Ktl-icon-tai-lieu

Ảng hưởng của môi trường không khí và chọn thông số tính toán các hệ thống điều hòa không khí

Được đăng lên bởi minh-tranminhdhhh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1424 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG II
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG
KHÍ VÀ CHỌN THÔNG SỐ TÍNH TOÁN
CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
Môi trường không khí xung quanh chúng ta có tác động rất lớn trực tiếp đến con người
và các hoạt động khác của chúng ta. Khi cuộc sống con người đã được nâng cao thì nhu cầu
về việc tạo ra môi trường nhân tạo phục vụ cuộc sống và mọi hoạt động của con người trở
nên vô cùng cấp thiết.
Môi trường không khí tác động lên con người và các quá trình sản xuất thông qua
nhiều nhân tố, trong đó các nhân tố sau đây ảnh hưởng nhiều nhất đến con người:
- Nhiệt độ không khí t, oC;
- Độ ẩm tương đối ϕ, %;
- Tốc độ lưu chuyển của không khí ω, m/s;
- Nồng độ bụi trong không khí Nbụi, %;
- Nồng độ của các chất độc hại Nz; %
- Nồng độ ôxi và khí CO2 trong không khí; NO2, NCO2, %;
- Độ ồn Lp, dB.
Dưới đây chúng ta sẽ nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đó.

2.1 ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
ĐẾN CON NGƯỜI
2.1.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ.
Nhiệt độ là yếu tố gây cảm giác nóng lạnh đối với con người. Cơ thể con người có nhiệt
độ xấp xỉ 37oC. Trong quá trình vận động cơ thể con người luôn luôn thải ra môi trường nhiệt
lượng qtỏa. Lượng nhiệt do cơ thể toả ra phụ thuộc vào cường độ vận động: vận động càng
nhiều thì nhiệt lượng toả ra càng lớn. Vì vậy để duy trì thân nhiệt cơ thể thường xuyên trao
đổi nhiệt với môi trường xung quanh. Để thải nhiệt ra môi trường cơ thể có 02 hình thức trao
đổi:
- Truyền nhiệt ra môi trường do chênh lệch nhiệt độ ∆t. Nhiệt lượng trao đổi theo dạng này
gọi là nhiệt hiện qh.
- Thải nhiệt ra môi trường do thoát mồ hôi hay còn gọi là toả ẩm. Nhiệt lượng trao đổi
dưới hình thức này gọi là nhiệt ẩn qâ.
Mối quan hệ giữa 2 hình thức thải nhiệt và nhiệt toả của cơ thể được thể hiện bởi
phương trình sau đây:
qtỏa = qh + qâ
(2-1)
Đây là một phương trình cân bằng động, giá trị của mỗi một đại lượng trong phương trình
có thể thay đổi tuỳ thuộc vào cường độ vận động, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của
không khí môi trường xung quanh vv... Trong phương trình đó qâ là đại lượng mang tính chất
điều chỉnh, giá trị của nó lớn nhỏ phụ thuộc vào mối quan hệ của qtoả và qh để đảm bảo
phương trình (2-1) luôn luôn cân bằng.
12

- Nếu cường độ vận động của con người không đổi thì qtoả = const, nhưng qh giảm, chẳng
hạn khi nhiệt độ môi trường tăng, ∆t = tct-tmt giảm; khi tốc độ gió giảm hoặc khi nhiệt trở
tăng. Phương trình (2-1) mất cân bằng, khi đó cơ thể sẽ thải ẩm, qâ xuất hiện và tăng dần nếu
qh giảm.
- Nếu nhiệt độ môi trường không đổi, tốc độ gió ổn định và ...
CHƯƠNG II
NH HƯỞNG CA MÔI TRƯỜNG KHÔNG
KHÍ VÀ CHN THÔNG S TÍNH TOÁN
CÁC H THNG ĐIU HOÀ KHÔNG KHÍ
Môi trường không khí xung quanh chúng ta có tác động rt ln trc tiếp đến con người
và các hot động khác ca chúng ta. Khi cuc sng con người đã được nâng cao thì nhu cu
v vic to ra môi trường nhân to phc v cuc sng và mi hot động ca con người tr
nên vô cùng cp thiết.
Môi trường không khí tác động lên con người và các quá trình sn xut thông qua
nhiu nhân t, trong đó các nhân t sau đây nh hưởng nhiu nh
t đến con người:
- Nhit độ không khí t,
o
C;
- Độ m tương đối ϕ, %;
- Tc độ lưu chuyn ca không khí ω, m/s;
- Nng độ bi trong không khí N
bi
, %;
- Nng độ ca các cht độc hi N
z
; %
- Nng độ ôxi và khí CO
2
trong không khí; N
O2
, N
CO2
, %;
- Độ n L
p
, dB.
Dưới đây chúng ta s nghiên cu nh hưởng ca các nhân t đó.
2.1 NH HƯỞNG CA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
ĐẾN CON NGƯỜI
2.1.1 nh hưởng ca nhit độ.
Nhit độ là yếu t gây cm giác nóng lnh đối vi con người. Cơ th con người có nhit
độ xp x 37
o
C. Trong quá trình vn động cơ th con người luôn luôn thi ra môi trường nhit
lượng q
ta
. Lượng nhit do cơ th to ra ph thuc vào cường độ vn động: vn động càng
nhiu thì nhit lượng to ra càng ln. Vì vy để duy trì thân nhit cơ th thường xuyên trao
đổi nhit vi môi trường xung quanh. Để thi nhit ra môi trường cơ th có 02 hình thc trao
đổi:
- Truyn nhit ra môi trường do chênh lch nhit độ t. Nhit lượng trao đổi theo dng này
gi là nhi
t hin q
h
.
- Thi nhit ra môi trường do thoát m hôi hay còn gi là to m. Nhit lượng trao đổi
dưới hình thc này gi là nhit n q
â.
Mi quan h gia 2 hình thc thi nhit và nhit to ca cơ th được th hin bi
phương trình sau đây:
q
ta
= q
h
+ q
â
(2-1)
Đây là mt phương trình cân bng động, giá tr ca mi mt đại lượng trong phương trình
có th thay đổi tu thuc vào cường độ vn động, nhit độ, độ m, tc độ chuyn động ca
không khí môi trường xung quanh vv... Trong phương trình đó q
â
đại lượng mang tính cht
điu chnh, giá tr ca nó ln nh ph thuc vào mi quan h ca q
to
và q
h
để đảm bo
phương trình (2-1) luôn luôn cân bng.
12
Ảng hưởng của môi trường không khí và chọn thông số tính toán các hệ thống điều hòa không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảng hưởng của môi trường không khí và chọn thông số tính toán các hệ thống điều hòa không khí - Người đăng: minh-tranminhdhhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Ảng hưởng của môi trường không khí và chọn thông số tính toán các hệ thống điều hòa không khí 9 10 538