Ktl-icon-tai-lieu

analysis-of-geotechnical-problems-with-abaqus

Được đăng lên bởi phuonglh43
Số trang: 451 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 1 lần
analysis-of-geotechnical-problems-with-abaqus.
2/03
Analysis of Geotechnical Problems with ABAQUS
TOC.1
Lecture 1
Introduction
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L1.2
Classical and Modern Design Approaches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L1.3
Some Cases for Numerical (Finite Element) Analysis. . . . . . . . . . L1.8
Experimental Testing and Numerical Analysis . . . . . . . . . . . . . . L1.11
Requirements for Realistic Constitutive Theories . . . . . . . . . . . . L1.13
Lecture 2
Physical Testing
Physical Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L2.2
Basic Experimental Observations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L2.4
Testing Requirements and Calibration of Constitutive Models. . L2.11
Lecture 3
Constitutive Models
Stress Invariants and Spaces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L3.2
Overview of Constitutive Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L3.10
Elasticity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L3.12
Mohr-Coulomb Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L3.15
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L3.17
Usage and Calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L3.24
Modified Drucker-Prager Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L3.28
Linear Drucker-Prager Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L3.31
Hyperbolic Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L3.35
Exponent Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L3.38
CONTENTS
analysis-of-geotechnical-problems-with-abaqus - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
analysis-of-geotechnical-problems-with-abaqus - Người đăng: phuonglh43
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
451 Vietnamese
analysis-of-geotechnical-problems-with-abaqus 9 10 635