Ktl-icon-tai-lieu

AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AN TOÀN
TRONG XÂY DỰNG
Đặng Châm Thông
PGĐ. Trung tâm huấn luyện
Cục An toàn lao động

QUI TẮC AN TOÀN LAO ĐỘNG
TRONG CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT

CÁC NGUY CƠ TAI NẠN LAO ĐỘNG
TRONG ĐÀO ĐẤT
- Đất sạt lỡ đổ đè, đổ công trình xây dựng
bên cạnh;
- Ngạt hơi khí độc, ngạt nước;
- Tai nạn do máy thi công;
- Vật rơi vào công nhân làm việc dưới hố
hào, té ngã xuống hố hào …

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN
• Chỉ được phép đào đất hố móng, đường hào theo đúng
thiết kế thi công đã được duyệt, trên cơ sở tài liệu kh ảo
sát địa hình, địa chất thủy văn và có biện pháp kỹ thu ật
an toàn thi công trong quá trình đào.
• Đào đất trong khu vực có các tuyến ngầm (dây cáp
ngầm, đường ống dẫn nước, dẫn hơi …) phải có văn
bản cho phép của cơ quan quản lý các tuyến đó và s ơ
đồ chỉ dẫn vị trí, độ sâu của công trình, văn bản th ỏa
thuận của cơ quan này về phương án làm đất, biện
pháp bảo vệ và bảo đảm an toàn cho công trình. Đơn v ị
thi công phải đặt biển báo, tín hiệu thích h ợp t ại khu v ực
có tuyến ngầm và phải cử cán bộ kỹ thuật giám sát
trong suốt quá trình làm đất.

LÀM VIỆC AN TOÀN
ĐƯA BẠN VỀ VỚI GIA ĐÌNH YÊU DẤU

...
AN TOÀN
TRONG XÂY D NG
Đ ng Châm Thông
PGĐ. Trung tâm hu n luy n
C c An toàn lao đ ng
AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG 9 10 102