Ktl-icon-tai-lieu

android

Được đăng lên bởi Quynh Methithu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP
Người biện soạn: Th.S. Ngô Thị Vinh
Bộ môn Tin học viễn thông
1. Nút bấm (Button) và cách khai báo và sử dụng sự kiện OnClick trên nút bấm
2. Đối tượng View: Cách khai báo và sử dụng các phương thức như: setContentView,
findViewByID, giao diện OnClickListenner.
3. Lấy thông tin về thời gian và ngày giờ hệ thống sử dụng New Date().ToString().
4. Cách tổ chức các đối tượng container, widget trong file xml.
5. Sử dụng đối tượng TextView để tạo các nhãn
6. Cách khai báo và chỉ định thuộc tính src cho đối tượng ImageView và ImageButton.
7. Cách khai báo và sử dụng đối tượng EditText, thiết lập đối tượng EditText để cho phép
chỉ nhập vào dữ liệu dạng text, dạng số, dạng địa chỉ email, dạng dữ liệu ngày tháng, tự
động kiểm tra lỗi chính tả khi gõ.
8. Cách khai báo và sử dụng đối tượng AutoCompleteTextView để tạo một EditText cho
phép nhập dữ liệu với các từ gợi ý như dữ liệu về các tháng, các loại máy tính, các loài
hoa, các món ăn.
9. Đối tượng CheckBox: cách khai báo, lấy về id, kiểm tra trạng thái được check, lắng
nghe sự kiện checked, phương thức getText, setText.
10. Đối tượng RadioButton: cách khai báo, lấy về id, kiểm tra trạng thái được check, lắng
nghe sự kiện checked, phương thức getText, setText.
11. Đối tượng LinenearLayout: Cách định nghĩa và sử dụng các thuộc tính và phương
thức thay đổi giá trị gravity và orientation với các hằng cụ thể.
12. Đối tượng ArrayAdapter: cách khai báo và thiết lập các item cho Adapter; thiết lập
các kiểu cho các item như : single, singlechoice, multichoice, dropdown.
13. Đối tượng spiner: Cách khai báo và lắng nghe sự kiện một item trong danh sách được
chọn.
14. Đối tượng ListView: Cách khai báo và lắng nghe sự kiện một item trong danh sách
được chọn hoặc không có item nào được chọn.

15. Tạo menu Option và menu context cho ứng dụng sử dụng file xml, lắng nghe sự kiện
khi một menu option hoặc menu context được chọn, Tạo menu context cho các đối tượng
widget khác nhau.
16. Chú ý về một số phương thức thao tác với xâu kí tự như: so sánh 2 xâu bằng nhau, cắt
xâu con từ một xâu, đổi xâu sang chữ thường hoặc chữ in hoa, kiểm tra kí tự trong xâu là
số hay chuỗi.

...
NI DUNG ÔN TP
Người bin son: Th.S. Ngô Th Vinh
B
môn Tin hc vin thông
1. Nút bm (Button) và cách khai báo và s dng s kin OnClick trên nút bm
2.
Đối tượng View: Cách khai báo s dng các phương thc như: setContentView,
findViewByID, giao di
n OnClickListenner.
3. L
y thông tin v thi gian và ngày gi h thng s dng New Date().ToString().
4. Cách t
chc các đối tượng container, widget trong file xml.
5. S
dng đối tượng TextView để to các nhãn
6. Cách khai báo và ch
định thuc tính src cho đối tượng ImageView và ImageButton.
7. Cách khai báo và s
dng đối tượng EditText, thiết lp đối tượng EditText để cho phép
ch
nhp vào d liu dng text, dng s, dng địa ch email, dng d liu ngày tháng, t
độ
ng kim tra li chính t khi gõ.
8. Cách khai báo s
dng đối tượng AutoCompleteTextView để to mt EditText cho
phép nh
p d liu vi các t gi ý như d liu v các tháng, các loi máy tính, các loài
hoa, các món
ăn.
9.
Đối tượng CheckBox: cách khai báo, ly v id, kim tra trng thái được check, lng
nghe s
kin checked, phương thc getText, setText.
10.
Đối tượng RadioButton: cách khai báo, ly v id, kim tra trng thái được check, lng
nghe s
kin checked, phương thc getText, setText.
11.
Đối tượng LinenearLayout: Cách định nghĩa s dng các thuc tính phương
th
c thay đổi giá tr gravity và orientation vi các hng c th.
12.
Đối tượng ArrayAdapter: cách khai báo thiết lp các item cho Adapter; thiết lp
các ki
u cho các item như : single, singlechoice, multichoice, dropdown.
13.
Đối tượng spiner: Cách khai báo và lng nghe s kin mt item trong danh sách được
ch
n.
14.
Đối tượng ListView: Cách khai báo lng nghe s kin mt item trong danh sách
được chn hoc không có item nào được chn.
android - Trang 2
android - Người đăng: Quynh Methithu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
android 9 10 473