Ktl-icon-tai-lieu

Analog tín hiệu mitsubishi

Được đăng lên bởi vangiang68
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6. XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG
Chương này giới thiệu khái niệm về và xử lý tín hiệu Analog và bao gồm các phần
chính sau:
-

Tín hiệu analog

-

Biểu diễn các giá trị analog

-

Kết nối các ngõ vào / ra analog

-

Hiệu chỉnh tín hiệu analog

-

Giới thiệu về module analog PLC Mitsubishi dòng Q

6.1. Tín hiệu analog
Trong quá trình điều khiển một hệ thống tự động hoá có thể có các yêu cầu điều
khiển liên quan đến việc xử lý các tín hiệu Analog. Các đại lượng vật lý như: nhiệt độ, áp
suất, tốc độ, dòng chảy, độ PH... cần phải được các bộ Transducer chuẩn hoá tín hiệu trong
phạm vi định mức cho phép trước khi nối tín hiệu vào ngõ vào Analog . Ví dụ: chuẩn của
tín hiệu điện áp là từ 0 đến 10 VDC hoặc chuẩn của tín hiệu Analog là dòng điện từ 4 đến
20 mA. Các Modul ngõ vào Analog (AI) bên trong có các bộ chuyển đổi ADC (Analog
Digital Converter) để chuyển đổi các tín hiệu Analog nhận được thành các tín hiệu số đưa
về CPU qua Bus dữ liệu. Các Modul ngõ ra Analog (AO) bên trong có bộ chuyển đổi DAC
(Digiatal-Analog Converter) chuyển các tín hiệu số nhận được từ CPU ra các giá trị Analog
có thể là áp hoặc dòng.

Hình 6.1. Mô tả hoạt động của modul analog

1

6.2. Biểu diễn các giá trị analog

Trong bảng trên ta thấy giá trị điện áp từ 0 tới 5 Vôn, được biểu diễn bằng số từ 0 tới
4000
Ví dụ: giá trị đo được là 0.00125 V thì trong PLC được biểu diễn bằng số là
=

0.00125* 4000
=1
5

Ví dụ giá trị đo được là 0.0075 V thì trong PLC được biểu diễn bằng số là
=

0.0075*4000
=6
5

Từ những ví dụ trên ta thấy: ở phương pháp biểu diễn này PLC chỉ phát hiện
mức điện áp chính xác tới 0.00125 V, nếu bé hơn thì không thể biểu diễn được, lúc
đó ta phải dùng các biểu diễn khác để có thể thu được độ chính xác cao hơn.
Ta cũng làm tương tự với tín hiệu là dòng điện.
Ta cũng có thể hiểu một cách đơn giản hơn khi biểu diễn dạng giản đồ như sau:
5V

4000

0V

0

6.3. Kết nối các ngõ vào / ra analog
Để đảm bảo tín hiệu Analog có được độ chính xác cao và ổn định cần tuân thủ các
điều kiện sau:
+ Đảm bảo rằng điện áp 24 VDC cấp nguồn cho Sensor không bị ảnh hưởng bởi
nhiễu và ổn định.
+ Định tỷ lệ cho module (được mô tả bên dưới).
+ Dây nối cho Sensor cần để ngắn nhất tới mức có thể.
+ Sử dụng cáp đôi dây xoắn cho sensor.
+ Tất cả các ngõ vào không sử dụng phải được nối tắt.

2

+ Tránh bẻ cong dây dẫn thành những góc nhọn.
+ Sử dụng máng đi dây hay các ống đi dây cho tuyến dây.
+ Tránh đặt các đường dây tín hiệu Analog gần với các đường dây có điện áp cao,
nếu 2 đường dây này cắt nh...
1
CHƯƠNG 6. X LÝ TÍN HIU ANALOG
Chương này giới thiu khái nim v x tín hiu Analog bao gm các phn
chính sau:
- Tín hiu analog
- Biu din các giá tr analog
- Kết ni các ngõ vào / ra analog
- Hiu chnh tín hiu analog
- Gii thiu v module analog PLC Mitsubishi dòng Q
6.1. Tín hiu analog
Trong quá trình điều khin mt h thng t động hoá th các yêu cầu điều
khiển liên quan đến vic x các tín hiệu Analog. Các đại lượng vật như: nhiệt độ, áp
sut, tốc độ, dòng chy, độ PH... cn phải đưc các b Transducer chun hoá tín hiu trong
phạm vi định mức cho phép trước khi ni tín hiu vào ngõ vào Analog . d: chun ca
tín hiệu đin áp là t 0 đến 10 VDC hoc chun ca tín hiệu Analog dòng đin t 4 đến
20 mA. Các Modul ngõ vào Analog (AI) bên trong các b chuyển đổi ADC (Analog
Digital Converter) đ chuyển đổi các tín hiu Analog nhận được thành các tín hiu s đưa
v CPU qua Bus d liu. Các Modul ngõ ra Analog (AO) bên trong có b chuyển đổi DAC
(Digiatal-Analog Converter) chuyn các tín hiu s nhận được t CPU ra các giá tr Analog
có th là áp hoc dòng.
Hình 6.1. Mô t hoạt động ca modul analog
Analog tín hiệu mitsubishi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Analog tín hiệu mitsubishi - Người đăng: vangiang68
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Analog tín hiệu mitsubishi 9 10 739