Ktl-icon-tai-lieu

an toàn vệ sinh lao động

Được đăng lên bởi nguyenthiphuongbhld
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 5259 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề án môn học

Mục lục
Mục lục............................................................................................................................................1
Lời nói đầu ......................................................................................................................................2
Chương I : Tổng quan về công ty TNHH KG VINA........................................................................3
1.Giới thiệu về công ty.................................................................................................................3
2. Sự phát triển của Công ty........................................................................................................3
3. Tình hình sản xuất của Công ty..............................................................................................4
Chương II : Tổ chức sản xuất tại công ty.......................................................................................7
1. Sơ đồ tổ chức tại công ty........................................................................................................7
...................................................................................................................................................7
2. Công tác quản lí.......................................................................................................................7
3. Chính sách về lao động của cơ sở.........................................................................................7
4. Người lao động........................................................................................................................8
Chương III : Hiện trạng công tác an toàn vệ sinh lao động của công ty.......................................9
1. Điều kiện lao đông, tác hại nghề nghiệp liên quan đến điều kiện vệ sinh, an toàn ở nơi
làm việc........................................................................................................................................9
2. Điều kiện lao động, tác hại nghề nghiệp do quá trình lao động chưa tốt..............................9
3. Các yếu tố tác hại nghề nghiệp phổ biến tại nơi làm việc...................................................10
4. Chế độ an toàn và vệ sinh lao động tại công ty...................................................................13
Chương IV: Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện điều kiện an toàn vệ sinh lao động tại
công ty...................................................................
Đề án môn học
Mục lục
M c l cụ ụ ............................................................................................................................................1
L i nói đ u ......................................................................................................................................2
Ch ng I : T ng quan v công ty TNHH KG VINAươ ........................................................................3
1.Gi i thi u v công ty .................................................................................................................3
2. S phát tri n c a Công ty ........................................................................................................3
3. Tình hình s n xu t c a Công ty ..............................................................................................4
Ch ng II : T ch c s n xu t t i công tyươ .......................................................................................7
1. S đ t ch c t i công tyơ ........................................................................................................7
...................................................................................................................................................7
2. Công tác qu n lí .......................................................................................................................7
3. Chính sách v lao đ ng c a c s ơ .........................................................................................7
4. Ng i lao đ ngườ ........................................................................................................................8
Ch ng III : Hi n tr ng công tác an toàn v sinh lao đ ng c a công tyươ .......................................9
1. Đi u ki n lao đông, tác h i ngh nghi p liên quan đ n đi u ki n v sinh, an toàn n i ế ơ
làm vi c. .......................................................................................................................................9
2. Đi u ki n lao đ ng, tác h i ngh nghi p do quá trình lao đ ng ch a t t. ư .............................9
3. Các y u t tác h i ngh nghi p ph bi n t i n i làm vi cế ế ơ ...................................................10
4. Ch đ an toàn và v sinh lao đ ng t i công tyế ...................................................................13
Ch ng IV: Đ xu t m t s gi i pháp nh m c i thi n đi u ki n an toàn v sinh lao đ ng t i ươ
công ty............................................................................................................................................15
1. Đ xu t m t s gi i pháp nh m tăng c ng công tác an toàn lao đ ng t i công ty ườ ...........15
2. Đ xu t m t s gi i pháp nh m tăng c ng công tác v sinh lao đ ng, c i thi n đi u ki n ườ
lao đ ng cho công nhân ............................................................................................................15
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Phượng 1
an toàn vệ sinh lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
an toàn vệ sinh lao động - Người đăng: nguyenthiphuongbhld
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
an toàn vệ sinh lao động 9 10 552