trao đổI thông tin vớI bên ngoài
5.6.2 Trao đổI thông tin nộI bộ
5.7 Sự chuẩn bị và ứng phó vớI tình huống khẩn cấp
5.8 Xem xét của lãnh đạo
5.8.1 Khái quát
5.8.2 Đầu vào của việc xem xét
5.8.3 Đầu ra của việc xem xét
6. Quản lý nguồn lực
6.1 Cung cấp nguồn lực
6.2 Nguồn nhân lực
6.2.1 Khái quát
6.2.3 Năng lực nhận thức và đào tạo
6.3 Cơ sở hạ tầng
6.4 Môi trường làm việc
7. Hoạch định và tạo sản phẩm an toàn
7.1 Khái quát
7.2 Chương trình tuyên quyết (PRPs)
7.3 Các bước chuẩn bị cho hoạt động phân tích mốI nguy
7.3.1 Khái quát
7.3.2 Nhóm an toàn thực phẩm
7.3.3 Đặc tính của sản phẩm
7.3.3.1 Nguyên liệu, các thành phần và vật liệu tiếp xúc vớI sản phẩm
7.3.3.2 Đặc tính của thành phẩm
7.3.4 Mục đích sử dụng
7.3.5 Sơ đồ quy trình sản xuất, các công đoạn và các biện pháp kiểm soát
An toàn thực phẩm - Trang 2
An toàn thực phẩm - Người đăng: thienthanchuabietyeu23
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
An toàn thực phẩm 9 10 358